Besluiten gemeenteraad van 24 september

De gemeenteraad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:


Energiestrategie Noord-Holland Zuid - wensen & bedenkingen 

De regionale energiestrategie van de energieregio Noord-Holland Zuid is dit voorjaar als concept gepubliceerd. Een eerste stap in een langdurige samenwerking met alle energieregio’s om te zorgen voor meer duurzame energie.

De gemeenteraad kan zich over het algemeen vinden in de wensen en bedenkingen ten aanzien van de regionale energiestrategie, zoals die door het college zijn opgesteld na overleg met de raadsleden van Beemster en Purmerend. Het gaat hierbij om het benutten van grote daken en braakliggende bedrijventerreinen voor de opwek van duurzame energie (zonnepanelen), en om het opwekken van zonne-energie boven parkeerplaatsen. Wel moet worden gekeken naar onder andere de gevolgen voor de biodiversiteit bij energieopwekking. En op initiatief van GroenLinks, D66 en Leefbaar Purmerend moet er niet zozeer meer aandacht, maar vooral meer inzet zijn voor energie-reducerende maatregelen (isolatie).

De raad steunde eveneens een initiatief van GroenLinks en D66 om innovatieve windenergie ook mee te nemen als wens van de gemeenteraad. Innovatie van windmolens leidt tot kleinere en middelgrote windmolens en tot turbines met toenemende opbrengst. Windenergie kan dan gemakkelijker worden ingepast op bijvoorbeeld daken van grote gebouwen. Of in gebieden met cultuurhistorische waarden, zoals een windmolen in oude bouwstijl en toegerust met de nieuwste technologie.
 

Regels honden uitlaten in Weidevenne, Gors en Wheermolen 

Op initiatief van bewonersgroepen worden de regels voor het uitlaten van honden in de wijken Wheermolen, Gors en Weidevenne veranderd. Het uitgangspunt is om hiermee de situatie voor de meeste hondenbezitters en voor de niet-hondenbezitters te verbeteren.
Er komen minder uitlaatstroken en meer (omheinde) losloopgebieden voor hondenbezitters. De regels voor het uitlaten van honden worden duidelijker. Daarnaast geldt voor de uitrenvelden een opruimplicht, waardoor stankoverlast vermindert en honden schoner kunnen spelen.
De gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor uitvoering van de bewonersinitiatieven, waaronder de plaatsing van hekken om de uitrenvelden en de aanleg van een brug.

27 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA
7 stemmen tegen: Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
 

Motie Bewonersinitiatief hondenontmoetingsplek Gors

De raad steunde eveneens een motie van PvdA en D66 over een van de onderdelen van het bewonersinitiatief, namelijk de bewonerscommissie voor een hondenontmoetingsplek (HOP) in de Gors. Het tot stand komen van een uitrenveld in deze wijk is inmiddels een langlopend proces en er is twijfel over het draagvlak onder bewoners. De raad vraagt het college nu om de commissie te adviseren over een nieuwe draagvlakmeting in de buurten Penningkruid en Hoornblad en hierbij ondersteuning te bieden. De meerderheid van de raad is van mening dat een goede start in de wijk belangrijk is voor de hondenontmoetingsplek.

19 stemmen vóór: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend
15 stemmen tegen: Ouderenpartij AOV Purmerend, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, CDA.


Inventarisatie De Purmer  

De raad stemt er mee in om samen met de gemeente Edam-Volendam en Waterland een gebiedsvisie voor De Purmer verder uit te gaan werken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal gezamenlijke uitgangspunten en na inventarisatie van thema’s en elementen die voor een sterke regio in de toekomst zullen zorgen. Het gaat dan om de natuur en de agrarische functie, economische toekomst en bedrijventerreinen, mobiliteit en bereikbaarheid.
De gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam werken regionaal samen als het gaat om landschap, economie, bereikbaarheid en wonen. De Purmer is een gebied dat de gemeentegrenzen overstijgt en een lange geschiedenis kent van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes.

19 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA.
15 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 

Alle besluiten van de gemeenteraad 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal op https://raad.purmerend.nl, in de kalender bij 24 september 2020.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda.