Besluiten Gemeenteraad op 21 april 2022

De gemeenteraad nam de volgende besluiten tijdens de raadsvergadering in april 2022:   


Deel woningen Verzetslaan voor Oekraïense vluchtelingen 

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een grote toestroom van vluchtelingen naar andere delen van Europa, naar Nederland en ook naar de regio Zaanstreek-Waterland. In Purmerend worden vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen en op de locaties Burggolf en het voormalige gemeentehuis van Beemster. Andere opvanglocaties zijn nu nog niet gereed en daarom is er een extra voorlopige opvanglocatie nodig. De raad heeft ermee ingestemd om als overbrugging een deel van de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan (naast de McDonald’s) hiervoor in te zetten, totdat er woonruimte voor een langere periode beschikbaar is. Het gaat om ongeveer veertig woningen (een blok) aan de Verzetslaan, met een overbruggingsperiode van vier tot acht maanden.

27  stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend 
6 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij


Deel proeftuinwoningen omzetten naar aardgasvrij  

De gemeente ontving in 2018 een bijdrage van het Rijk om een deel van de wijk Overwhere-Zuid van het gas af te halen, de proeftuin Aardgasvrij. Na alle voorbereidingen werd in 2021 gestart met het eerste blok in de proeftuin: de Scheldestraat, Amstellaan, Vechtstraat, Merwedestraat en Eemsstraat. 
Van de bewoners van deze straten heeft vorig jaar 75 procent aangegeven over te willen stappen op het warmtenet van Stadsverwarming (SVP). Het gaat om 112 van de 149 woningen. Twee bewoners hebben aangegeven dat zij kiezen voor een all electric oplossing, zoals een warmtepomp. En 110 eigenaren kiezen voor een aansluiting op het warmtenet. De aansluitingen op het warmtenet van SVP worden volledig vanuit het projectbudget betaald. Voor de all electric oplossing is een subsidie van maximaal € 10.000 beschikbaar. Voorwaarde is dat de woning binnen de subsidieperiode aardgasvrij wordt gemaakt.

De raad had bepaald dat bij een deelnamepercentage onder de 80 procent een raadsbesluit nodig is om de daadwerkelijke omzetting naar een aardgasvrije woning uit te kunnen voeren. Dat is nu ook gebeurd. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om voor de bewoners van de Scheldestraat, Amstellaan, Vechtstraat, Merwedestraat en Eemsstraat nu te starten met het aardgasvrij maken van de woningen. De uitvoeringskosten vallen binnen het budget. Volgens het college is er kans dat meer bewoners alsnog mee gaan doen met het aardgasvrij wonen. Bovendien is er voor de toekomst een nieuwe wet in de maak waardoor gemeenten de gaslevering kunnen beëindigen. Op termijn moeten alle bewoners dan op een andere (niet-fossiele) warmtebron overstappen. 

De uitvoering van de proeftuin is een van de belangrijkste activiteiten uit het programma Duurzaamheid. Het stelt de gemeente in staat een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Fractie Schaaij
5 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend


Bestemmingsplan Gorslaan 10 

In 2021 werd het bestemmingsplan Gorslaan 10 vastgesteld, waarmee het kantoorpand op deze locatie kan worden aangepast naar een gebouw met 57 sociale huurappartementen. Voor de toekomstige bewoners van de appartementen geldt dat de verhuurder van tevoren er op zal wijzen dat de woningen niet over bewonersparkeerplaatsen op eigen terrein beschikken (met uitzondering van een deelauto). De bewoners in de directe omgeving komen ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning. 

Een omwonende van het gebied ging het afgelopen jaar vanwege de gekozen parkeeroplossing in beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de gemeente onvoldoende onderbouwd heeft dat het plan níet zal leiden tot een toename van de parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving. Tot 1 juni 2022 krijgt de gemeenteraad de kans om beter te onderbouwen waarom in het bestemmingsplan is gekozen voor de parkeeroplossing. 

De gemeenteraad is van mening dat de parkeeroplossing niet zal leiden tot een onaanvaardbare parkeeroverlast in de omgeving. In november 2021 is een parkeerdrukonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid is in de omgeving van Gorslaan 10. Jaarlijks gaat de gemeente in deze omgeving parkeerdrukmetingen uitvoeren om te kunnen handelen, als de parkeerdruk toch te hoog wordt. Bovendien wordt er in de omgeving van de Gorslaan actief gestuurd op minder autogebruik: geen bewonersparkeerplaatsen en geen parkeervergunningen.

In 2021 werd het masterplan Waterlandkwartier Purmerend vastgesteld met daarin de ambitie om het stationsgebied te veranderen in een hoog stedelijk gemengd gebied, met veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Gorslaan 10 is onderdeel van het Waterlandkwartier. 

26 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Forum voor Democratie, Fractie Schaaij
7 stemmen tegen: VVD, PVV, Gemeentebelangen Purmerend


Oversteekplaats met middenberm in Overlanderstraat 

In 2021 vroeg de raad aan het college om de verkeersveiligheid in de Overlanderstraat te verbeteren en daarvoor in de straat als proef tijdelijk een flexdrempel aan te leggen. Het aanleggen van een structurele flexdrempel blijkt echter de nodige nadelen te hebben en extra geld te kosten. Zo moeten er ongeveer 20 bomen worden gekapt, ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd en verdwijnen er 25 parkeerplaatsen. Bovendien kan de flexdrempel geluidsoverlast veroorzaken voor de omwonenden. 
De raad heeft daarom ingestemd met een alternatieve verkeersveiligheidsmaatregel in de Overlanderstraat, namelijk een voetgangersoversteekplaats met een middenberm. De oversteekplaats met de middenberm wordt dan aangekondigd door verkeersborden en markeringen op de weg. En een buiging in de weg zal leiden tot een lagere snelheid van het verkeer in de straat. Het beschikbaar gestelde geld voor de flexdrempel wordt nu gebruikt voor de aanleg van de oversteekplaats. 

31 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PVV, Forum voor Democratie, Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij
2 stemmen tegen: D66


Motie - Visie Nekkerzoom 

De meerderheid in de raad steunde een motie van de fracties Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD en Forum voor Democratie om op korte termijn het gesprek aan te gaan met de bewoners, bedrijven en gebruikers in de Nekkerzoom. Dit met als doel om tot gedragen uitgangspunten voor de inrichting van dit gebied te komen, met aandacht voor alle documenten met enige ruimtelijke impact die tot op heden voor dit gebied zijn opgesteld. De Nekkerzoom is het gebied tussen de Nekkerweg, de Volgerweg, de A7 en de Zuiddijk in Zuidoostbeemster.
De aanleiding voor de motie vormen de meerdere recente voorstellen voor de gemeenteraad om in dit gebied af te wijken van het bestemmingsplan, waaronder het in de raadsvergadering voorliggende voorstel over de bouw van drie recreatiewoningen met een bedrijfswoning. In afwachting van de uitkomsten van de gewenste dialoog, is besloten om de beraadslaging en besluitvorming over dit voorstel op een later moment plaats te laten vinden.

23 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster (1), D66, Leefbaar Purmerend, PVV, Forum voor Democratie
10 stemmen tegen: CDA, GroenLinks, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster (2), Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij


Motie - Artikel 1 Grondwet 

De raad heeft een motie aangenomen van de fracties PvdA, CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend en Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster over een symbool of kunstwerk in het stadhuis voor het gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de Grondwet. Het college is gevraagd om samen met de gemeenteraad een manier te vinden om permanent onder de aandacht te brengen dat de gemeente Purmerend hecht aan het principe van gelijkheid van een ieder. De raad vindt dit belangrijk vanwege de verharding en verruwing in de maatschappij, waardoor tolerantie en inclusiviteit regelmatig onder druk komen te staan. 
Het gelijkheidsbeginsel bepaalt voor wetgever, bestuur en rechters om bij het stellen van regels of het nemen van beslissingen de mensen in gelijke gevallen op een gelijke manier te behandelen. Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden. 
Op voorstel van het college is besloten om de kunstuiting te laten gaan over alle grondrechten, artikel 1 t/m 23 van de Grondwet.

28 stemmen vóór: Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend
5 stemmen tegen: PVV, Forum voor Democratie, Fractie Schaaij 


Motie - Verkeersveiligheid fietsers Hoornsebrug 

Volgens de Fietsersbond is het fietspad op de Hoornsebrug nog steeds gevaarlijk en zijn spoedige aanpassingen nodig. De brug moet zo snel als het kan veiliger worden voor alle verkeerdeelnemers. Het college is daarom gevraagd om in overleg met de Fietsersbond en de politie te zorgen voor een optimale verkeersveiligheid en de gemeenteraad van de plannen op de hoogte te brengen. Zo luidt de met algemene stemmen aangenomen motie van de fracties D66, Gemeentebelangen Purmerend, Leefbaar Purmerend, PVV, GroenLinks en Fractie Schaaij over de Hoornsebrug. De brug werd in 2019 opgeknapt, maar is volgens de Fietsersbond erg onveilig voor fietsers. Het fietspad aan de oostkant is te smal en de afbakening met het andere verkeer is niet goed uitgevoerd. De brug is onderdeel van een drukke verkeersroute waar ook veel fietsers gebruik van maken, waaronder een groot aantal scholieren van het voortgezet onderwijs. Sinds 2019 is er nog maar weinig veranderd aan de verkeersveiligheid van fietsers op de brug. Het college zegde toe er naar te streven om de verkeersveiligheid snel te kunnen verbeteren. De raad wordt geïnformeerd zodra de planning hiervoor bekend is. 

 

Alle besluiten van de gemeenteraad 

De overige besluiten van de raad gaan over de Huisvestingsverordening Purmerend 2021, het Businesscase Parkenplan 2021-2040, een Verklaring van geen bedenkingen voor de Volgerweg 79, de verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit, de verordening Erfgoed, de benoeming van leden adviescommissie voor bezwaarschriften, een delegatiebesluit over aanwijzing van trouwlocaties en over de begrotingswijziging 2022 en kadernota 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

De vergadering is te bekijken via het Politiek Portaal, in de kalender bij 22 april 2022.
Een volledige besluitenlijst over alle agendapunten wordt binnenkort toegevoegd aan de agenda van de volgende raad.