Gemeenteraad 28 november 2013

donderdag, 28 november, 2013 - 20:00
1 Opening en mededelingen
2 Agenda raadsvergadering 28-11-2013
Download: CASA-#1105854-v1-Agenda_raadsvergadering.PDF
3 Vragenuur
6 Realisatie gronddepot Baanstee-Noord

In het bestemmingsplan Baanstee-Noord is rekening gehouden met het oprichten van een gemeentelijk gronddepot, gekoppeld aan het (door het hoogheemraadschap HHNK te exploiteren) baggerdepot. Het oorspronkelijk idee om op deze locatie ook een stenensorteer- en recyclelocatie (SSRL) in te richten is daarbij losgelaten omdat dit strijdig bleek met het bestemmingsplan. Met de inrichting is een bedrag gemoeid van
€ 1.208.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten en beheerkosten kunnen volledig worden gedekt door de tarifering van de in- en uitgaande grondstromen. De raad wordt voorgesteld een permanent gemeentelijk gronddepot in de Baanstee-Noord te laten inrichten en het hiertoe benodigde krediet ter beschikking te stellen.

7 Opheffen en overdracht gemeentelijke brandweertaken aan de VrZW

De Wet Veiligheidsregio's is gewijzigd en leidt tot bijgaand voorstel van het college van B en W. Dit voorstel behelst de opheffing, per 1 januari 2014, van de gemeentelijke brandweer Purmerend en de overdracht van de bijbehorende taken aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Deze regionalisering van de brandweer is sinds oktober 2011 in voorbereiding. Het college stelt de raad nu voor om:
1. Akkoord te gaan met de financiële consequenties;
2. Toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014;
3. Akkoord te gaan met de begroting van de VrZW voor 2014.

8 Toekomst regionale samenwerking Stadsregio Amsterdam

Om de doorontwikkeling van de Stadsregio Amsterdam mogelijk te maken, is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig. De aangepaste regeling is bijgevoegd, de wijzigingen zijn gemarkeerd. De wijzigingen zijn daarnaast samengevat in een andere bijlage, getiteld "Toelichting voorstellen toekomst regionale samenwerking", op p. 5. In deze laatste bijlage wordt tevens de ontwikkeling van de stadsregio geschetst richting de schaal van de metropoolregio. Het college van B en W stelt voor om akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam alsook met de richting van de doorontwikkeling van de regionale samenwerking naar het niveau van de metropoolregio. De vorming van de eerder aangekondigde vervoerregio maakt hier onderdeel van uit.

9 Elektronisch indienen zienswijzen

Ter verbetering van de dienstverlening is het wenselijk de elektronische weg open te stellen voor het indienen van zienswijzen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit moet gebeuren via een formeel besluit. Om de situatie beheersbaar te houden vindt het college van B en W het wenselijk nadere eisen te stellen aan het gebruik van deze elektronische weg. In deze nadere eisen die het college voorstelt, staat het gebruik van een webformulier centraal.

10 Wijziging APV (evenementen)

Het college van B en W stelt voor de bepalingen over evenementen in de APV te vereenvoudigen om de flexibiliteit te kunnen vergroten en administratieve lasten te verlichten. Met name voor kleinschalige evenementen zullen straks minder regels gelden. De huidige artikelen 12 en 113 worden in het voorstel geschrapt, de begripsomschrijving in artikel 111 wordt aangepast en artikel 112 vat alle regels rond evenementen samen.

11 Wijziging APV (ordeverstoring horeca)

Het college van B en W stelt voor om in de APV een bepaling op te nemen om ordeverstoringen in horecagelegenheden te kunnen tegengaan. Op basis hiervan kunnen dan tijdelijke horecaverboden worden opgelegd aan personen die zich misdragen.

12 Aanwijzing raadsleden Blokzijl en Meulenberg als vertegenwoordigers in het beoordelingsteam i.v.m. aanbesteding accountantsdiensten

De accountantsdiensten worden aanbesteed. Het nieuwe contract gaat rond 1 juni 2014 in. De raad wijst de accountant aan (art. 213 Gemeentewet). De beoordeling van de inschrijvingen wordt mede gedaan namens de raad. De raad wordt voorgesteld om de raadsleden Blokzijl en Meulenberg formeel aan te wijzen als zijn vertegenwoordigers in het beoordelingsteam.

13 Kadernotitie decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet

Op 30 oktober jl. heeft de commissie de Kadernotitie decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet meningsvormend besproken. Naar aanleiding hiervan is een aantal aanpassingen in de notitie doorgevoerd. Deze wijzigingen staan in een aparte bijlage weergegeven. In het raadsvoorstel en in het ontwerpbesluit is een verwijzing opgenomen naar het Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg. Dit gaat met name over de op pagina 12 vermelde 5 in te zetten 'bewegingen' die het vertrekpunt zijn voor het vervolgoverleg tussen gemeenten en instellingen. Dit vervolgoverleg moet leiden tot een verdere concretisering van afspraken:
1. Versterken van de eerstelijn;
2. 'Ambulantisering';
3. Omvorming en verantwoorde afbouw van residentiële zorg;
4. Inzet op het jonge kind;
5. Ruimte voor nieuwe aanbieders.
In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om ook met deze 'bewegingen' akkoord te gaan.

14 Parkeerverordening Purmerend 2014

Gemeenten met parkeerregimes en hiervoor geldende parkeervergunningen dienen dit vast te leggen in een parkeerverordening. De huidige parkeerverordening Purmerend 2009 moet vereenvoudigd en geactualiseerd worden. Het doel van de 'Parkeerverordening Purmerend 2014' is eenduidige en geactualiseerde regelgeving inzake het parkeervergunningenbeleid van de gemeente Purmerend. Voorgesteld wordt te komen tot een eenduidig en geactualiseerd beleid dat verankerd wordt in de parkeerverordening (bevoegdheid raad) en een bijbehorend uitwerkingsbesluit (bevoegdheid college). In het raadsvoorstel wordt het voorgestelde beleid nader toegelicht.
Op grond van de conceptverordening worden er vier vergunningen verleend, te weten:
1. Bewonersvergunning.
2. Bedrijfsvergunning.
3. Bezoekersvergunning.
4. Autodeelvergunning.

De belangrijkste wijzigingen in de conceptparkeerverordening ten opzichte van de vigerende verordening betreffen het verdwijnen van de belanghebbendenvergunning type BEW2 (een tweede bewonersvergunning voor een beperkt parkeergebied, met overgangsregeling voor bestaande situaties) en de parkeervergunning type W (werknemersvergunning) en aanpassing van de bestaande bedrijfsvergunning.

15 Ontwikkeling kom A7

Het college heeft onlangs met een aantal automobielbedrijven overeenstemming bereikt over een ontwikkelingsintentie voor de kom A7 (zuid) en namens het college is daartoe een intentieovereenkomst ondertekend.
Het doel van de overeenkomst is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bij de gemeente ingediend initiatief van een aantal premiumautobedrijven om mee te werken aan de vestiging van een "Automotive"-formule met daarbij behorende voorzieningen en activiteiten, zoals een wasstraat. Daarmee wordt de ambitie uitgesproken de locatie op korte termijn te (laten) bebouwen.

De raad heeft voor deze locatie nog niet uitgesproken of de onderzoekskosten en de ambtelijke inzet (plankosten) geactiveerd mogen worden en om de grond als Nog Niet In Exploitatie Genomen Grond (NIEGG) aan te wijzen.

Om verder uitvoering te kunnen geven aan de ambitie tot bebouwing van de gronden, stelt het college voor om de betreffende gronden aan te wijzen als NIEGG en tevens een voorbereidingskrediet van € 150.000 ter beschikking te stellen.

Het college stelt verder voor om via het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) (bij de jaarrekening) over dit project te rapporteren.

16 Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over raadpleging inrichting Westerstraat en Nieuwstraat
17 Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over een referendumverordening
Download: CASA-#1105903-v1-Voorstel_raad___raadsve.PDF