Gemeenteraad 20 april 2017

donderdag, 20 april, 2017 - 20:00 tot 23:00

Vanwege de verbouwing van de raadzaal vindt de vergadering plaats in het Werkplein, Waterlandlaan 22-36 (naast de bibliotheek).

1 Opening en mededelingen
2 Mededelingen uit de Regioraad
3 Vragenuur (mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend)
4 Lijst van ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn te raadplegen via de volgende link: http://raad.purmerend.nl/recentelijk-ingekomen-stukken

5 Besluitenlijst van 30 maart 2017 inclusief lijst van toezeggingen
6 Onderzoek naar consequenties aanstelling lokale zorgombudsman

Op 3-11-2016 (tijdens de begrotingsvergadering) heeft de raad een motie van de PvdA aangenomen, waarin het college van B&W is verzocht om te onderzoeken of het aanstellen van een eerstelijns Zorgombudsman kan bijdragen aan de kwaliteit van dienstverleningen de wijze waarop met klachten wordt omgegaan. Op basis van de huidige praktijk (waarbij klachten naar tevredenheid worden afgehandeld maar vindbaarheid op de website niet duidelijk is) is het advies om niet over te gaan met het aanstellen van een eerstelijns Zorgombudsman, maar wel de website zo aan te passen dat burgers sneller en eenvoudiger informatie kunnen vinden over het indienen van inhoudelijke klachten over de Wmo, Participatie en loket Jeugd.

7 Geactualiseerde Woonvisie 2017 (visiedeel)

Er is een geactualiseerde woonvisie nodig voor de langere termijn. De uitgangspunten die in 2012 zijn vastgelegd na een lange voorbereiding met de corporaties, huurdersorganisaties en marktpartijen blijven hetzelfde. Maar de buitenwereld verandert snel. Een scherpere woonvisie is nodig om, ook bij veranderende omstandigheden, op  te kunnen terugvallen.  De uitkomsten van de woondebatten zijn gebruikt voor het  actualiseren van de woonvisie. De opdracht die de gemeente zichzelf stelt met deze woonvisie is een passend antwoord te geven op de veranderingen in onze omgeving. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het ‘visiedeel’ van de geactualiseerde woonvisie.

8 Vaststellen tarieventabel 2017/1 behorend bij de 'Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017'

De parkeerdruk in de Gors (omgeving Waterlandplein) is doordeweeks hoog. Om de parkeerdruk op korte termijn ietwat te verlichten is het voorstel om een aantal parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan en de Slenkstraat, die relatief weinig gebruikt worden, uit het betaald parkeren regime te halen. Dit vereist een tweetal aanpassingen: De tarieventabel behorend bij de 'Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen', dit is een bevoegdheid van de raad.  Daarnaast dient het college het 'Uitvoeringsbesluit Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen' aan te passen.

9 Start en voorbereidingskrediet agenda Purmerend 2040

De Agenda Purmerend 2040 is een dynamisch programma, bestaande uit een grote diversiteit aan projecten en maatregelen. De woningbouwopgave die hieraan ten grondslag ligt, is van een zodanige omvang dat deze niet op traditionele wijze binnen de grenzen van de eigen gemeente kan worden gerealiseerd en maakt het nodig om ook intensivering van de bestaande stad en samenwerking met provincie of omliggende gemeenten bespreekbaar te maken. Dit vraagt om een integrale begeleiding intern en intensieve communicatie met belanghebbenden extern. Het programma "Purmerend 2040" vormt als zodanig de 'paraplu' waaronder concrete (her)ontwikkelingen gericht een plaats zullen krijgen. Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 400.000 voor de begeleiding het programma Purmerend 2040. Het onderwerp is op 16 maart 2017 ook besproken in de commissie SOB. Het raadsvoorstel is naar aanleiding van die discussie aangepast.

10 Experimenten Participatiewet

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenspraak met de wethouders van vier gemeenten (Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen) de contouren opgesteld voor experimenten waarbij gemeenten gedurende twee jaar de mogelijkheid krijgen om op een andere manier om te gaan met de uitvoering van bijstandsregels. Op 3 november 2016 heeft de raad tijdens de begrotingsbehandeling een motie van de PvdA aangenomen waarbij het college van B&W verzocht wordt bij de Minister een verzoek in te dienen om te mogen experimenteren binnen de Participatiewet. Naar aanleiding daarvan hebben we vooronderzoek gedaan. Voordat het college een verzoek indient wordt de commissie eerst op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van deze experimenten gebracht. Op basis daarvan wordt de commissie om een mening gevraagd en op basis daarvan neemt het college een besluit over het vervolg.

11 Niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift de heer E. Beets

Bij besluit van 22 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de Kroon te verzoeken op grond van het bepaalde in artikel 78 Onteigeningswet ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan 'Klein Where 2016' ter verkrijging van de vrije beschikking over het perceel en de daarop rustende rechten, ten name van de gemeente Purmerend te onteigenen het perceel, zoals aangegeven bij genoemd raadsbesluit en in eigendom bij de heer E. Beets. Tegen dat besluit heeft de heer Beets bezwaar gemaakt. In het kader van de informele aanpak van bezwaarschriften heeft er op 28 februari 2017 een informeel gesprek plaatsgevonden. Op verzoek van de heer Beets is van dat gesprek geen verslag gemaakt. Wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift is er op grond van artikel 7:3 Algemene wet bestuursrecht afgezien van het horen van belanghebbende. Over de niet-ontvankelijkheid is extern juridisch advies ingewonnen bij Dirkzwager advocaten en notarissen. Geadviseerd wordt om de bezwaren van de heer Beets niet ontvankelijk te verklaren.

12 Wilde motie Stadspartij, TROTS en D66: GOAB-gelden