Besluiten Gemeenteraad op 2 juni 2022

De gemeenteraad nam de volgende besluiten tijdens de raadsvergadering op 2 juni 2022:   


Gebruik parkeergarages binnenstad 

De gemeente wil voldoende parkeergelegenheid bieden voor bezoekers aan de binnenstad. Parkeergarages zorgen er voor dat bezoekers aan de stad zoveel mogelijk kunnen parkeren in een veilige, droge omgeving én dat er ruimte op straat overblijft voor parkeren.
Het runnen van de parkeergarage de Claxonate en de nog te ontwikkelen parkeergarage Stadhuisplein wordt per eind 2022 uitbesteed. Voor de toekomstige exploitant(en) van de parkeergarages is het belangrijk om zekerheid te hebben over de parkeertarieven en het parkeerbeleid vanaf 2023. Daarom heeft de gemeenteraad de tarieven voor het parkeren op straat per 1 april 2023 gewijzigd en de bijbehorende regelgeving hierop aangepast. Op initiatief van de fracties CDA, Leefbaar Purmerend, GroenLinks en D66 worden de uitgangspunten voor de exploitant ook aangepast, zodat het uurtarief in de parkeergarages minimaal tien procent lager zal zijn dan het uurtarief op straat in de binnenstad. Zo blijven de parkeergarages voor (regio)bezoekers van de binnenstad de aantrekkelijkste optie om te parkeren.  

Een aantal parkeermaatregelen vanaf 1 april 2023:
-    Het uurtarief voor betaald parkeren op straat wordt verhoogd met € 0,35.  
-    In het parkeervergunninggebied Zuiderpolder/Bloemenbuurt wordt het uurtarief voor de straten ten noorden van de Wilhelminalaan, de Wilhelminalaan inbegrepen, gelijkgetrokken met het tarief voor parkeervergunninggebied Centrum. 
-    De dagkaart voor parkeren op straat wordt afgeschaft. 
-    Het ‘langparkeren’ zal alleen nog aantrekkelijk worden voor zeer regelmatig parkerende bezoekers, zoals werknemers in de stad. Voor de straten in de directe omgeving van het stadhuis zal de parkeerregulering gaan gelden tot 21.00 uur. 
-    Het parkeerterrein achter het stadhuis blijft voor een deel in gebruik als een eigen parkeervoorziening voor de gemeentelijke organisatie, voor onder andere de gemeente-auto’s en de leveranciers. Het voorstel was om het hele terrein af te sluiten voor publiek, maar op initiatief van D66 blijft de rest van het parkeerterrein een openbaar parkeerterrein. Voor het parkeerterrein achter het stadhuis geldt dan hetzelfde parkeertarief als voor de straten in de directe omgeving.

34  stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
3 stemmen tegen: Forum voor Democratie, PB21


Bestemmingsplan Hobrederlaan 1 

De raad heeft het bestemmingsplan Hobrederlaan 1-2022 vastgesteld. Hierdoor kunnen de eigenaren de huidige stolpboerderij slopen en weer opbouwen aan het andere eind van het perceel. Eigenlijk wil de gemeente geen stolpboerderijen slopen, maar om verschillende redenen werd de raad gevraagd hiervoor een uitzondering te maken. Zo is de huidige stolp in slechte staat en komt er een passende nieuwe stolp voor terug. 

34 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD (3), CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: D66


Benoeming leden nieuwe rekenkamer Purmerend 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de benoeming van de volgende nieuwe leden van de rekenkamer Purmerend per 1 juli 2022: Barbara IJsselmuiden (voorzitter), Jack Koster, Rob Duijker, Daniël Tor, Keesjan Res. De nieuwe rekenkamerleden zijn benoemd voor een periode van zes jaar. 
In februari van dit jaar stemde de gemeenteraad in met een nieuwe opzet en verordening van de rekenkamer van de gemeente Purmerend. De nieuwe opzet was gekozen vanwege de aankomende Wet Versterking Decentrale Rekenkamers, waarbij raadsleden geen deel meer uitmaken van de rekenkamer. 
Daarna is er in het voorjaar een vacature voor de nieuwe leden van de rekenkamer verschenen. De selectiecommissie hield bij de werving rekening met het bij elkaar brengen van een sterk en divers team, waarbij ook is gekeken naar diversiteit in opleiding en werkervaring, maatschappelijke engagement en de mate van lokale betrokkenheid en kennis van wat in de gemeente speelt. 

Nieuwe leden rekenkamer Purmerend

v.l.n.r.: Rob Duijker, Jack Koster,  Keesjan Res, Barbara IJsselmuiden (voorzitter), Daniël Tor.


Structuurvisie Waterlandkwartier Purmerend 

Om als gemeente de regie te kunnen blijven houden op de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier, is op meerdere locaties in het gebied een voorkeursrecht gevestigd. Om dit voor langere termijn te laten gelden, moet er een planologische borging plaatsvinden. Daarom besloot de raad het al eerder vastgestelde masterplan de status van structuurvisie te geven en het masterplan en een plankaart ter inzage te leggen. De inspraakprocedure is afgerond en heeft niet tot wijzigingen geleid. De raad heeft de Structuurvisie Waterlandkwartier Purmerend daarom nu definitief vastgesteld. 

31 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, Fractie Schaaij
6 stemmen tegen: VVD, PVV


Adviesrecht gemeenteraad Purmerend 2022 

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Het uitgangspunt van deze wet is dat ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning en dat de reguliere procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in principe acht weken zal duren. Dat betekent een versnelling van de procedures en daarmee een klantvriendelijkere route voor initiatiefnemers. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad. De verklaring wordt vervangen door het bindend adviesrecht van de gemeenteraad. 

Als een ontwikkeling niet past in het omgevingsplan en de gemeente wil wel meewerken met de initiatiefnemer, dan kan het college de vergunning ‘buitenplans’ afdoen, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Om te voorkomen dat het college zonder tussenkomst van de raad kan afwijken van de kaders, is er daarom een raadsbesluit genomen over het adviesrecht van de gemeenteraad. De raad heeft besloten om de bevoegdheid van het adviesrecht in te zetten voor aanvragen met een grote maatschappelijke impact, aanvragen die afbreuk doen aan de kernkwaliteiten van het UNESCO werelderfgoed Droogmakerij De Beemster en/of de Stelling van Amsterdam, aanvragen die afwijken van een door de raad vastgestelde omgevingsvisie, ontwikkelvisie of gebiedsvisie en aanvragen waarvoor een milieueffectrapportage-plicht geldt. 
Op voorstel van de Leefbaar Purmerend, CDA, D66, GroenLinks en Fractie Schaaij wordt de bevoegdheid van het adviesrecht ook ingezet voor aanvragen voor de bouw van meer dan veertig woningen, in plaats van de door het college voorgestelde meer dan tachtig woningen.


Nota Purmerendse participatie 

De gemeenteraad heeft eveneens ingestemd met de nota Purmerendse participatie, die nodig is voor de Omgevingswet. Met de Omgevingswet krijgt participatie een plek in het omgevingsrecht. Belanghebbenden bij besluitvorming over een project of activiteit moeten in een vroegtijdig stadium er bij worden betrokken. Belanghebbenden zijn inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Bij de vaststelling van de omgevingsdocumenten moeten zowel de gemeente als de initiatiefnemers aangeven wat er is of wordt gedaan voor de participatie. 
De nota van uitgangspunten vormt een vertrekpunt om de participatie de komende jaren verder te ontwikkelen.  

36 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, PVV, Forum voor Democratie, Leefbaar Purmerend, , PB21, Fractie Schaaij
1 stem tegen: Gemeentebelangen Purmerend


Alle besluiten van de gemeenteraad 

De overige besluiten van de raad gaan over de aanwijzingen van de plaatsvervangend griffier en van het lid en plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland, de uitbreiding van het zendgebied van RTV Purmerend, de jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 van Recreatieschap Twiske-Waterlandtijdsduur, de garantstelling voor Tennis & Padel Vereniging Elckerlyc (samen met SWS), het delegatiebesluit omgevingsplan Purmerend, de jaarrekening en begroting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de verantwoording van de fractievergoedingen 2021. 


De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 2 juni 2022.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.