Gemeenteraad 27 mei 2019

maandag, 27 mei, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend

Aan de leden van het college van B&W

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden op maandag 27 mei 2019 om 20:00 uur in het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Voorzitter,

D. Bijl

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
4 Mededelingen uit de Regioraad
5 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

6 Bekrachtiging en opheffing geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt. De raad kan deze geheimhouding ook weer opheffen.

7 Concept-besluitenlijst raad 18 april 2019, inclusief lijst van toezeggingen
9 Hamerpunt: Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

Op 28 september 2017 heeft de raad ingestemd met een motie over de oversteekbaarheid van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Wherevogels. De motie stelt onder andere dat de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Purmerenderweg met de Westerweg en de Westerweg vanaf het kruispunt tot en met de entree van voetbalclub Wherevogels verbeterd moet worden. De voetbalvereniging Wherevogels wil graag een veilige verbinding tussen het overloopparkeerterrein (bij evenemententerrein langs de Purmerenderweg) en de voetbalvereniging.

Het college stelt voor in te stemmen met het uitwerken van een veilige route voor voetgangers tussen het evenemententerrein en de voetbalvereniging Wherevogels met de betrokken partijen tot een definitief ontwerp. Hier hoort een krediet bij van € 84.000 en vanaf 2020 jaarlijks een budget van € 6.000.

10 Hamerpunt: Realisatie huisvesting NME aan het Trimpad

In de programmabegroting van 2019 is er onder de noemer Dierenwelzijn en NME een investering van €130.000 opgenomen als voorgenomen investering met een afschrijftermijn van 30 jaar voor het investeren in een nieuw onderkomen voor Natuur en Milieu Educatie (hierna: NME) en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Waterland (hierna: IVN). In de programmabegroting is de toezegging gedaan om op later moment met een separaat voorstel te komen over deze investering.

Met dit separate voorstel informeert het college de gemeenteraad over de huidige stand van zaken en de beoogde resultaten van de investering. Tevens verzoekt het college de gemeenteraad om het eerder vastgestelde en gereserveerde bedrag van €130.000 vrij te geven, zodat de werkzaamheden van start kunnen gaan.

11 Hamerpunt: Continuering starterslening en bijstorting fonds

De regeling voor een starterslening trekt vanaf januari dit jaar behoorlijk aan en raakt nu snel uitgeput. In dit voorstel wordt de regeling kort geëvalueerd en stelt het college voor deze te continueren en het budget aan te vullen, waardoor er ook in de komende periode (tot 1 april 2020) weer 40 aanvragen kunnen worden toegekend, net als in de voorgaande periode.

12 Hamerpunt: Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De VNG heeft stukken aangeboden voor o.a. de actualisering van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Het gaat grotendeels om technische verbeteringen en actualiseringen, deels naar aanleiding van verzoeken en opmerkingen van gemeenten. En deels naar aanleiding van een in mei 2018 verschenen proefschrift  over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na dualisering. Dat proefschrift bevatte ook aanbevelingen voor verdere verbetering van de modelverordening. In een aantal artikelen zijn ook enkele inhoudelijke zaken gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op zowel het model zelf als de toelichting daarbij.

Daarnaast is rekening gehouden met de regelgeving uit de bestaande verordening, zoals die eerder door de raad is vastgesteld. Dat geldt met name voor het deel dat betrekking heeft op de fractieondersteuning.

Het presidium heeft ingestemd met de aanpassing van de verordening. Nu wordt de raad voorgesteld de herziene verordening vast te stellen.

13 Hamerpunt: Vaststelling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Purmerend 2019

Per 1-1-2019 is het geharmoniseerde en gemoderniseerde Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende ministeriele regeling in werking getreden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het merendeel van de rechtspositionele regelingen dwingendrechtelijk zijn vastgesteld. Daardoor hoeft er minder op lokaal niveau rechtspositioneel te worden geregeld. Ook moeten er aparte verordeningen worden vastgesteld voor en door het college en voor raads- en commissieleden door de raad.

Van de VNG is naar aanleiding daarvan een nieuwe modelverordening rechtspositie raads- en commissieleden ontvangen.  Het presidium heeft ingestemd met de nieuwe verordening. Daarom wordt nu ook de raad voorgesteld om de nieuwe verordening voor raads- en commissieleden vast te stellen.

14 Hamerpunt: Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Op grond van de gemeenschappelijke regeling krijgt de gemeenteraad acht weken tijd om een zienswijze in te dienen. De begroting van de VrZW bedraagt in 2020 € 31,5 miljoen. Het bedrag voor Purmerend bedraagt € 6.050.472. In deze begrotingen zijn de ambtelijke en bestuurlijke opmerkingen reeds verwerkt en het college stelt daarom voor om een positieve zienswijze te sturen over de voorliggende ontwerpbegroting 2020. 

Tevens worden de jaarstukken 2018 ter kennisname toegestuurd. Financieel sluit de jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Hiervan stelt het Algemeen Bestuur om € 400.000 te bestemmen ter dekking ingevolgde de invoering van de WNRA en de rest terug te geleiden richting de gemeenten. Voor Purmerend betekent dit een € 184.370. Mocht blijken dat de invoering van de WNRA niet doorgaat of de verwachte kostenverhoging toch niet plaatsvindt, zal de bestemmingsreserve via besluitvorming bij de eerstvolgende bestuursrapportage tussentijds kunnen vrijvallen.

15 Hamerpunt: Zienswijze akte oprichting coöperatie brandweerschool

Om te kunnen blijven voldoen aan de noodzakelijke versterking van het brandweeronderwijs en deze kwalitatief hoogwaardig te houden, hebben de drie veiligheidsregio’s een reden gezien om een gezamenlijke school op te richten. Het uitgangspunt hierbij is dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen. Ingeschat wordt dat de verwachte verhoging van de kosten van een gezamenlijke school opgevangen worden door efficiënter werken van de drie veiligheidsregio’s. De coöperatie biedt vanwege het beperkt aantal dwingende wettelijke bepalingen de vrijheid een inrichting te kiezen die past bij de situatie. Van belang voor de brandweerschool is een goede bestuurlijke aanhaking aan de veiligheidsregio’s, zonder verzwaring van ‘bestuurlijke drukte’. De brandweerschool heeft geen zware beleidstaken, is gericht op uitvoerende taken binnen (wettelijke) kaders, en de besturing van de school moet daarop aansluiten.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in staat gesteld een zienswijze te geven. Er leven op voorhand geen bezwaren, waardoor het college adviseert om in te stemmen met de akte.

16 Hamerpunt: Zienswijze jaarrekeningen 2018, begrotingswijzingen 2019 en de programmabegroting 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland.

De gemeente Purmerend heeft de jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegroting 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun zienswijze over deze documenten naar voren te brengen. Het college stelt voor een positieve zienswijze in te dienen, aangezien in de begroting van de gemeente Purmerend al is rekening gehouden met de bijdragen aan Recreatieschap Twiske-Waterland.

17 Hamerpunt: Integriteitsregelingen griffie

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende regelingen t.b.v. het griffiepersoneel:

  1. Gedragscode medewerkers griffie
  2. Protocol integriteitsonderzoeken
  3. Regeling klachten ongewenst gedrag
  4. Regeling melding vermoeden misstanden

(i.o.m. de fractievoorzitters wordt het voorstel rechtstreeks op de agenda van de raad geplaatst)

18 Bespreekpunt: Krediet onderhoud sporthal De Koogmolen

In de zomer van 2019 vertrekken de huurders Regio College en PSG uit het schoolgebouw Spinnekop 2. In 2017 heeft het college besloten om dit gebouw te gaan verhuren aan Stichting H20, die tot doel heeft om een IT-campus te realiseren. Die beoogde IT-campus zal ruimte gaan bieden aan startende en gevestigde IT-bedrijven, IT-onderwijs en E-sports. Het doel is op deze manier onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven (in de IT-sector) beter met elkaar te verbinden. Stichting H20 heeft ook de wens om de aan het gebouw gekoppelde sporthal (De Koogmolen) te huren, omdat deze geschikt is om E-sports en vormen van digitaal ondersteund sporten (zoals met beeldschermen, licht en geluid en virtual reality) in onder te

brengen. Tot voor kort was dit echter niet mogelijk, omdat de PSG de sporthal nog nodig heeft voor haar bewegingsonderwijs. Nu is echter afgesproken om dat bewegingsonderwijs in de nieuwe omgeving te gaan geven. De sporthal wordt door de PSG om niet aan de gemeente overgedragen en de gemeente kan deze verhuren aan Stichting H20. Om het gebouw in een goede staat van onderhoud te verhuren, vraagt het college een krediet van € 300.000,-.