De raadscommissies

In de raadscommissies worden voorstellen aan de raad besproken en bediscussieerd om de raad daarna te kunnen adviseren over de besluiten. De raadscommissies hebben geen vaste leden, met uitzondering van de Auditcommissie. Aan de vergaderingen kunnen raadsleden en commissieleden deelnemen. Commissieleden zijn inwoners van Purmerend die bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst stonden en die door de raad als commissielid zijn benoemd. Commissieleden ondersteunen de fractie en krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding. 
De vergaderingen zijn openbaar (tenzij de vergadering anders besluit) en worden voorgezeten door raadsleden. Op de website kunt u de vergaderingen rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken.

Spreekrecht

Als inwoner van Purmerend heeft u het recht om het woord te voeren in de commissies over een van de agendapunten van de vergadering. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u zich op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur melden bij de griffie en aangeven over welk agendapunt u wilt spreken. E-mail: griffie@purmerend.nl of telefoon 0299 452 713. Onderwerpen die níet op de agenda staan, kunt u bespreken in 'Praat met de raad'.

Gecombineerde commissievergaderingen

De verschillende beleidsterreinen van de gemeente zijn verdeeld over drie raadscommissies: Algemene Zaken, Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Soms wordt de besluitvorming voorbereid in een gecombineerde commissievergadering. Dit gebeurt vooral bij de voorbereiding van besluiten over onderwerpen die meerdere raadscommissies aangaan.

Commissie Algemene Zaken
Commissie Samenleving
Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Auditcommissie   
Verordening  
De gemeenteraad