Besluiten gemeenteraad 27 mei 2021

Enkele besluiten uit de gemeenteraad van Purmerend op 27 mei 2021:


Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid 

De raad stemt in met de regionale energiestrategie (RES) 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid. De energieregio heeft de ambitie om 2,7 TeraWattuur (TWh) op te wekken en werkt aan de meest ideale oplossingen voor de inzet van regionale duurzame warmtebronnen. Een uitgangspunt daarbij is een kaart met globale zoekgebieden voor het opwekken van grootschalige wind- en zonne-energie. 

De regio Zaanstreek-Waterland wil zich inzetten voor een maximale benutting van alle bestaande grote(re) daken van bijvoorbeeld maatschappelijk, industrieel en agrarisch vastgoed voor zonne-energie, gronden van bedrijventerreinen voor zonneweides, zonnepanelen op grote parkeerplaatsen, windenergie in het Noordzeekanaalgebied (Zaanstad), zonne-energie op de Bukdijk (Waterland), zonne-energie in de middenberm en talud van de A7 (Beemster, Purmerend, Wormerland) en windenergie bij de Nes (Waterland). 

De RES 1.0 is een uitwerking van de eerdere concept-RES. Het bod en de zoekgebieden zijn de uitkomst van een participatieproces van de afgelopen twee jaar. Er is verkend wat de mogelijkheden voor zon- en windenergie op land zijn. Daarvoor is gesproken met gemeenten in de regio, provincie, waterschappen, netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, agrariërs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu. Uit dit proces zijn tweeëndertig zoekgebieden voortgekomen. De RES 1.0 is ter besluitvorming aan alle gemeenteraden in de regio aangeboden. 

Met de energiestrategie zal de regio bijdragen aan de landelijke opgave van 35 TWh aan grootschalige, hernieuwbare energie per 2030. De landelijke opgave is een afspraak als gevolg van het Klimaatakkoord en heeft bepaald dat alle dertig energieregio’s van Nederland een regionale energiestrategie ontwikkelen.


Gebiedsvisie De Purmer 

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend willen samen een omgevingsvisie voor De Purmer maken. De insteek is dat polder De Purmer meerwaarde kan opleveren in landschappelijke, economische, ruimtelijke, maatschappelijke en innovatieve zin. Zes centrale thema’s staan centraal: bedrijvigheid, woningbouw, Purmerbos, bereikbaarheid, agrarisch hart, energie. Op langere termijn moet de visie planologische duidelijkheid scheppen voor bewoners, ondernemers, overheidsinstanties en initiatiefnemers. 
De raad van Purmerend heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de visie en met de inspraakprocedure. Hetzelfde besluit is inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraden van Edam-Volendam en Waterland. 


Anterieure overeenkomst Wagenweggebied 

De gemeente gaat een anterieure overeenkomst afsluiten met projectontwikkelaar BPD Ontwikkeling over de Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14. De raad heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst. Het gaat om het stuk met leegstaande garagepanden, loodsen, braakliggend terrein en een onbemand tankstation tussen de Albert Heijn en Pop- en Cultuurpodium P3. Het college wil hier ongeveer 489 appartementen en ruimte voor voorzieningen en parkeren realiseren. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Kooimanweg wordt hierbij meegenomen. 
Het project Kop van Wagenweg is een grote stap in de transformatie van het bedrijventerrein naar een levendige en stadse woonbuurt. Naast de ongeveer 150 sociale huurwoningen, 150 middelhuur of betaalbare koopwoningen en 189 vrije sector woningen, komen er ook twee gezamenlijke daktuinen voor alle bewoners op het dak van het bovenste parkeerdek. Dit sluit aan op de ambitie voor klimaat-adaptief bouwen en komt ten goede aan het wooncomfort van alle bewoners van het complex. Het toevoegen van zoveel nieuwe woningen zal ook leiden tot het intensiever gebruik van de voorzieningen, winkels en horeca in de binnenstad. 


Bestemmingsplan Gorslaan 10  

De raad heeft het bestemmingsplan ‘Gorslaan 10 2020’ vastgesteld, waarmee het mogelijk wordt om het pand aan de Gorslaan te verhogen met twee verdiepingen en aan te passen naar 57 sociale huurappartementen. Met deze ontwikkeling wordt een impuls gegeven aan de woonambities van de gemeente. De veertig extra sociale huurwoningen (57 in plaats van 17) worden ingezet als compensatie voor andere woningbouwlocaties in Purmerend waar naar de mening van de gemeente het niet wenselijk of haalbaar is om sociale huurwoningen te bouwen. De woningen worden aangesloten op de Stadsverwarming en gasvrij uitgevoerd. Het gebouw zal voldoen aan het geldende Bouwbesluit en daarmee een sterk duurzaamheidsgehalte kennen. 


Motie Tussenhuur 

De raad stemde in met een motie van het CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvSP, D66 en de VVD over een pilot met een Midwoon-woonvorm in Purmerend, een woonvorm met huurwoningen tussen de € 734 en € 1.000. De huurprijzen sluiten aan op de sociale huurwoningen, zijn inkomensafhankelijk en leiden tot doorstroming. MidWoon is een coöperatie met gedeelde zeggenschap over drie ledengroepen: bewoners, investeerder en maatschappelijke partijen (gemeente en/of wooncorporaties). Als bewoner kan je ook spaargeld investeren in MidWoon en hetzelfde rendement ontvangen als de investeerders. De woonvorm komt tegemoet aan de grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor vooral starters en jonge gezinnen. Een grote groep hiervan verdient te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek af te kunnen sluiten voor een koophuis. 
De raad en het college willen een pilot opstarten om ervaring met deze woonvorm op te kunnen doen en eventueel op grotere schaal toe te passen. Gedacht wordt aan een van de locaties in Purmer Zuid waar extra woningen worden gebouwd.


Alle besluiten van de gemeenteraad 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 27 mei 2021. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.