Gemeenteraad 31 januari 2019

donderdag, 31 januari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend

Aan de leden van het college van B&W

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden op donderdag 31 januari 2019 om 20:00 uur in het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Voorzitter,

D. Bijl

1 Opening en mededelingen
3 Mededelingen uit de Regioraad
4 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

5 Bekrachtiging/opheffing geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

6 Concept-besluitenlijst raad 20 december 2019 en 21 januari 2019, inclusief lijst van toezeggingen

Het vertrouwelijke stuk is toegevoegd aan het besloten deel van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

8 Hamerpunt: Vaststelling verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019

Op 21 februari 2012 is door de gemeenteraad de Woonvisie Samen Wonen Samen leven vastgesteld. Hierin was opgenomen, dat duurzaamheidsleningen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van koopwoningen. Voor de uitvoering van de leningen zijn beleidsregels vastgesteld die na 4 jaar eindigden. Op 13 december 2017 waren deze vier jaar om. Dit betekent dat deze beleidsregels inmiddels zijn verlopen. Over 2017 en 2018 zijn overigens geen nieuwe aanvragen voor Duurzaamheidsleningen ingediend. Met de vaststelling van de woonvisie van april 2017 is de visie ten opzichte van verduurzaming van woningen niet gewijzigd. Nu wordt voorgesteld de verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019 vast te stellen.

9 Hamerpunt: Delegatie van bevoegdheden Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan het college

De bevoegdheden uit artikel 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen zijn niet aan het college gedelegeerd terwijl het college de betreffende bevoegdheden wél uitoefent. Het college stelt daarom voor de bestaande praktijk te formaliseren.

10 Hamerpunt: Aanbevelingen rekenkamercommissie Purmerend en Beemster over het ‘van buiten naar binnen werken’

De Rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar het ‘van buiten naar binnen werken’. Het onderzoek is toegespitst op het effect van het ‘van buiten naar binnen werken’ op het sturend vermogen van de raad. In de afgelopen jaren heeft deze werkwijze tot veranderingen geleid in de ambtelijke organisatie van de gemeenten Purmerend en Beemster.  De Rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen.

11 Bespreekpunt: Duurzaamheidsagenda - agendapunt is doorgeschoven naar de raadvergadering van 28 februari 2019 (behandeling in commissie AZ 14 februari 2019)

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 bevat ambities van het college op het terrein van duurzaamheid, vertaald naar activiteiten in de periode in de periode 2019-2022. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de duurzaamheidsagenda 2019-2020 en voor de jaren 2020-2022 jaarlijks bij het vaststellen van de kadernota, resp. de begroting aan de hand van de beschikbare middelen te bezien of bijstelling van de duurzaamheidsagenda wenselijk is.
De raad wordt tevens gevraagd de bijdrage voor energiecoaches voor 2019 te dekken uit de reserve Woonvisie en een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van duurzaamheidsleningen.

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie, heeft de wethouder een brief gestuurd over dit onderwerp, waarin hij o.a. vragen van de commissie beantwoordt.

12 Wilde Motie VVD: Verhuisadviseur voor koop- en huursector in Purmerend
13 Wilde Motie SP, PvdA en Ouderpartij AOV Purmerend, GroenLinks: Verhuurderheffing
14 Wilde Motie PVV-Soenjoto/Van Dongen en SP: Kinderpardon