Werkwijze

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de naleving van de wet- en regelgeving. Elk jaar stelt de commissie een jaarplan op en legt zij in een jaarverslag verantwoording af aan de raad. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid.
De definitieve onderzoeksrapporten zijn openbaar en te vinden in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 


Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie werkt onafhankelijk van de raad en de gemeentelijke organisatie. Dit betekent dat de commissie zelf de onderwerpen bepaalt die zij onderzoekt. De commissie kiest elk jaar twee onderzoeksonderwerpen. In een verordening zijn criteria vastgelegd waaraan een onderwerp moet voldoen. Gelet wordt op onder andere het actueel maatschappelijk en financieel belang, mogelijke risico’s die de gemeente loopt, de bruikbaarheid van de resultaten en een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen.
Heb je een idee voor een onderwerp?


Gemengde rekenkamercommissie

Purmerend heeft een gemengde rekenkamercommissie die bestaat uit drie raadsleden (interne leden) en vier externe leden. In de aanloop naar de vorming van een rekenkamer (verwacht in 2022) is er tijdelijk één extern lid minder.

  • Voorzitter: M. Zewuster (extern)
  • A. de Leeuw (extern)
  • J. Koster (extern)
  • H.M.J. Kokkeel-Langelaan (raadslid)
  • R.D.J. Epping (raadslid)
  • M.C.A. de Wit-Hoogervorst (raadslid)
  • Secretaris/onderzoeker: N. Wijmenga


Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen over het onderzoek of de rekenkamercommissie contact op met de secretaris Niek Wijmenga, via een e-mail naar: rkc@purmerend.nl.


Verordening rekenkamercommissie Purmerend 2022  

Jaarplan 2021 en Jaarverslag 2020

Namen en nevenfuncties rekenkamercommissie