Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend op 2 en 3 november 2022

 

De gemeenteraad heeft op 2 en 3 november de volgende besluiten genomen: 
 

Programmabegroting is vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2023-2026 van de gemeente vastgesteld. Het opstellen van de programmabegroting voor de komende jaren was dit keer minder gemakkelijk, omdat er vanuit het Rijk geen duidelijkheid is gegeven hoe om te gaan met de terugval van middelen in 2026. Gemeenten moeten zelf een keuze maken hoe hier mee om te gaan.
De gemeente vindt het in deze tijd van grote dynamiek en onzekerheid belangrijk om koers te houden op belangrijke opgaven, zoals het investeren in wonen, in de openbare ruimte en in de voorzieningen voor inwoners. In de begroting wordt voor de komende jaren eveneens rekening gehouden met extra geld voor een buitenzwembad, het parkenplan, het fietsnetwerk en het integraal huisvestingsplan voor onderwijs.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
3 stemmen tegen: Forum voor Democratie, PB21

 

Bij de begroting werden eveneens de volgende moties aangenomen:

Motie - Onderzoek aanpak eenzaamheid onder jongeren 

Het tegengaan van eenzaamheid staat in de begroting als speerpunt opgenomen. De werkgroep van de gemeente die zich hier mee bezig houdt, is vooral vertegenwoordigd door oudere inwoners. Het gevoel van eenzaamheid speelt echter onder alle leeftijdsgroepen, zeker ook onder jongeren. In een motie stelden de fracties D66, PVV, CDA, Stadspartij Beemster Polder Partij en Forum voor Democratie daarom voor dat het college gaat onderzoeken hoe de eenzaamheid onder jongeren binnen de gemeente het beste is tegen te gaan. Het college neemt het voorstel over en gaat hiermee aan de slag vanuit een breder perspectief en ongeacht de leeftijd De gemeente wil eenzaamheid tegengaan en voorkomen door het eigen netwerk te versterken via jongerenwerk, buurtsportcoaches en initiatieven als EigenPlan, EigenKracht, HomeStart en Evean Thuisbegeleiding. De komende tijd verkent de gemeente wat eventueel extra nodig is. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Motie - Budget isolatie bestaande woningen

In de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een jaarlijks bedrag opgenomen voor het isoleren van bestaande woningen van € 200.000. Als gevolg van corona is dit budget nauwelijks gebruikt en werd het doorgeschoven naar 2022 en 2023. Het budget is gebruikt om bekendheid te geven aan de besparingsmogelijkheden en de isolatie. Veel eigenaren van woningen hebben hun woning echter nog niet beter geïsoleerd, terwijl dit de grootste bijdrage kan leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening.
Vanaf 2023 is het budget niet meer opgenomen in de begroting. In een motie van D66 en GroenLinks is het college daarom gevraagd om in een plan van aanpak aan te geven welk budget structureel nodig is om de ambitie voor het beter isoleren van de woningvoorraad te kunnen waarmaken. Het college beloofde in 2023 met een nieuwe nota duurzaamheidsbeleid te komen, met daarin de ambities, een agenda en raming van activiteiten en benodigde budgetten.

30 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PB21
3 stemmen tegen: Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend

Motie - Integraal beeld verkeersveiligheid en bereikbaarheid scholen 

Naar aanleiding van meldingen van bewoners over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid bij scholen en scholenvoorzieningen, dienden D66, PVV, Gemeentebelangen Purmerend en Forum voor Democratie een motie in over dit onderwerp. De motie is met algemene stemmen aangenomen. Het belang van verkeersveiligheid was altijd al groot en dit geldt zeker (op schoolroutes) in een gemeente die groeit en drukker wordt. De signalen over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rondom scholen zijn op dit moment nog niet voor alle scholen in Purmerend in kaart gebracht. Om verkeersveiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, is een goed beeld van de schoolroutes nodig. Het college is gevraagd om deze vraagstukken integraal in kaart te brengen en de maatregelen voor te stellen aan de raad.
Het college neemt het onderzoek mee in een grootschalig onderzoek in 2023 naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de 31 basisscholen en 9 middelbare scholen in Purmerend. Op basis daarvan worden in de loop van het jaar de maatregelen in beeld gebracht.

Motie - Energiekosten 

Een motie van VVD en Gemeentebelangen Purmerend over de energiekosten voor (sport)verenigingen en maatschappelijke en culturele instellingen is met algemene stemmen aangenomen. De afgelopen maanden zijn de energiekosten enorm gestegen. De (sport)verenigingen en instellingen ontvangen vanuit de landelijke overheid geen financiële steun voor deze extra kosten, tenzij ze binnen de bandbreedte van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten vallen. De raad vraagt het college daarom om samen met
(sport)verenigingen, SPURD, de Sportraad, maatschappelijke en culturele instellingen te onderzoeken op welke manier de (sport)verenigingen en instellingen in Purmerend de winter door geholpen kunnen worden.
Het college neemt de motie over en zal binnen een redelijke termijn een voorstel met bijbehorende financiële gevolgen voorleggen aan de gemeenteraad.
 

Belastingmaatregelen 2023 

De raad heeft de verordeningen met bijbehorende tarieven voor 2023 vastgesteld voor de honden-, toeristen-, parkeer- en precariobelasting, de legesverordening, de lijkbezorgings-, begraaf- en reinigingsrechten, en voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor de belastingen, rechten en leges geldt een indexering van 6,4%, tenzij er sprake is van een maximaal (kostendekkend) tarief. De afvalstoffenheffing stijgt met 0,7 % en de rioolheffing stijgt met 4,0 %.
De verordeningen ‘onroerendezaakbelastingen en roerende zaakbelastingen 2023’ worden in de maand december aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. In afwachting van de nieuwe marktverordening is er geen tariefswijziging vastgesteld voor de markt.

 

Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken bij Raadsinformatie bij 2 november (algemene beschouwingen) en bij 3 november 2022. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.