Besluiten Gemeenteraad Purmerend op 30 juni 2022

De gemeenteraad nam in de raadsvergadering van 30 juni besluiten over onder andere de volgende onderwerpen: 
 

Subsidie verduurzaming particuliere woningen 

Voortaan kunnen meerdere subsidies tegelijk worden toegekend voor het verduurzamen van de particuliere woningen en voor de huisvesting van maatschappelijke instellingen, voor zover de kosten nog niet gedekt zijn door eerdere subsidies. Het Rijk had al eerder besloten dat het zogenaamde stapelen van subsidies voor verduurzaming is toegestaan. Het anti-stapeling beding is daarom nu geschrapt uit de subsidieverordening van de gemeente. 
Een andere nieuwe regelgeving is het verlenen van subsidie voor asbestsanering van daken van particuliere eigenaren. Dit gaat om een bedrag van € 10 per vierkante meter dak, met een maximum van € 2.500 per aanvraag. De subsidie wordt verstrekt, omdat het verwijderen van asbestdaken bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en hiermee wordt aangemoedigd.
De raad heeft de gewijzigde subsidieverordening ‘Verduurzaming particuliere woningen’ vastgesteld. 

35 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: PVV

 

Beeldkwaliteitsplan Kwadijkerpark 

Het Kwadijkerpark in het noordoosten van Overwhere-Noord wordt herontwikkeld naar een nieuwe groene woonbuurt met maximaal 340 woningen, waarvan 100 sociale huurwoningen en 240 koopwoningen. Hiervoor is vorig jaar al het bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2021’ vastgesteld. Omdat het Kwadijkerpark een herontwikkelingslocatie is waarvoor geen richtlijnen zijn opgenomen in de nota omgevingskwaliteit, is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan zijn welstandscriteria voor dit gebied opgenomen, de basis voor de wettelijk verplichte welstandstoetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven in dit gebied. 
De aspecten duurzaamheid en natuurinclusief bouwen spelen een belangrijke rol bij de herontwikkeling van het Kwadijkerpark. Zo worden de woningen gasloos en energieneutraal uitgevoerd en gebouwd met hoogwaardige, duurzame materialen met aardetinten. In de openbare ruimte worden de bomen en struiken zoveel mogelijk in stand gehouden.
De Welstandscommissie heeft het beeldkwaliteitsplan positief beoordeeld. De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 
 

Bestemmingsplan Riekstraat-Gaffelstraat 

Gezien de urgentie voor meer woongelegenheid werd in 2021 het besluit genomen om op een aantal locaties in de gemeenten, (de BOL-locaties) extra woningen te realiseren. Het terrein tussen de Riekstraat en de Gaffelstraat in de Purmer-Noord is één van deze locaties. Hier wordt het kind- en tienercentrum vervangen door nieuwbouw, waarvan twaalf appartementen in de middeldure huur in de Riekstraat en de Gaffelstraat komen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Riekstraat - Gaffelstraat 2022’ vastgesteld.
 

Definitief ontwerp Kooimanpark 

Vorig jaar stelde de raad het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ vast, om aan de hand daarvan de wijkparken en het stadspark te kunnen opwaarderen. De parken zijn belangrijk voor ontspanning, beweging, ontmoeting, voor het tegengaan van hittestress in de stad, en voor het vasthouden en bergen van water en voor ecologie. Het Kooimanpark is het eerste park dat nu wordt aangepakt. Bij het maken van het ontwerp is ook rekening gehouden met wensen van inwoners, zoals sporten en spelen, een groter uitrenveld voor honden  en het spelen van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
Het definitieve ontwerp voor dit park is nu vastgesteld. Ook is krediet voor 2022 beschikbaar voor de klimaatadaptatie maatregelen voor het park, rekening houdend met subsidie van de provincie. 
De werkzaamheden starten dit najaar.
 

Extra geld uitbreiding basisschool De Vlieger 

Voor de uitbreiding van basisschool De Vlieger is extra geld nodig. Het blijkt dat er meer maatregelen nodig zijn om te komen tot een duurzame oplossing op het terrein, zoals het slopen en weer opbouwen van een deel van het gebouw. De school zal na de werkzaamheden beschikken over een toekomstbestendig gebouw voor 356 leerlingen, met voldoende buitenruimte. Het slopen en weer opbouwen van een deel van het gebouw is nodig om één functioneel gebouw te realiseren dat past bij de onderwijskundige visie van de school. 
Met het extra geld was geen rekening mee gehouden in het integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP). De raad heeft als gevolg hiervan extra financiering voor de bouw, de sloop en de tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld. De extra kosten worden gefinancierd binnen de middelen van het huisvestingsplan en verwerkt in de programmabegroting.
 

Motie - Kostendelersnorm in bijstand van 21 naar 27 jaar 

Een motie van GroenLinks, Gemeentebelangen Purmerend en de PvdA over het wijzigen van de kostendelersnorm in de bijstand haalde een meerderheid in de raad. 
Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2023 wijzigen, zodat jongeren tot hun 27e jaar niet meer  meetellen als `kostendeler` in de bijstand. Nu is het nog zo dat mensen in de bijstand gekort worden als een thuiswonende jongere de leeftijd van 21 jaar bereikt. Volgens de raad kan dit tot gevolg hebben dat ouders aan thuiswonende jongeren (ouder dan 21 jaar) geen huisvesting meer kunnen bieden, omdat ze een korting op hun uitkering niet kunnen dragen. De jongeren kunnen niet gemakkelijk aan passende huisvesting komen. 
De gemeente Purmerend stelt in haar beleid de menselijke maat centraal. Daarom vraagt de raad aan het college om vanaf 1 juli 2022 alle bijstandsgerechtigden, van wie een thuiswonend kind de leeftijd bereikt van 21 jaar en nu nog valt onder kostendelersnorm van de bijstand van de huidige wetgeving, niet direct te korten. Bijstandsgerechtigden die die nu al te maken hebben met de kostendelersnorm van jongeren tussen de 21 en 27 jaar, worden naderhand met terugwerkende kracht gecompenseerd.
Ook vraagt de raad om de benodigde voorbereidingen te treffen om de nieuwe wetgeving voor deze doelgroep per 1 januari 2023 direct uit te kunnen voeren. 

27 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij (5), PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
10 stemmen tegen: Stadspartij-Beemster Polder Partij (4), Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, PVV, PB21

 

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal in de kalender bij 30 juni 2022. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt toegevoegd aan de agenda van de raad van 15 september 2022.