Besluiten Gemeenteraad 30 juni 2021

Besluiten uit de gemeenteraad op 30 juni 2021:


Waterlandkwartier 

Het stationsgebied in Purmerend zal in de toekomst veranderen naar een hoogstedelijk gebied met veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Een gebied voor wonen, werken en voorzieningen met een nieuwe naam: het Waterlandkwartier. Het idee is dat het Waterlandkwartier samen met de binnenstad één centrumgebied vormt en dat een OV knooppunt aan de Waterlandlaan de gemeente meer verbindt met het netwerk in de regio. 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het masterplan Waterlandkwartier Purmerend, de uitwerking van de visie ‘Stationsgebied en Waterlandlaan Purmerend’ en met de manier waarop het plan gerealiseerd kan worden. Het gaat om het gebied ten noorden en zuiden van de Waterlandlaan. Aan de noordzijde is het gebied begrensd door de Purmerweg en de Where, aan de oostzijde door de Gorslaan, aan de zuidzijde door de Boezemstraat, Kilstraat en het Beatrixplein. 


Parkenplan & natuurinclusief bouwen 

Begin 2020 stelde de raad de visie Leefbare Stad 2040 vast. Hierin staat beschreven hoe de stad de verhouding tussen stenen en groen in balans kan brengen voor een leefbaar en aantrekkelijk Purmerend. Met vier uitgangspunten: een parkenplan, een bomenplan, een klimaatadaptatieplan en natuurinclusief bouwen. Het bomenplan en klimaatadaptieplan waren al vastgesteld. De raad heeft nu ook het parkenplan en de notitie ‘Natuurinclusief bouwen en ontwerpen’ vastgesteld.

Het Parkenplan Purmerend 2021-2040 geldt als kader voor de ontwikkeling van parken in Purmerend. De parken in de stad worden steeds meer gezien als de ‘parels van de stad’ en gebruikt voor ontspanning, beweging en ontmoeting. Ze zijn belangrijk voor de ecologie en voor het vasthouden en bergen van water. De ontwikkelingen van klimaat, woningbouw en de groeiende behoefte aan groene recreatieve plekken vormen aanleiding voor het ontwikkelen van een parkenplan. 
Bij natuurinclusief bouwen en ontwerpen gaat het om maatregelen bij nieuwe en bestaande bebouwing die bijdragen aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden en kwaliteit van de leefomgeving, zoals een groene gevel, een insectenmuur, infiltratiekratten. Lokaal, regionaal en ook landelijk zijn er diverse ontwikkelingen op dit gebied. Het Rijk onderzoekt hoe natuurinclusief bouwen een landelijke norm kan worden. 


Algemene plaatselijke verordening Purmerend  

De gemeenten willen voor de fusie van Purmerend en Beemster per 2022 elkaars regelgevingen op elkaar aansluiten. Voor de harmonisatie van de Algemene plaatselijke verordeningen van beide gemeenten zijn de verschillen en de overeenkomsten in kaart gebracht en samen met de uitgangspunten voor de harmonisatie eerst besproken in een gezamenlijke commissie van Purmerend en Beemster. 
De raad heeft de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 unaniem vastgesteld, inclusief een aantal aangenomen amendementen over onderdelen in de verordening. Het gewijzigde besluit komt overeen met het besluit van de gemeenteraad van Beemster over de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2021.  


Aangenomen amendementen: 

  • De fracties VVD, Stadspartij en D66 dienden een amendement in om het ‘parkeren of stilstaan anders dan op de rijbaan’ uit de verordening te halen. Om dit te kunnen verbieden, moet immers eerst een oplossing geboden worden om op adequate wijze te voorzien in het alternatief parkeren. Alleen GroenLinks stemde tegen het amendement. 
  • D66, VVD en het CDA stelden voor om de regelgeving over duiven te schrappen, omdat hiermee eventuele schade door verwilderde duiven niet kan worden tegengegaan. 
  • Een derde amendement kwam van het CDA, D66 en GroenLinks die het verbod op het ‘houden van bijen binnen een afstand van 30 meter tot woningen en binnen een afstand van 30 meter tot de weg’ uit de verordening wilden halen. Dit voorstel werd aangenomen in de raad, omdat bijen zeer nuttig zijn voor de bestuiving van bloemen en planten en er bovendien geen meldingen van bijenoverlast in Purmerend bekend zijn.  
  • De fracties D66, VVD en CDA dienden een amendement in om bij het artikel over kladden en beplakken de term ‘reverse graffity’ uit te verordening te halen. Reverse graffiti, vaker bekend als stencils of teksten op bestrating, is een originele en milieuvriendelijke vorm voor tijdelijke buiten- en straatreclame. Verschillende campagnes, zoals rond de opening van de Noord-Zuidlijn, hebben laten zien dat het een treffend campagnemiddel is om doelgroepen te bereiken. 
  • Als laatste werd het voorstel van D66, VVD, CDA en de Stadspartij over het schrappen van het verbod op ‘happy hours’ in de horeca door alle fracties behalve de PvdA gesteund. Het beoogde gezondheidseffect met de regel in de Apv zal volgens de raad minimaal zijn. Bovendien worden ondernemers door dit artikel beperkt in de exploitatie van hun onderneming.  


Verstedelijkingsstrategie  

De Metropoolregio Amsterdam en het Rijk werken aan de verstedelijkingsstrategie voor de middellange en lange termijn (2030 - 2050) voor de deelregio’s en provincies. De strategie brengt keuzes op verschillende gebieden bij elkaar: van wonen, werken, mobiliteit en leefkwaliteit tot landschap, energie, (drink)water, klimaatadaptatie en ecologie. Bovendien integreert de strategie het beleid van de afzonderlijke gemeenten, de provincies, de waterschappen en het Rijk met eerder gemaakte afspraken. De Verstedelijkingsstrategie geeft aan waar ieder naartoe wil: naar een metropoolregio van grote klasse met een menselijke maat, die duurzaam is, en sociaal en economisch sterk.

Gemeenteraden en Staten zijn gevraagd om hun wensen en opvattingen over een concept van de verstedelijkingsstrategie in te brengen bij de MRA en het Rijk. De gemeenteraad van Purmerend heeft ingestemd met de door het college geformuleerde wensen en opvattingen ten aanzien van dit concept. Volgens planning zal een definitief concept begin volgend jaar ter besluitvorming worden voorgelegd aan alle betrokken gemeenteraden en Staten.

35 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend, PvSP 
1 stem tegen: PVV


Motie - DoneerRingen 

Unaniem steunde de raad de motie van VVD, D66, Gemeentebelangen Purmerend, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend en Stadspartij over de inzet van zogenaamde DoneerRingen. Dit zijn stalen ringen rondom vuilnisbakken waar mensen hun flesjes in kunnen zetten, zodat anderen eenvoudig de flesjes kunnen verzamelen en een extra zakcentje kunnen verdienen. 
Vanaf 1 juli 2021 geldt er statiegeld voor kleine plastic flesjes. Op dit moment gooien de meeste mensen hun flesjes nog in de vuilnisbak en worden niet alle flesjes gerecycled. De stalen ringen kunnen mensen meer bewust maken van de statiegeldverplichting en het belang van meer plastic en glasafval in het recycleproces.
De raad heeft het college gevraagd om uit te zoeken of Purmerend kan mee doen met de  actie en anders uit te vinden of er in de gemeente doneerringen kunnen worden gemaakt en deze opdracht eventueel te gunnen aan leerwerkbedrijf Werkom. Het college heeft toegezegd om het idee van de stalen ringen op te pakken zodra ambtelijke capaciteit beschikbaar is.


Motie - nieuwe Wet inburgering 

De motie van VVD en CDA waarin wordt gepleit voor het opstellen van beleidskaders voordat de nieuwe Wet inburgering per januari 2022 in werking treedt, kreeg brede steun in de raad. Volgens de raad moet Purmerend zich goed en tijdig voorbereiden op deze taak. Want de nieuwe wet geeft wel aan wat er moet worden gedaan, maar niet hoe dat moet worden gedaan. Een goede voorbereiding op de uitvoering van de wet zal de integratie beter doen slagen en bijdragen aan een goede begeleiding van de mensen tijdens het integratieproces. 
De raad gaat met het college in gesprek over uitgangspunten en kaders die nodig zijn voor de invoering van de nieuwe wet. Het doel van de wet is om inburgeraars zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren op het voor hen hoogst haalbare niveau, zodat ze volwaardig aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk.  


Alle besluiten van de gemeenteraad  

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 30 juni 2021. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.