Besluiten gemeenteraad 22 april

 

Besluiten uit de gemeenteraad van Purmerend op 22 april 2021:

 

Evaluatie pilot aardgasvrij en vervolg proeftuin

De pilot Aardgasvrij in de wijk Overwhere-Zuid is afgerond. De riolering is vervangen, de buitenruimte is opnieuw ingericht en de meeste woningen van de pilot zijn aardgasvrij geworden. Na de evaluatie en van de pilot is er een uitvoeringsstrategie gemaakt voor het aardgasvrij maken van de overige 1170 gebouwen van de proeftuin. De raad heeft deze strategie en de bijbehorende subsidieregeling ‘energietransitie particuliere woningen Proeftuin Overwhere-Zuid’ vastgesteld.

Via een amendement van CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij en Leefbaar Purmerend komt er een maximale subsidie van € 10.000 voor huiseigenaren, die overstappen op een ander alternatief dan stadsverwarming. Mensen die kiezen voor stadsverwarming worden via het collectief kosteloos overgezet.
 
In de proeftuin kunnen eigenaren en bewoners vrijwillig deelnemen om hun woning aardgasvrij te laten maken. Wel geldt er een minimum deelname van 85 procent om het project door te laten gaan. Anders blijft er een te groot deel met een aardgasaansluiting over, wat in de toekomst gaat leiden tot veel hogere kosten. Een meerderheid steunde een amendement van de Stadspartij om eventueel van start te kunnen gaan bij een minimale deelname van 80 procent.
 
Het besluit dat het projectbudget van € 6.599.900 bindend is en dat de gemeente permanent op zoek gaat naar nieuwe subsidiemogelijkheden kan rekenen op een brede steun van de gemeenteraad. Als er uiteindelijk geld tekort is, stopt de gemeente met uitvoering van de rest van de proeftuin. Op initiatief van CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend en Stadspartij gaat een deel van de voorfinanciering terug in de algemene reserve en kan er € 250.000 toegevoegd worden aan het projectbudget. Dit wordt besteed aan de coördinatie en in te huren expertise.
 
28 stemmen vóór: Stadspartij (5), D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
8 stemmen tegen: VVD, Stadspartij (1), PVV, Hart van Purmerend, PvSP

 

Toekomst Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA heeft grote ambities om de regio te ontwikkelen tot een metropool van grote klasse, met economische groeimogelijkheden, een goed opgeleide beroepsbevolking, en een hoge kwaliteit van de leefomgeving. De organisatie van de metropoolregio moet hiervoor overzichtelijker worden. Dit kan door een uitbreiding van het MRA Bureau en een andere bestuursstructuur en werkwijze. De raden en staten kunnen dan in een eerdere fase inhoudelijk bij onderwerpen worden betrokken.

De MRA heeft het voorstel ‘Metropool van grote klasse’ aangeboden aan de raden in de deelregio’s en gevraagd om een reactie. De raad stemt in met een gezamenlijke reactie namens de regio Zaanstreek-Waterland waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van een duidelijke rolverdeling voor de betrokken gemeenten, provincies en vervoerregio en een goede afvaardiging van de deelregio’s in het bestuur. Het hoge tempo van het veranderingsproces en het proces van besluitvorming is daarbij een punt van zorg. Er is meer tijd nodig om alle raden en staten goed te betrekken bij de besluitvorming. Anders vormt dit een risico voor de democratische legitimiteit van de structuur van de MRA en de daarbij behorende besluitvorming.

De raad steunde eveneens een motie van de VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, CDA, Stadspartij, GroenLinks, Hart van Purmerend, Leefbaar Purmerend en Partij voor Socialer Purmerend over het bestuursmodel van de MRA. De raad roept daarin het college op om als een extra signaal aan de gezamenlijke reactie toe te voegen dat de gemeenteraad van Purmerend nadrukkelijk wenst dat de raden en staten worden gehoord en betrokken bij de totstandkoming van de doelen van de nieuwe wijze van besturen (governance). De inhoud van dit proces is daarbij belangrijker dan te behalen planning.

34 stemmen vóór de reactie en motie: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, PvSP
2 stemmen tegen de reactie en motie: Gemeentebelangen Purmerend

 

Verbouwing P3 tot muziekcentrum

Poppodium P3 wordt omgebouwd tot een integraal muziekcentrum waarin ook de Muziekschool Waterland een volwaardige rol en plek in het gebouw krijgt. Het gebouw wordt transparanter en toegankelijker gemaakt en zo aangepast dat er voldoende ruimte zal zijn voor de muziekschool en voor de programma’s van alle organisaties. Het centrum zal door de weeks gebruikt worden voor muzieklessen en oefensessies en in het weekend voor concerten en andere optredens.  

De raad heeft het schetsontwerp goedgekeurd en € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouwing. Het college zal, voordat er daadwerkelijk verbouwd gaat worden, eerst verder in gesprek gaan met de oorspronkelijke architect en de architect van het schetsontwerp over de verbouwing van P3. Alle betrokken partijen moeten zich kunnen vinden in het schetsontwerp.
De raad steunde een motie hierover van Stadspartij, D66 en Ouderenpartij AOV Purmerend.  

Het muziekcentrum is belangrijk voor alle gebruikers van het gebouw en kan Purmerend na de verbouwing opnieuw op de kaart zetten. De aanpassingen aan het gebouw en het multifunctionele gebruik kunnen bijdragen aan het verlevendigen van de locatie op het kruispunt tussen het stationsgebied, het Wagenweggebied en de toegang naar de binnenstad.

De verbouwing gebeurt in drie fases zodat het gebouw gedeeltelijk bruikbaar blijft en de programmering van Theater De Verbeelding door kan gaan. Poppodium P3 heeft alternatieve locaties gehuurd voor de optredens van oktober tot en met januari 2022. Muziekschool Waterland kan in de zomer van 2022 verhuizen en vanaf september 2022 van start gaan vanuit het vernieuwde muziekcentrum.

26 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, Gemeentebelangen Purmerend
6 stemmen tegen: VVD, PVV, PvSP

 

Motie vrij bedrag giften bijstandsgerechtigden

De raad heeft een gezamenlijke motie aangenomen over een jaarlijkse vrijstelling voor giften voor bijstandsgerechtigden, omdat dit kan helpen bij het voorkomen van schulden en het een sterke samenleving past om een ander te kunnen helpen. Volgens de wet mogen mensen in de bijstand namelijk geen ondersteuning ontvangen en kan het aannemen van giften, zoals levensmiddelen, gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Een korting en een eventuele boete door het ontvangen van een gift kan leiden tot stress en grotere geldproblemen.
In de Tweede Kamer werd begin dit jaar al een dergelijke motie aangenomen en inmiddels zijn er ook gemeenten die deze vrijstelling verlenen. De gemeenteraad van Beemster nam de motie in maart aan. Het college is gevraagd om een vrijstelling voor giften tot € 1200 per jaar met terugwerkende kracht in te laten gaan vanaf 1 januari 2021.


Alle besluiten van de gemeenteraad

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal. Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de raad.