Besluit integraal huisvestingsplan onderwijs

Besluiten uit de gemeenteraad van Purmerend op 18 februari 2021:

 

Onderwijshuisvesting Purmerend en Beemster

Met het oog op de komende fusie is er voor Purmerend en voor Beemster een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Welke investeringen zijn er de komende jaren nodig om de onderwijshuisvesting op peil te houden? Er is rekening gehouden met stijgende leerlingenaantallen en met ontwikkelingen voor de onderwijshuisvesting.

Voor de komende jaren zijn er investeringen nodig voor meerdere schoolgebouwen. In Purmerend gaat het om uitbreidingen of nieuwbouw van KC Willem Eggert, de Klim-Op, de Waterlandschool, Ranonkel, Trifolium, Wheermolen, de Vlieger, de Delta, de Montessorischool, het Plankier, de Alexander Roozendaalschool en het Da Vinci College. Voor Beemster gaat het om nieuwbouw van een tweede school in Middenbeemster en Zuidoostbeemster en om voorzieningen in het buitenonderwijs bij de Lourdesschool (Westbeemster).

Bij de bespreking werd een gezamenlijk amendement van CDA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, PvSP en PVV ingediend om de benodigde investeringskredieten pas te behandelen bij de kadernota. De gunstige financiële positie van de gemeente is begin dit jaar omgeslagen naar een negatief financieel beeld. De raad wil de investeringen daarom niet nu al beschikbaar stellen. Goede huisvesting voor onderwijs is belangrijk, maar dit geldt ook voor de jeugdzorg, voldoende en betaalbare woningen en andere opgaven die op de gemeente afkomen. Tijdens de behandeling van de kadernota in juni 2021 kan een integrale afweging worden gemaakt van de verschillende belangen en middelen.
Het amendement kreeg de steun van alle fracties, behalve van GroenLinks en Gemeentebelangen Purmerend. Het gewijzigde besluit werd daarna met algemene stemmen aangenomen. Op verzoek van de wethouder is afgesproken om enkele noodzakelijke investeringen voor te leggen in de commissie van 18 maart.

 

Grondexploitatie Verzetslaan

Om ruimte te kunnen maken voor woningbouw, is onderzocht of tankstation Avia op de Burgemeester Kooimanweg 14 en reparatie- en onderhoudsbedrijf Carex op Tramplein 5-7 kunnen worden verplaatst naar een stuk gemeentelijke grond op de hoek van de Jaagweg en de Verzetslaan. Het verplaatsen naar de rand van de stad en bij een uitvalsweg is volgens de gemeente een logische stap voor dit type bedrijvigheid en zorgt ook voor een goede ruimtelijke ordening in de stad. Wat betreft de functie en uitstraling past het reparatie- en onderhoudsbedrijf aan het Tramplein ook niet meer op de huidige locatie.

De verplaatsingen blijken ruimtelijk, juridisch, economisch en financieel haalbaar.
De raad heeft de grondexploitatie Verzetslaan nu vastgesteld. Dit is nodig voor de gemeente om de gemeentelijke grond te kunnen verkopen, kosten te verzekeren en om de koop- en realisatieovereenkomst Verzetslaan en de anterieure overeenkomst Tramplein te kunnen afsluiten. Het realiseren van een postzegelbestemmingsplan voor de nieuwe locatie wordt daarna de volgende stap voor de gemeente.

 

Ter nagedachtenis

Maandag 15 februari jongstleden is raadslid Paul Khoe van de fractie PvdA onverwachts overleden. Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering is er een minuut stilte gehouden om de heer Khoe te herdenken en in gedachten bij hem te zijn.

 

Alle besluiten van de gemeenteraad

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op raad.purmerend.nl, in de kalender bij 18 februari 2021. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de raad.