De gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Met meer dan 80.000 inwoners heeft de raad van Purmerend 37 zetels die zijn verdeeld over twaalf politieke partijen. De gemeenteraad treedt op namens de bewoners van Purmerend, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.

De raad bereidt in raadscommissies de zaken voor waar tijdens de gemeenteraadsvergadering besluiten over worden genomen. Zij brengen hierover advies uit aan de raad. Tijdens de raadsvergaderingen kunnen de raadsleden dan voorstellen van het college goedkeuren, verwerpen of veranderen. Zij doen dit door te stemmen. De raad kent ook andere instrumenten waarmee de besluitvorming kan worden beïnvloed, zoals een initiatiefvoorstel, motie, amendement, schriftelijke - en technische vragen, vragenuur, interpellatie of een raadsonderzoek.

Volksvertegenwoordiging  
Kaderstelling  
Controle 
Instrumenten van de raad   
Verordeningen 
Raadscommissies