Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend 15 september 2022

Donderdag 15 september nam de raad besluiten over andere de volgende onderwerpen: 


Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van groen, wegen, kunstwerken, spelen, straatreiniging en straatmeubilair in de buitenruimte. Het beheer hiervan is geregeld in een integraal beheerplan Openbare Ruimte. In het beheerplan voor de jaren 2022-2026 van de gemeente Purmerend staat wat de gemeente gaat doen, met de daarbij behorende investeringen en kredieten. De beeldkwaliteit moet worden verhoogd en er moet worden gewerkt aan klimaatadaptatie en duurzaamheid, toegankelijkheid, leefbaarheid, veiligheid en innovatie. Ook is er aandacht voor het volledig in kaart brengen van de kwantiteit en kwaliteit van het gemeentelijk gebied, het beheer van de wegen en de nieuwe wijken De Keyser, De Nieuwe Tuinderij en Kop West.
De raad heeft het beheerplan vastgesteld. De financiële gevolgen worden meegenomen bij de behandeling van de programmabegroting 2023-2026. 

 
Mobiliteit 2023-2031 van Vervoerregio Amsterdam 

De gemeenteraad heeft ingestemd met een positieve reactie op de ontwerpbegroting, meerjarenraming en de (concept)uitvoeringsprogramma van de Vervoerregio Amsterdam. De ontwerpbegroting is een inhoudelijke uitwerking van de activiteiten en programmering voor 2023 met een doorkijk naar de begrotingen tot en met 2026. Het uitvoeringsprogramma geeft  - na uitgebreid overleg met gemeenten - inzicht in de projecten en activiteiten van de Vervoerregio in de komende jaren.
 
De Covid-19 epidemie heeft grote gevolgen gehad voor het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Door het sterk teruglopen van het aantal reizigers door de genomen maatregelen, werd een financieel gat geslagen in de exploitatie. Met financiële hulp van het Rijk kon in de concessie Waterland, waar Purmerend onder valt, 9o% van het busvervoer in stand blijven. Deze hulp wordt nu vervangen door een vangnetregeling. De Vervoerregio wil in goede samenwerking met gemeenten en vervoerders de kosten van het busvervoer verminderen en het kwaliteitsniveau dusdanig behouden, dat het aantal reizigers zo snel mogelijk wordt hersteld.

Belangrijke thema’s voor de toekomst zijn het mijden van de spits, soepel overstappen op knooppunten, verkeersveiligheid, voor iedereen toegankelijke mobiliteit, zero emissie van het openbaar vervoer, en verbetering van de fietsinfrastructuur.
De zienswijze wordt opgenomen in een nota van zienswijzen, die wordt aangeboden bij de bespreking van de begroting in de Regioraad in Amsterdam.


Lichtmasten voetbalvereniging Zuidoostbeemster 

De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het plaatsen van acht lichtmasten van 15 meter hoog bij de voetbalvelden van de voetbalvereniging Zuidoostbeemster. Deze masten maken het mogelijk om in de herfst en winter langer buiten te trainen.
Het bestemmingsplan laat nu alleen masten tot 12 meter toe. De masten van 12 meter hoog blijken lichthinder te veroorzaken op de nabijgelegen provinciale weg N244. Met masten van 15 meter wordt de lichthinder tot een minimum beperkt. 

 
Raadsvergadering bekijken 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.