Gemeenteraad 18 april 2019

donderdag, 18 april, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de raadsleden van de gemeente Purmerend

Aan de leden van het college van B&W

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van de gemeente Purmerend, welke wordt gehouden op donderdag 18 april 2019 om 20:00 uur in het stadhuis, Purmersteenweg 42.

Voorzitter,

D. Bijl

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van voorliggende agenda
3 Mededelingen uit de Regioraad
4 Vragenuur

Raadsleden hebben de gelegenheid om collegeleden vragen te stellen, mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend.

5 Bekrachtiging geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

6 Concept-besluitenlijst raad 28 maart 2019, inclusief lijst van toezeggingen
8 Hamerpunt: Verlengen overeenkomst met de accountant

De raad heeft op grond van aanbesteding, op 22 februari 2018 het kantoor IPA ACON Assurance BV aangewezen als accountant van de raad voor de controle van de jaarrekening 2018 met de optie om de overeenkomst te verlengen met 4 jaar.
De overeenkomst met de accountant loopt af per 1 juli 2019. De raad moet voor die tijd beslissen of gebruik wordt gemaakt van de optie om de overeenkomst met vier jaar te verlengen.
De auditcommissie van Purmerend heeft via schriftelijke consultatie ingestemd met deze verlenging, met het verzoek dit besluit te agenderen voor de gemeenteraad. Er is verder geen belemmering om de overeenkomst te verlengen.

9 Hamerpunt: Kadernota GGD Zaanstreek-Waterland 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft haar Kadernota 2020 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. In de Kadernota 2020 zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. Het voorstel is om in te stemmen met de Kadernota 2020 en besluiten conform de conceptzienswijzebrief.

10 Hamerpunt: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016. Als gevolg van recente wijzingen dient de verordening te worden geactualiseerd. Het gaat om wijzigingen gerelateerd aan:
1. het minimumloon m.b.t. informele hulp via pgb;
2. de verwerking van persoonsgegevens;
3. de invoering van het Wmo-abonnementstarief.
Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd om de verordening beter aan te laten sluiten op de huidige praktijk en/of om de leesbaarheid van de verordening te verbeteren.
Het voorstel is om  in te stemmen met de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016.

11 Hamerpunt: Wijziging verordening jeugdhulp

Wijzigingen in de landelijke wet en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de Verordening jeugdhulp Purmerend 2018. Dit is aan de orde ten aanzien van het minimumloon bij informele hulp via Pgb. Daarnaast moet een artikel worden opgenomen om het rechtmatigheidstoezicht voor de jeugdhulp te formaliseren. Ook worden een aantal veelal redactionele aanpassingen voorgesteld om de leesbaarheid te bevorderen.
Het voorstel is om in te stemmen met de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Jeugdhulp Purmerend 2018.

12 Hamerpunt: Garantstelling Rugby Club Waterland (samen met SWS)

Tijdens de raadsvergadering van 8 en 9 november 2017 heeft de raad een motie aangenomen over een garantie voor sportleningen. Op 10 januari 2018 is hierover een memo besproken in de commissie Samenleving waarin de kaders van gemeentegarantie zijn voorgesteld. Hierin is geadviseerd om aan te sluiten bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS): ' ... als SWS de borgstellingsaanvraag reëel vindt, dan stapt de gemeente ook in'. Op 29 januari 2019 ontving de gemeente de eerste borgstellingsaanvraag samen met SWS van Rugby Club Waterland. Volgens de eind 2018 vastgestelde Financiële Verordening 2018 beslist het college over garantstellingen, maar pas nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Rugby Club Waterland vraagt nu om een garantstelling van in totaal€ 200.000, voor de helft af te geven door SWS en de andere helft door de gemeente Purmerend. De raad wordt verzocht om geen wensen en bedenkingen  en om daarmee in te stemmen met het rapport van SWS en een garantstelling af te geven van € 100.000,- aan Rugby Club Waterland.

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

13 Hamerpunt: Tweede wijziging Legesverordening 2019

Op 16 februari 2019 is de Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten in werking getreden. De Uitvoeringswet wijzigt de Wet rechten burgerlijke stand. Er wordt aan artikel 2, eerste lid, een onderdeel f toegevoegd over meertalige formulieren als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Europese verordening. Door de invoering van de meertalige model formulieren is een wijziging noodzakelijk. Voorgesteld wordt de Verordening "Tweede wijziging Legesverordening Purmerend 2019" vast te stellen. De hoogte van de tarieven worden door het Rijk bepaald.

14 Hamerpunt: Resultaten inspraak concessie Zaanstreek-Waterland 2022

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. Eind 2018 is begonnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe, gezamenlijke concessie voor dit gebied die door de Vervoerregio wordt georganiseerd. De eerste stap is het opstellen van het Programma van Eisen.
Hierin worden eisen vastgelegd ten aanzien van onder meer de ontsluiting en dekking van het concessiegebied, het in te zetten materieel, sociale veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en reizigersinformatie. De gemeenteraad van Purmerend heeft haar college middels een motie verzocht, de inwoners de mogelijkheid te bieden hun wensen en ideeën kenbaar te maken ten aanzien van het busvervoer, zodat deze in de eerste voorbereidingen al kunnen worden meegenomen. Dit vormt het resultaat.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de in de bijlagen opgenomen rapportage “wensen openbaar busvervoer Purmerend en Beemster 2019” en het verslag “proces en uitkomsten inspraak bus concessie” als opbrengst van de uitgevoerde motie. En akkoord te gaan met de in bijlage 3 opgenomen brief aan de Vervoerregio, waarin de resultaten van de inspraak zijn samengebracht tot een lijst van aanbevelingen, die als advies worden meegegeven aan de Vervoerregio Amsterdam bij het opstellen van het Programma van Eisen voor de concessie Zaanstreek-Waterland 2022.

15 Hamerpunt: Aanbevelingen rekenkamercommissie Purmerend en Beemster woonbeleid

Dit onderzoek richtte zich op het gemeentelijk woonbeleid in Purmerend en Beemster. Het recht op huisvesting is één van de grondrechten uit de universele verklaring van de rechten van de mens. Het hebben van geschikte huisvesting is helaas niet vanzelfsprekend in Nederland.
Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om vraag en aanbod op de woningmarkt als gemeente op de korte termijn te beïnvloeden. (Tijdelijke) woningbouw heeft een impact op de woonomgeving, waar veel partijen een mening over hebben. De impact op de natuur, parkeerplekken, mogelijke overlast en andere verwachte problemen maken deze trajecten complex en politiek gevoelig. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden qua locaties beperkt, waardoor een politiek dilemma ontstaat, een keuze waarbij alle alternatieven grote nadelen hebben. Deze dilemma’s spelen in de politieke besluitvorming in Purmerend en Beemster een grote rol. Dit thema is daarmee relevant en politiek actueel.
De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek een onafhankelijke analyse aanbieden aan de gemeenteraden van Purmerend en Beemster en hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de controlerende taak van beide raden op dit belangrijke thema. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen.

16 Hamerpunt: Vaststelling bestemmingsplan 'Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019' ten behoeve van de bouw van een medisch centrum en 19 sociale huurappartementen op het perceel De Graeffweq 70

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019' vast te stellen. Dit plan is gericht op de bouw van een medisch centrum en 19 sociale huurappartementen op het perceel De Graeffweg 70. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen, gecoördineerd met het voornemen hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai vast te stellen. Hierop zijn geen schriftelijke zienswijzen ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan vast te stellen.

17 Hamerpunt: Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken, inclusief nieuw hondenuitlaatveld ten behoeve van ontwikkellocatie Drontermeer

Het project Drontermeer behelst de realisatie van 30 sociale huurappartementen. Deze worden door Wooncompagnie ontwikkeld. De openbare inrichting wordt aangelegd door de gemeente. Het college vraagt de raad kredieten beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Drontermeer en het aanleggen van een alternatief hondenuitlaatveld en de grondopbrengsten binnen dit project als dekking te laten gelden voor het gevraagde krediet.

Het vertrouwelijke stuk is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

18 Hamerpunt: Voorgenomen besluit over vastgoed

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

19 Bespreekpunt: Ontwikkeling kom A7

Naar aanleiding van het coalitieakkoord is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor het Van der Valk hotel in de kom A7. Op basis van dit onderzoek concludeert het college nu dat de oorspronkelijk afgesproken locatie de voorkeur verdient. Daarmee zal circa 2,3 hectare van het in totaal 17 hectare grote gebied in de kom A7 uitgegeven worden. De overige ruim 14 hectare wil het college conform het coalitieakkoord inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Daarmee wordt een groot deel van het groen in de kom A7 behouden en kan dit gebruikt worden door zowel bezoekers van het hotel als inwoners van Purmerend en buurgemeenten. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het inrichten van de kom A7, exclusief de locatie van het hotel, als natuurrecreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Als de raad hier mee in stemt dan stelt het college voor om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor inrichting, eigendom en beheer van dit bos.

20 20 Wilde motie VVD, Leefbaar Purmerend, PVV-Moinat, Gemeentebelangen Purmerend D66 SP PvdA Ouderenpartij AOV Purmerend Stadspartij,CDA, PVV-Soenjoto/vanDongen GL, Behoefte aan compensatie voor jeugdhulp vanuit Purmerend actief onder de aandacht te brengen
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.