(extra) Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 12 februari 2018

maandag, 12 februari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
3 Ter advisering: voorstel van het college inzake raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling ‘PostNL locatie’ en ‘Schapenmarkt’

Het voorstel is 11 januari door de commissie SOB van de agenda gehaald. Vervolgens hebben alle partijen tijdens de raadsvergadering op 25 januari in een eerste termijn hun mening gegeven.En het college heeft zoals afgesproken vervolgens haar reactie op de eerste termijn schriftelijk gegeven (zie memo 03o) met bijlagen. Het voorstel wordt nu op 12 februari in de commissie SOB besproken en start met de tweede termijn van de partijen. De bedoeling is dat de raad op 22 februari een besluit neemt over het voorstel.

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch haalbaar plan voor de (her)ontwikkeling van de locaties PostNL en Schapenmarkt zijn vastgelegd in het door het college vastgestelde Einddocument "PostNL locatie" d.d. 13-12-2017. Het college is hierbij voornemens om een (anterieure) exploitatieovereenkomst (AO) en overig benodigde (koop)overeenkomsten aan te gaan. Dit is een privaatrechtelijke rechtshandeling, waarvoor het college het bevoegde orgaan is.

Afgesproken is dat het college pas een definitief besluit neemt, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen hierover te geven aan het college (zie artikel 169 lid 4 Gemeentewet).

4 Sluiting