Gemeenteraad 22 februari 2018

donderdag, 22 februari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Mededelingen uit de Regioraad
4 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

5 Bekrachtiging geheimhouding

Geen voorstel

8 Kadernota 2019 GGD Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van de GGD ZW heeft haar kadernota 2019 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. In de kadernota zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de kadernota 2019 en zijn zienswijze kenbaar te maken conform bijgaande brief.

9 Europese Aanbesteding accountantsdiensten

Als resultaat van de door de gemeenteraad goedgekeurde gezamenlijke aanbestedingsprocedure (Purmerend en Beemster) is er een definitieve gunning gedaan. De raad wordt voorgesteld om Ipa Acon Assurance BV als accountant aan te wijzen. Ipa Acon verricht vanaf het boekjaar 2016 deze werkzaamheden reeds voor beide gemeenten.

10 Plan van aanpak transformatie bedrijventerrein De Koog

De woningbouwopgave is maatschappelijk en ruimtelijk een grote opgave. De zoektocht naar geschikte locaties maakt deel uit van de agenda Purmerend 2040 en de daarbij behorende kansenkaart.

In dat kader heeft de gemeenteraad middels een motie gevraagd om een onderzoek naar (mogelijkheden van) transformatie van het bedrijventerrein De Koog. Het bureau lS Maatwerk, eerder betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het Wagenweggebied, is gevraagd dit plan van aanpak op te stellen en uit te werken. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en het college de opdracht te geven dit verder uit te werken.

11 Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018

De huidige Huisvestingsverordening 2016 moet op een aantal punten worden gewijzigd n.a.v. nieuwe afspraken over woonruimteverdeling in de regio en technische wetswijzigingen.

Met deze nieuwe verordening creëert Purmerend direct een aantal nieuwe mogelijkheden voor woningzoekenden. Zo wordt het mogelijk dat jongeren die woonruimte die specifiek bestemd is voor jongeren betrekken, hun inschrijfduur behouden. Zij krijgen hierdoor meer mogelijkheden om door te kunnen stromen. Een ander nieuw instrument is om specifieke complexen met voorrang aan Purmerenders toe te kunnen wijzen. Voor Purmerend wordt dit ingezet voor nieuw gebouwde sociale huurwoningen.

12 Regeling Starterslening Purmerend 2018

Omdat in maart geen reguliere commissies zijn gepland, heeft de agendacommissie besloten om dit onderwerp van de commissie SOB voor de commissie AZ te agenderen. Naar aanleiding van het onderzoek naar mogelijkheden voor koopstimulering voor koopstarters heeft de raad op 22 november jl. verzocht de inzet van startersleningen in Purmerend verder uit te werken. De starterslening is de meest gebruikte vorm van koopstimulering.

Voor het (opnieuw) instellen van een starterslening is een nieuwe verordening noodzakelijk. De gemeente bepaalt daarvoor zelf een aantal variabelen, zoals de doelgroep, het markt- en prijssegment, het beschikbare budget en de maximale hoogte van de lening. Andere voorwaarden liggen al vooraf vast. De voorwaarden waaronder de gemeente leningen verstrekt moeten worden opgenomen in een door de raad vast te stellen Verordening Starterslening Purmerend 2018.

13 Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad markthal 2017’ ten behoeve van de bouw van een markthal met bovenliggende appartementen aan de Koemarkt, op het voormalig terrein van de NUKA-hal

Er is een verzoek gedaan door een ontwikkelaar om op het voormalig terrein van de NUKA-hal op de Koemarkt een markthal met bovenliggende appartementen te realiseren. Omdat deze ontwikkeling niet in het huidige bestemmingsplan past, stelt het college aan de raad voor om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Als de raad besluit het bestemmingsplan vast te stellen, kan het college vervolgens de omgevingsvergunning voor het project verlenen. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn gezamenlijk in procedure gebracht.

14 Visie op mobiliteit Purmerend 2040

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerken van het programma Purmerend 2040. Dit heeft geresulteerd in de Startnotitie Ruimte voor Purmerend. In deze notitie wordt aan de hand van een drietal stappen (zogeheten verstedelijkingsagenda)aangegeven hoe de gemeente de woningbehoefte wil faciliteren. Een visie op verkeer was er nog niet, terwijl er vanwege de verstedelijking en de toenemende mobiliteit wel keuzes moeten worden gemaakt. En daarom is deze visie opgesteld. De Visie op mobiliteit geeft aan de hand van de verstedelijkingsagenda een brede visie op verkeer met de blik op de toekomst en legt tegelijkertijd concrete maatregelen voor om de mobiliteit en de kwaliteit van leven en de stad te bevorderen. Aan de raad wordt voorgesteld de Visie op mobiliteit Purmerend 2040 vast te stellen en het college de opdracht te geven de hierin voorgestelde maatregelen, waaronder een meer bereikbare binnenstad, in gang te zetten.

Het raadsvoorstel is tekstueel aangepast n.a.v. de bespreking in de commissie SOB.

15 Voorstel van het college inzake raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling ‘PostNL locatie’ en ‘Schapenmarkt'

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch haalbaar plan voor de (her)ontwikkeling van de locaties PostNL en Schapenmarkt zijn vastgelegd in het door het college vastgestelde Einddocument “PostNL locatie” d.d. 13-12-2017. Het college is hierbij voornemens om een (anterieure) exploitatieovereenkomst (AO) en overig benodigde (koop)overeenkomsten aan te gaan. Dit is een privaatrechtelijke rechtshandeling, waarvoor het college het bevoegde orgaan is.

Afgesproken is dat het college pas een definitief besluit neemt, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen hierover te geven aan het college (zie artikel 169 lid 4 Gemeentewet).

(De geheime bijlagen bij dit raadsvoorstel treft u aan op het besloten deel van de website. U moet hiervoor zijn ingelogd. Alleen voor raads- en commissieleden).

16 Kwaliteitsimpuls openbaar groen Purmerend

Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 zijn er diverse wijzigingsvoorstellen ingediend over het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen in Purmerend. Met het indienen van deze wijzigingsvoorstellen geven diverse partijen aan het openbaar groen een onderhoudsimpuls te willen geven. Op basis van deze wijzigingsvoorstellen is de toezegging gedaan om in januari 2018 met een voorstel te komen waarin in kaart is gebracht hoe het is gesteld met het niveau van het openbaar groen, inclusief een kosteninschatting voor een verhoging van beeldkwaliteitsniveau C (sober) naar B (voldoende). Met dit voorstel informeert het college de gemeenteraad over de huidige stand van zaken van het groen, de (financiële) gevolgen van de kwaliteitsimpuls en vraagt het college de gemeenteraad om dit jaar alvast met deze kwaliteitsimpuls te beginnen door éénmalig € 500.000,- beschikbaar te stellen.

17 Aanbevelingen rekenkamercommissie Purmerend en Beemster over onderzoek Stadsverwarming Purmerend

De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft als taak het uitvoeren van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken  die een bijdrage leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde gemeentelijk beleid, alsmede de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de Stadsverwarming Purmerend en doet een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd zich hierover uit te spreken.

18 Wilde motie D66 Onderzoek legale (tijdelijke) bewoning op bedrijventerreinen

Motie schuift door naar de volgende vergadering  vanwege stakende stemmen.

19 Wilde motie PvdA: Beschut werk - vast versus flexibel werk
20 Wilde motie PvdA - Beschut werk nieuw - daling van arbeidsvermogen
21 Wilde motie Ouderenpartij AOV Purmerend VVD en Stadspartij; deelname burgemeester aan reis China