Gemeenteraad 28 maart 2019

donderdag, 28 maart, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend

Aan de leden van het college van B&W

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden op donderdag 28 maart 2019 om 20:00 uur in het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Voorzitter,

D. Bijl

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Mededelingen uit de Regioraad
4 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

5 Bekrachtiging geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

6 Concept-besluitenlijst raad 28 februari 2019, inclusief lijst van toezeggingen
8 Hamerpunt: Preventie- en Handhavingsplan alcohol Purmerend 2019-2022

Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet moet de raad iedere vier jaar een Preventie en Handhavingsplan alcohol vaststellen.
De looptijd van het Preventie en Handhavingsplan alcohol 2014-2018 is verstreken. Dit plan is geëvalueerd en naar aanleiding hiervan heeft het college het Preventie en Handhavingsplan alcohol 2019-2022 opgesteld. In dit plan worden de activiteiten beschreven die de gemeente Purmerend samen met haar partners de komende vier jaar wil gaan uitvoeren op het gebied van alcoholpreventie en handhaving van de Drank- en Horecawet. Het college stelt voor dit plan vast te stellen.

9 Hamerpunt: Regionaal Risicoprofiel VrZW 2019-2020

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 15 februari 2019 het Regionaal Risicoprofiel in concept vastgesteld. Na zienswijzen van de gemeenteraden zal deze op 28 juni 2019 definitief worden vastgesteld. De veiligheidsregio vraagt in de zienswijze mee te nemen of het Regionaal Risicoprofiel zowel lokaal als regionaal herkenbaar is, of er aanvullende risico's opgenomen moeten worden en aan te geven of er andere wensen zijn over het te voeren veiligheidsbeleid. Het college heeft een concept zienswijze geformuleerd en stelt de raad voor deze naar het bestuur van de Veiligheidsregio te sturen.

10 Bespreekpunt: Regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Aanleiding voor de regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019 - 2022 is de opgave voor alle gemeenten in Nederland om beschermd wonen en maatschappelijk opvang toekomstbestendig te organiseren. Vanaf 2020 wordt de verantwoordelijkheid hiervoor verlegd van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Vanwege de schaalgrootte van de regio en het feit dat het hier gaat over een kwetsbare en relatief kleine groep inwoners, hebben de gemeenten in Waterland besloten om in de bestaande centrumgemeente-indeling te blijven samenwerken.

In de regiovisie en aanpak ‘Van verblijf in een instelling naar ambulante zorg en wonen in Waterland’ staat beschreven op welke onderdelen wordt gefocust en hoe we in regio Waterland beschermd wonen en maatschappelijke opvang de komende jaren willen doorontwikkelen.

11 Bespreekpunt: Verkeersplan Purmerend 2040

Op 22 februari 2018 is de Visie op Mobiliteit Purmerend 2040 vastgesteld als reactie op de Purmerendse woningbouwbehoefte zoals omschreven in de Startnotitie Ruimte voor Purmerend (De ruimtelijke omgevingsagenda van Purmerend richting 2040). Bij de vaststelling van de Visie op Mobiliteit heeft de gemeenteraad het college opgedragen (amendement) een verkeersplan voor de binnenstad op te stellen. Het resultaat is het nu voorgestelde Verkeersplan Purmerend 2040. Dit plan gaat conform het amendement in op het effect van de woningbouw op het parkeeraanbod en de verkeersafwikkeling in de binnenstad. Verder worden tegen de achtergrond van een meer autoluwe binnenstad parkeermaatregelen voorgesteld en een maatregelenpakket verkeersafwikkeling verkend. Omdat de woningbouwopgave ook consequenties heeft voor de rest van de stad, wordt in de analyse ook nog ingegaan op de toekomstige knelpunten in de rest van de stad. De raad wordt o.a. voorgesteld het Verkeersplan Purmerend 2040 vast te stellen.

12 Bespreekpunt: Vaststelling Gemeentelijke Rioleringsplan Purmerend 2018-2023

Volgens de Wet Milieubeheer moet de gemeente Purmerend beschikken over een gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De gemeenteraad stelt dit plan vast. In het Gemeentelijke Rioleringsplan Purmerend 2018-2023 zijn de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater uitgewerkt.
Het GRP bevat  een evaluatie van de afgelopen planperiode, de strategie en het beleid voor de aankomende 5 jaar. In het plan komen aspecten als samenwerking, kostenbesparing, ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie) en een integrale aanpak aan bod. Op basis van het verwachte uitgavenpatroon voor de aankomende 60 jaar (gemiddelde gebruiksduur van een rioleringsbuis) is een kostendekkingsplan opgesteld. Vervolgens is de ontwikkeling van de rioolheffing bepaald. De raad wordt voorgesteld het GRP vast te stellen en een principebesluit te nemen voor een systeemwijziging en in 2023 over te gaan naar een gedeeltelijk spaarsysteem.

13 Wilde motie GroenLinks en SP: Nashville verklaring

Deze motie is doorgeschoven vanuit de gemeenteraadsvergadering van 28 februari 2019, vanwege het staken van de stemmen.
Op 28 maart wordt daarom alleen gestemd over de motie.

14 Wilde Motie SP: Onderzoek schoolzwemmen
15 Wilde motie VVD en Leefbaar Purmerend: Zorgvuldig aan de slag met de Omgevingsvisie
16 Wilde motie PVV-Moinat: Nederlandse vlag in de raadzaal