Gemeenteraad 25 januari 2018

donderdag, 25 januari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
  • LVD - verzoek tot het houden van een interpellatie
    onderwerp: Interventies college in daklozenopvang Purmerend (geheime bijlagen op de vertrouwelijke website).

  • PostNL
    De fracties van de Stadspartij, PvdA, VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend en TOP hebben een verzoek ingediend bij de agendacommissie om het voorstel van het college inzake raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling ‘PostNL locatie’ en ‘Schapenmarkt’ te agenderen voor de raadsvergadering op 25 januari. Dit naar aanleiding van het besluit van de commissie SOB om het voorstel niet in de commissievergadering op 11 januari te behandelen.
    De agendacommissie ziet geen procedurele argumenten om het voorstel direct op de raadsagenda te plaatsen. De raad gaat op grond van het RvO over zijn eigen agenda. Vooruitlopend op een mogelijk verzoek van dezelfde fracties met een meerderheid in de raad, om het voorstel bij de vaststelling van de agenda op de raadsagenda van 25 januari te zetten, heeft de agendacommissie besloten om de stukken alvast te plaatsen bij dit agendapunt. Zo zijn de stukken in ieder geval zichtbaar voor iedereen. (De geheime stukken zijn te raadplegen op het vertrouwelijke gedeelte van de website)
3 Benoeming mevrouw E.S (Eveline) Tijmstra tot commissielid voor het CDA
4 Mededelingen uit de Regioraad
5 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

7 Concept-besluitenlijst van 21 december 2017, inclusief lijst van toezeggingen
8 Grondprijzennota 2018

Het college stelt voor de nieuwe grondprijzen voor gesubsidieerde woningbouw, non-profit instellingen ( niet woningbouw) en de overige categorieën vast te leggen in de "Grondprijzennota 2018".

9 Benoeming van leden en aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in externe gremia

In verband met het aftreden van wethouder Tijmstra stellen wij u voor over te gaan tot benoeming en aanwijzing van genoemd lid en plaatsvervangend lid van het Recreatieschap Twiske-Waterland en ter zitting in het bestuur van Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

10 Wijzigingen Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015 en Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Purmerend 2015

Binnen de Participatiewet zijn het afgelopen jaar enkele wettelijke wijzigingen doorgevoerd. Als gevolg daarvan moet een aantal artikelen binnen de re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015 worden gewijzigd. Enkele wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Andere wijzigingen zijn opgenomen om meer mogelijkheden te bieden ten aanzien van werkgevers en mensen uit de Participatiewet. Deze zijn regionaal zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Naast de technische wijzingen hebben we te maken met een inhoudelijke wijziging; nieuw beschut werk. We zijn als gemeenten verplicht om mensen met een indicatie beschut werk een dienstbetrekking aan te bieden. Hoewel dit een lokale aangelegenheid betreft, willen de gemeenten in onze regio investeren in een gezamenlijke aanpak van nieuw beschut werk. Daarom worden de regels omtrent beschut werk zoveel mogelijk geharmoniseerd. De wijzigingen binnen de re-integratieverordening zijn hierop gebaseerd.

11 Wilde motie PvdA: Clup en opvang thuisloze jongeren