Gemeenteraad 28 februari 2019

donderdag, 28 februari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend

Aan de leden van het college van B&W

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden op donderdag 28 februari 2019 om 20:00 uur in het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Voorzitter,

D. Bijl

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Mededelingen uit de Regioraad
4 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

5 Bekrachtiging geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Op dit moment zijn er (nog) geen stukken te bekrachtigen.

6 Concept-besluitenlijst raad 31 januari 2019, inclusief lijst van toezeggingen
8 Hamerpunt: Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH)

Het college verzoekt de raad om variant A van de Variantenstudie A7 als voorkeursvariant te benoemen met het pakket van maatregelen om de infrastructuur beter te benutten (pakket 1 en 2) en om de portefeuillehouder deze voorkeur te laten delen in het Bestuurlijk Overleg van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH) in maart 2019.
De Variantenstudie A7 is onderdeel van de CAH en beschrijft een nadere analyse van de oplossingsrichtingen voor de doorstroming op de A7 alsmede op het onderliggend wegennet op het grondgebied van de gemeenten Purmerend, Beemster en Wormerland. De samenwerkende overheden in het CAH concluderen dat variant A het meeste oplossend vermogen biedt van alle varianten.

9 Hamerpunt: Vaststelling bestemmingsplan "Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018"

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018" vast te stellen. Dit plan is gericht op een juridische waarborging van de verwijzing naar de parkeernormen uit de Nota parkeernormen Purmerend 2016 in bestemmingsplannen, waarin dit nog niet is geregeld. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.

10 Hamerpunt: Vaststelling bestemmingsplan 'Purmerweg 19-21 2018' ten behoeve van de bouw van tweeappartementencomplexen op de percelen Purmerweg 19 en 21

Er is een bouwplan voor twee appartementencomplexen ontwikkeld voor de percelen Purmerweg 19 en 21. Aangezien het bouwplan niet past in het ter plaatse geldende bestemmingsplan en het college medewerking wil verlenen aan het plan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, 'Purmerweg 19-21 2018'. Het ontwerp van dit plan heeft van 8 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

11 Hamerpunt: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2019’ ten behoeve van de bouw van 3 woon- en behandelgebouwen t.b.v. de cliënten van de Prinsenstichting in het Kwadijkerpark in Overwhere-Noord.

De eigenaar en gebruiker van het Kwadijkerpark in Overwhere-Noord is van plan een drietal gebouwen voor wonen met daarin tevens dagbestedings- en behandelruimten te realiseren voor haar cliënten. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Overwhere-Noord 2012’. In dat kader is het bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2019’ opgesteld.
Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 - 3.32 Wet ruimtelijke ordening) zijn de ontwerpbesluiten gezamenlijk in procedure gebracht. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel wordt een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Download: a Voorblad en advies commissie SOB Bestemmingsplan Kwadijkerpark 2019.pdf
Download: b Ondertekend raadsvoorstel en -besluit Bestemmingsplan Kwadijkerpark 2019.pdf
Download: c Bijlage 1a. Onderzoek externe veiligheid.pdf
Download: d Bijlage 1b. Beperkte verantwoording groepsrisico.pdf
Download: e Bijlage 1c. Advisering Veiligheidregio Zaanstreek-Waterland.pdf
Download: f Bijlage 2. Ambtshalve wijzigingen.pdf
Download: g Bijlage 3a1. Bestemmingsplan. Toelichting en regels.pdf
Download: h Bijlage 3a2. Bestemmingsplan. Bijlagen bij de regels.pdf
Download: i Bijlage 3b1. Bijlage 1 bij de toelichting. Archeologisch onderzoek.pdf
Download: j Bijlage 3b2. Bijlage 2 bij de toelichting. Bodem en asbestonderzoek. pdf.pdf
Download: k Bijlage 3b3. Bijlage 3 bij de toelichting. Rapport externe veiligheid.pdf
Download: l Bijlage 3b4. Bijlage 4 bij de toelichting. Akoestisch onderzoek.pdf
Download: m Bijlage 3b5. Bijlage 5 bij de toelichting. Rapport bedrijven en milieuzonering.pdf
Download: n Bijlage 3b6. Bijlage 6 bij de toelichting. Natuurtoets jan. 2017.pdf
Download: o Bijlage 3b7. Bijlage 7 bij de toelichting. Natuurtoets juni 2017.PDF
Download: p Bijlage 3b8. Bijlage 8 bij de toelichting. Natuurtoets nov. 2017.pdf
Download: q Bijlage 3b9. Bijlage 9. bij de toelichting. Berekeningsrapport Geotechniek deel 1.pdf
Download: r Bijlage 3b9. Bijlage 9. bij de toelichting. Berekeningsrapport Geotechniek deel 2.pdf
Download: s Bijlage 3b9. Bijlage 9. bij de toelichting. Berekeningsrapport Geotechniek deel 3.pdf
Download: t Bijlage 3b10. Bijlage 10 bij de toelichting. Watertoetsbrief.pdf
Download: u Bijlage 3b11. Bijlage 11 bij de toelichting. Aanpassingen watersysteem.pdf
Download: v Bijlage 3b11. Bijlage 11 bij de toelichting. Waterbalans 2018.pdf
Download: w Bijlage 3b13. Bijlage 13 bij de toelichting. Briefrapport geur.pdf
Download: x Bijlage 3b14. Bijlage 14 bij de toelichting. Onderzoek luchtkwaliteit.pdf
Download: y Bijlage 3b15. Bijlage 15 bij de toelichting. Aanmeldingsnotitie M.e.r.pdf
Download: z Bijlage 3b16. Bijlage 16. Toelichting Staat van Horeca-activiteiten.pdf
Download: za Bijlage 3c. Bestemmingsplan. Verbeelding - overzichtskaart.pdf
Download: zb Bijlage 3d. Bestemmingsplan. Verbeelding - locatie A.pdf
Download: zc Bijlage 3e. Bestemmingsplan. Verbeelding - locatie B1-B2.pdf
Download: zd Bijlage 4. Ontwerp omgevingsvergunning.pdf
12 Hamerpunt: Grondprijzennota 2019

Het college stelt voor om de grondprijzennota te actualiseren. Daarnaast is een extra bijlage toegevoegd om de grondprijzen van de gemeente Purmerend te kunnen vergelijken met prijzen in de regio. De raad wordt gevraagd de grondprijzennota 2019 vast te stellen.

13 Bespreekpunt: Duurzaamheidsagenda

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 bevat ambities van het college op het terrein van duurzaamheid, vertaald naar activiteiten in de periode in de periode 2019-2022. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de duurzaamheidsagenda 2019-2020 en voor de jaren 2020-2022 jaarlijks bij het vaststellen van de kadernota, resp. de begroting aan de hand van de beschikbare middelen te bezien of bijstelling van de duurzaamheidsagenda wenselijk is.
De raad wordt tevens gevraagd de bijdrage voor energiecoaches voor 2019 te dekken uit de reserve Woonvisie en een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van duurzaamheidsleningen.

15 Wilde motie Leefbaar Purmerend/PVV-Moinat VVD: Tijdelijke parkeervoorziening
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.