Raad stemt in met Kadernota 2023

De gemeenteraad nam op 9 juni 2022 het volgende besluit:

Kadernota 2023 

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de Kadernota 2023-2026 en ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting van 2023 tot 2026. 
De kadernota geeft de financiële tussenstand van het lopende jaar en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. In een kadernota worden normaal gesproken ook kaderstellende keuzes aan de raad voorgelegd voor de opstelling van de meerjarenbegroting voor het volgende jaar. Deze beleidskeuzes zijn in de Kadernota 2023-2026 niet opgenomen. De nota bevat alleen onvermijdelijke ontwikkelingen. De oorzaken hiervan zijn dat bij de voorbereidingen van deze nota het college demissionair was (door de gemeenteraadsverkiezingen) waardoor de ambities van het nieuwe college nog niet in deze nota zijn verwerkt, plus de onzekerheid over de inkomsten voor de gemeente vanuit het Rijk. De beleidskeuzes komen daardoor pas in het najaar bij de begroting 2023 aan de orde. 

In de kadernota worden zes belangrijke onderwerpen beschreven die van invloed zijn op de begroting 2023, namelijk de loon- en prijsontwikkeling, de actualisatie van het investeringsprogramma, lokale heffingen, het coalitieakkoord, de meicirculaire van het Rijk en de reserves. Gezien de urgentie van meer ruimte voor het onderwijs, zal het college nog voor het zomerreces een memo versturen aan de raad over een procesvoorstel voor de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Op deze wijze kan een actueel huisvestingsplan eveneens worden meegenomen naar de begroting in het najaar. 

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 worden aangepast waar nodig voor lopende ontwikkelingen en jaarrekeningeffecten. Dat zijn vooral onderdelen die te maken hebben met grote kostenstijgingen en onderdelen waar de organisatie versterkt moet worden voor de groei van de stad en de wettelijke taken. 

34 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: PVV


Raadsvergadering terugkijken 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl, in de kalender bij 9 juni 2022. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.