Besluiten uit de gemeenteraad van 19 december 2019

Tarieven tijdelijke parkeerterreinen bij Wagenweg

Voor de twee tijdelijke parkeerterreinen in het Wagenweggebied wordt vanaf (medio) januari 2020 een uurtarief van € 1 gehanteerd, hetzelfde uurtarief als in de rest van het Wagenweggebied. Voor deze parkeerterreinen geldt vanaf dan ook een parkeerdagkaart van € 2. De meerderheid van de raad stemde in met deze tariefswijzigingen.
Het parkeerterrein Wagenweg 12 (grenzend aan entree Kooimanpark) en Wherekant bieden met 112 parkeerplaatsen een tijdelijke oplossing voor de sluiting van twee parkeerdekken in de Q-parkgarage Eggert. Deze parkeerdekken zijn sinds oktober gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden. Op verzoek van ondernemers heeft de gemeente daarna de parkeerterreinen in het Wagenweggebied gecreëerd. 

33 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks (1), VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
3 stemmen tegen: GroenLinks (3)


Lichtmasten FC Purmerend

Alle fracties in de raad gaven aan geen bedenkingen te hebben tegen de plaatsing van zes lichtmasten op het sportcomplex van voetbalvereniging FC Purmerend, aan de Savannestraat 51. De voetbalvereniging wil namelijk bij het natuurgrasveld zes (LED)verlichtingsmasten van vijftien meter hoog plaatsen, zodat er ook in de donkere uren tot 22.00 uur kan worden getraind. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van onevenredige lichthinder voor omwonenden en voor het verkeer op de A7. Als de lichtmasten zijn geplaatst, volgt er een evaluatie met de omwonenden.
In het bestemmingsplan worden alleen lichtmasten toegestaan met een maximale hoogte van negen meter. Een afwijking van het bestemmingsplan is daarom noodzakelijk om de hogere masten juridisch en planologisch mogelijk te maken. Een formele afwijkingsprocedure wordt nu opgestart. Vanaf vrijdag 10 januari 2020 is een ontwerp van de omgevingsvergunning in te zien.


Subsidieverlenging energietransitie pilotwijk

De ‘Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018’ wordt met een jaar verlengd en eindigt op 1 januari 2021. Met algemene stemmen ging de raad akkoord met de verlenging. Oorspronkelijk zou de subsidieverordening per 1 januari 2020 stoppen, maar de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet duren langer dan gepland. Nog niet alle woningeigenaren in de pilotwijk hebben daarom een beroep kunnen doen op de subsidieverordening.


Garantstelling Mixed Hockey Club Purmerend

De Mixed Hockey Club Purmerend wil investeren in het clubhuis en heeft om die reden een lening nodig bij de bank. Hiervoor is een garantstelling van de gemeente nodig. Gemeente Purmerend is aangesloten bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), met de insteek dat als SWS na onderzoek de borgstellingsaanvraag reëel vindt, de gemeente ook instapt. Met algemene stemmen stemde de raad in met het rapport van SWS en ging de raad akkoord met een garantstelling voor Mixed Hockey Club Purmerend. Daarmee kan het college een garantstelling afgeven aan de hockeyclub voor de helft van de lening (€ 120.000).

De raadsvergadering is te bekijken via het Politiek Portaal. Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op de website, bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering.