Gemeenteraad Purmerend

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Met meer dan 80.000 inwoners heeft de gemeenteraad van Purmerend 37 zetels die zijn verdeeld over dertien politieke partijen. De raad treedt op namens de bewoners, stelt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders.


Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle

De gemeenteraad heeft drie taken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. Raadsleden moeten goed weten wat er in de stad leeft, zodat ze de wensen en belangen van de inwoners kunnen betrekken bij de besluitvorming. De gemeenteraad stelt de inhoudelijke, financiële en procedurele kaders vast voor het beleid. Ook stelt de raad de gemeentelijke regelgeving (verordeningen) vast. Zo worden elk jaar de begroting, de jaarrekening en de hoogte van Purmerendse tarieven en belastingen vastgesteld.  
De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor legt het college elk jaar verantwoording af aan de raad via een jaarverslag, beleidsevaluaties, een programmarekening, begrotingsbijstellingen en onderzoeksverslagen.


Besluitvorming

De raads- en commissieleden bespreken in de commissievergaderingen de voorstellen waar in de gemeenteraadsvergadering een besluit over wordt genomen. De commissie geeft advies aan de raad over het raadsvoorstel. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel. De raad kan het raadsvoorstel goedkeuren, afwijzen of veranderen.
De raad kan daarnaast gebruik maken van verschillende instrumenten, zoals schriftelijke- en technische vragen, een motie, amendement, initiatiefvoorstel, vragenuur, een interpellatie of een raadsonderzoek.


Wil je meer weten over het raadswerk? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een digitale leeromgeving voor raadsleden opgezet met daarin meer dan honderd modules, videocolleges, leerlijnen en handreikingen. Deze website biedt een handvat voor de uitvoering van het raadswerk.