Gemeenteraad 26 april 2018

donderdag, 26 april, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Benoemingen F. ten Hagen en S. van Dam tot commissielid
4 Mededelingen uit de Regioraad
5 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

6 Bekrachtiging geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

Op dit moment zijn er nog geen stukken te bekrachtigen.

8 Besluitenlijsten van 27 maart 2018, 29 maart 2018 en 12 april 2018, inclusief lijst van toezeggingen
9 Aanwijzing functionaris Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming eist dat de verwerkingsverantwoordelijken van gemeenten vóór 25 mei 2018 een Functionaris Gegevensbescherming hebben aangewezen. Middels bijgaand ontwerpbesluit wordt aan deze eis voldaan.

Agendacommissie heeft besloten om dit voorstel rechtstreeks op de raadsagenda te plaatsen, omdat het een interne benoeming betreft, waarvoor een sollicitatieprocedure heeft gelopen.

10 Aanvullingsbesluit Wagenweggebied

Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad het Ambitiedocument Wagenweggebied vastgesteld. Met dit document heeft de raad de ambitie uitgesproken het huidige gemengde bedrijventerrein aan de Wagenweg en de Burgemeester D. Kooimanweg te transformeren van een gemengd bedrijventerrein naar een levendige, stadse wijk, waar wonen, werken en verblijven samengaan. De gemeente wenst hierin een faciliterende en regisserende rol te spelen.

Onderdeel van deze rol is het tijdig aangeven waar initiatiefnemers aan toe zijn qua kostenbijdragen van de gemeente voor het Wagenweggebied. Hier speelt het aanvullingsbesluit een belangrijk onderdeel in. In dit aanvullingsbesluit Wagenweggebied worden de kosten vastgesteld die verhaald moeten worden op initiatieven in het Wagenweggebied.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 10,6 miljoen en dit te dekken uit de bijdragen in het kostenverhaal door initiatiefnemers (minimaal € 5,8 miljoen), de algemene reserve (maximaal € 0,6 miljoen), de subsidies van de Metropoolregio Amsterdam (geraamd € 1,0 miljoen) en het onderhoudsbudget Groot Onderhoud (€ 3,2 miljoen) en de begrotingswijziging daarvoor vast te stellen.

11 Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan "Waterlandlaan 2017" ten behoeve van het transformeren van een kantoorpand naar 31 appartementen op het perceel Waterlandlaan 42-46

De eigenaar van het perceel Waterlandlaan 42-46 heeft een verzoek gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan "De Gors e.o.2010'. Hij wil op deze locatie het bestaande kantoorpand transformeren tot 31 appartementen. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan "De Gors e.o. 2010". Aan de raad wordt daarom voorgesteld om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

12 Geheim voorstel over verkoop grond

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

13 Gewijzigd armoedebeleid

Op 27 oktober 2016 heeft de raad het Armoedebeleid (Kenmerk 1322968) in Purmerend vastgesteld. Een onderdeel van het Armoedebeleid is schuldhulpverlening. Ten tijde van de herijking van het Armoedebeleid deed de Rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Purmerend.

Naar aanleiding van het rapport c.q. de aanbevelingen van de RKC en het besluit van de raad daarover, wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de aanvulling op het reeds vastgestelde Armoedebeleid, zodat alsnog wordt voldaan aan wat wettelijk wordt vereist (artikel 2 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening).

14 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 GGD

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft de 1e begrotingswijziging 2018 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze, voordat het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt.

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze op deze 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD vast te stellen.

15 Structurele verhoging aanvullend krediet WMO-hulpmiddelen

Naar aanleiding van de brief d.d. 24-10-2017 inzake “aanvullende gegevens krediet Wmo hulpmiddelencontract” is door de gemeenteraad gevraagd of het een mogelijkheid is om het budget voor de hulpmiddelen voortaan rechtstreeks in de exploitatie op te nemen. Deze stelselwijziging zou grote fluctuaties in de exploitatie en een administratieve last veroorzaken. Daarnaast zouden er twee verschillende stelsels naast elkaar bestaan en zal er € 1.900.000 extra ten laste van 2018 komen. Op basis van onderzoek is besloten de systematiek van het krediet in stand te houden.

Door de vergrijzing, de maatregelen met betrekking tot de extramuralisering, het verlagen van de eigen bijdrage en de “leeftijd” van de huidige in gebruik zijnde hulpmiddelen, moet het krediet aanzienlijk worden verhoogd naar structureel € 1.400.000. Het bestaande krediet voor 2018 is € 600.000 en vanaf 2019 is structureel € 500.000 beschikbaar.

Om die reden wordt voorgesteld het bestaande hulpmiddelenkrediet voor 2018 met € 800.000 te verhogen en het hulpmiddelenkrediet vanaf 2019 structureel met € 900.000 te verhogen. 

16 Vaststelling Verordening rekenkamercommissie Purmerend en Beemster

De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster is op 1 januari 2016 ontstaan bij de start van de samenwerking van de rekenkamerfuncties van beide gemeenten. In oktober 2017 zijn beide gemeenteraden per brief geïnformeerd over de evaluatie van deze samenwerking. Eén van de wensen van de rekenkamercommissie zelf is om de eigen omvang te verkleinen. Het achterliggende doel is de effectiviteit te vergroten. Het voorstel is om het aantal interne leden en externe leden beide met 1 te verlagen. De omvang van de rekenkamercommissie daalt hiermee van 9 naar 7 leden. Het aantal leden uit Beemster blijft hierbij ongewijzigd.

Naast deze voorgestelde wijziging in de verordening is de verordening geactualiseerd. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen per artikel is opgenomen, inclusief motivatie voor de voorgestelde wijziging.

17 11e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

De Gemeenschappelijke Regeling van de Vervoerregio Amsterdam (GR) dient op een aantal punten aangepast te worden. Zo is de samenstelling van de bestuursorganen gewijzigd (Regioraad 17 oktober 2017) en is de mogelijkheid om plaatsvervangers aan te wijzen verruimd (Regioraad 12 december 2017). Verder dient een aantal technische aanpassingen van de regeling doorgevoerd te worden die geen inhoudelijke (juridische en financiële) gevolgen hebben.

Deze wijzigingen worden geformaliseerd in de 11" wijziging van de Gemeenschappelijke

Regeling Vervoerregio Amsterdam. Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van ten minste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de regio. Aan de gemeenteraad van Purmerend wordt dan ook voorgesteld te besluiten tot de 11" wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

18 Ontslag en benoeming leden adviescommissie op grond van het reglement van orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Purmerend

ln het Reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Purmerend is onder andere de benoeming en zittingsduur van leden van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (hierna: adviescommissie) vastgelegd. De leden worden op voordracht van het college door de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar benoemd, eenmalig te verlengen met een periode van drie jaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft op voordracht van de adviesorganisatie Mooi Noord Holland, adviseurs omgevingskwaliteit (hierna: adviesorganisatie Mooi Noord Holland) besloten de volgende personen ter (her)benoeming aan uw gemeenteraad voor te dragen:

-De heer ir. B. Ewals als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;

-Mevrouw ir. W. van Duijn als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;

-De heer ing. M. Heijmans als lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;

De benoeming van deze kandidaten wordt door het college ondersteund. Tevens stelt het college de gemeenteraad voor het zittende lid van de adviescommissie, mevrouw ir. M. Reitsma, ontslag te verlenen uit de functie en haar middels bijgevoegd schrijven te bedanken voor de inzet en deskundige inbreng gedurende de zittingsperiode

19 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

Op 13 oktober 2016 is in het portefeuillehouders overleg Waterlands Archief besloten, op basis van het eerdere besluit om de regeling ISW op te heffen, een gewijzigde regeling voor het Waterlands Archief op te stellen. De reden hiervoor is dat door de samenwerking in de MRA veel taken die in de huidige Gemeenschappelijke Regeling ISW (hierna ook: GR ISW) benoemd zijn, niet langer onder de GR ISW worden uitgevoerd. Uitsluitend de taak tot het in stand houden van het Waterlands Archief bestaat nog onder de GR lSW.

Door het bestuur is aangegeven dat, gelet op de aard van de taken, er een voorkeur is voor een lichtere rechtsvorm. Een geschikte (lichtere) samenwerkingsvorm op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Bij de voorbereiding van de nieuwe regeling is gebleken dat volstaan kan worden met een wijziging van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling lSW, waarbij de rechtsvorm wordt gewijzigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie en de raad en de burgemeester uittreden uit de regeling. De gemeenschappelijke regeling wordt voortgezet door het college, nu het gaat om collegetaken.

20 Intrekken integriteitsnota ‘Kreukvrij’ 2001

De integriteitsnota 'Kreukvrij' is in 2001 opgesteld als eerste stap in het integriteitsbeleid in de gemeente Purmerend. Inmiddels zijn we vele stappen verder en zijn de onderwerpen die in de integriteitsnota worden genoemd op andere manieren geborgd.

Hiermee is de integriteitsnota 'Kreukvrij' 2001 overbodig geworden.

22 Agendapunt 21a: Reactie op brief d.d. 21 maart 2018; klacht tegen raadslid C. Lageveen

Op 4 februari 2018 is een klacht ingediend door de Stichting Vrienden van het Beusebos over het gedrag van raadslid C. Lageveen van de Stadspartij.
De klacht is via de lijst ingekomen stukken toegezonden aan de raad. De raad heeft in zijn vergadering van 22 februari 2018 vastgesteld om de klacht in handen te stellen van het Presidium voor behandeling volgens de procedure van de klachtenregeling voor raad en griffie. Het Presidium heeft de klacht niet in behandeling genomen en de burgemeester en griffier gevraagd een reactie te geven (zie brief 9 maart 2018). Vervolgens heeft de Stichting op 21 maart een brief gestuurd, waarin zij de klacht anders geformuleerd hebben. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 maart 2018 besloten uw brief van 21 maart 2018 ter afdoening in handen te stellen van het presidium. Omdat er na de verkiezingen nog geen nieuw presidium is, wordt de raad voorgesteld de vervolgklacht zelf af te doen.

23 Agendapunt 22: Diverse benoemingen in verband met de nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad

In verband met de nieuwe zittingsperiode van de raad dienen diverse benoemingen plaats te vinden.

Artikel 77 van de gemeentewet voorziet in een regeling voor waarneming van het voorzitterschap van de raad (vicevoorzitter van de raad).

Artikel 82 van de gemeentewet en artikel 5, lid 1 van het Reglement van Orde voor de raadscommissies regelen de benoeming van een raadslid tot voorzitter van een raadscommissie.

Verder dienen voor diverse commissies/vertegenwoordigingen nieuwe leden c.q. gemeentelijke vertegenwoordigers te worden benoemd of aangewezen. De afzonderlijke fracties hebben hiervoor voordrachten gedaan. De raad wordt voorgesteld om over te gaan tot benoeming en aanwijzing, overeenkomstig bijgaand besluit.