Gemeenteraad 30 november 2017

donderdag, 30 november, 2017 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Mededelingen uit de Regioraad
7 Besluitenlijsten van 2 november, 8 november, 9 november inclusief overzicht stemming van de in de Begrotingsraad behandelde wijzigingsvoorstellen en inclusief lijst van toezeggingen
8 Wijziging opdracht en krediet Leeghwaterbad

Op 29 september 2016 nam de gemeenteraad het besluit het dak van het Leeghwaterbad te renoveren, een aantal maatregelen aan de puien te treffen en een aantal energiebesparende maatregelen te treffen aan het gebouw en stelde daarvoor een krediet beschikbaar van € 1.905.700.

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat een uitbreiding van de opdracht en het corresponderend budget noodzakelijk is, omdat uitgebreidere werkzaamheden moeten worden verricht dan voorheen voorzien konden worden.

Het raadsvoorstel gaat in op de aard van de extra uit te voeren werkzaamheden en de hiermee gepaard gaande financiële consequenties. De raad wordt gevraagd het krediet uit te breiden met € 3.659.500 teneinde werkzaamheden die gepland staan vanaf 2025 in 2017/2018 uit te voeren.   

9 Zienswijze oprichtingsbegroting gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend

In september 2017 hebben de gemeenteraden van Purmerend en Zaanstad aan het college toestemming gegeven tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend (GR). De regeling treedt in werking op 1 januari 2018. 

Zoals bij het besluit tot oprichting is aangegeven stelt het bestuur van het participatiebedrijf  een eerste meerjarenbegroting op, die past binnen de budgetten van de huidige gemeentebegroting. De oprichtingsbegroting is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De eerste begroting betreft een oprichtingsbegroting. Het geeft de ambitie voor het bedrijf aan en laat het programma zien voor het eerste jaar, met een doorkijk naar de jaren 2019-2022.

10 Intrekking Verordening op de urgentiecommissie Purmerend 2010

Op 19 mei 2010 is de verordening op de urgentiecommissie Purmerend 2010 vastgesteld. De urgentiecommissie adviseert de burgemeester en de wethouders van Purmerend en van Beemster inzake aanvragen urgenties voor een sociale huurwoning in gemeente Purmerend of Beemster.

Purmerend is de enige gemeente binnen de regio die nog werkt met een urgentiecommissie. De ambtelijk secretaris gaat nu met pensioen, wat mede aanleiding is voor het voorstel om de commissie op te heffen.

De complexiteit van de casuïstiek en de vele partijen die hier vaak bij betrokken zijn vraagt om meer expertise. Derhalve heeft het college gekozen om de uitvoering op een nieuwe manier vorm te geven en de aanvragen in te bedden bij de casemanagers van Wmo. De toewijzingsregels zijn opgenomen in de huisvestingsverordening die nog steeds van kracht is.

Het college stelt daarom voor om de Verordening op de urgentiecommissie in te trekken.

11 Initiatiefvoorstel D66 e.a. over uitbreiding raadszetels

Artikel 8 van de Gemeentewet beschrijft hoeveel leden een gemeenteraad heeft bij welke inwonersklasse. Voor de vaststelling van het inwonertal, zoals bedoeld in artikel 8 van de Gemeentewet, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad (dit is bepaald in de Gemeentewet: artikel 1, tweede lid).
Omdat Purmerend op 1 januari 2017 79.928 inwoners telde, bestaat de gemeenteraad op grond van deze wet in de periode 2018-2022 in principe uit 35 leden.

Doordat de bevolking van de stad groeit, stijgt ook het aantal inwoners van de stad dat door één zetel in de gemeenteraad wordt vertegenwoordigd. Hiermee verwatert de vertegenwoordiging van de burgers. Door nu, en niet pas over vier jaar, de gemeenteraad met twee zetels uit te breiden, wordt het aantal inwoners dat door één zetel wordt vertegenwoordigd beduidend lager en wordt de belangrijke volksvertegenwoordigende rol van de raad versterkt, waarmee recht wordt gedaan aan de omvang van de bevolking van Purmerend.
Om uitbreiding van het aantal raadszetels van 35 naar 37 te kunnen realiseren doet de gemeenteraad een schriftelijk verzoek aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) om 1 oktober 2017 als peildatum te hanteren voor het vaststellen van het inwonertal bedoeld in artikel 8 van de Gemeentewet.

12 Ingetrokken wilde motie VVD, Jeugd en verkiezingen
13 Aangenomen Wilde motie D66, gesteund door Groenlinks: Statiegeldalliantie

stemming: 30 voor - 5 tegen

14 Ingetrokken Wilde motie GroenLinks: SafeStreets
15 Ingetrokken Wilde motie LVD: Stedenband Jihlava en Jihlava-pand