Commissie Stedelijke Ontwikkeling en beheer 9 juni 2016

donderdag, 9 juni, 2016 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda mei 2016

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda.

De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

Download: 04a Voorblad termijnagenda juni SOB.pdf
Download: 04b Termijnagenda juni-2016.pdf
Download: 04c Projectstatusrapportages 1e kwartaal 2016.pdf
Download: 04c1 begeleidende brief overzicht projectstatusrapportages 1e kwartaal 2016.PDF
Download: 04d Memo aan SOB Tramplein Sweco.pdf
Download: 04d1 Rapport Analyse verkeersveiligheid Tramplein.pdf
Download: 04d2 Externe reactie op rapport Analyse verkeersveiligheid Tramplein.pdf
Download: 04e Evaluatie afvalinzameling jan-april 2016.pdf
Download: 04e1 Memo aan cie SOB Evaluatie nieuwe inzamelfrequentie.pdf
Download: 04f Aangenomen wijzigingsvoorstellen.pdf
Download: 04g Aangenomen moties 2014 2018.pdf
Download: 04h Memo uitstel vaststelling bestemmingsplan Wherepark.pdf
Download: 04h1 Bewonersbrief Wherepark nav artikel in krant 3-6-2016.pdf
Download: 04i Memo stand van zaken woningmarktregiovorming.pdf
Download: 04i1 Brief Woningmarktregiovorming Purmerend Beemster en E-V 19 mei 16.pdf
Download: 04i2 Reactie van Wooncompagnie, mede namens Intermaris, reactie op MRA-voorstel.PDF
Download: 04i3 Brief wethouder over woningmarktregio.pdf
Download: 04i4 Bijlage Beantwoording kamervragen over woningmarktregio 30-05-16.pdf
Download: 04i5 Bijlage Brief van BZK aan Haarlem vragen en antwoorden woningmarktregio, maart 2016.pdf
Download: 04i6 Technische vragen Stadspartij, uitstel (sociale)woningbouw binnen gemeente Purmerend.pdf
Download: 04i6a Bijlage bij technische vragen Stadspartij, uitstel (sociale)woningbouw binnen gemeente Purmerend.pdf
Download: 04j Urgentiecommissie Jaarverslag 2015.pdf
Download: 04k Memo wethouder planning overzicht netto productie soc. huur (toezegging 178) Monitor woonruimteverdeling, Woonvisie.pdf
Download: 04l Memo wethouder planning economisch actieplan.pdf
5 Rondvraag
6 Ter meningsvorming: Fietsparkeren

Uit de Parkeervisie Binnenstad Purmerend 2012-2015 (vastgesteld op 28 juni 2012) is gebleken dat in het centrum van Purmerend de fietsparkeercapaciteit op piekmomenten te kort schiet. Om het bezoek aan de binnenstad te stimuleren zijn er voldoende en goede parkeervoorzieningen nodig. In dat licht bezien is in bijlage II van de Parkeervisie een tweetal fietsparkeermaatregelen voorgesteld, te weten:

  1. Fietsnietjes vervangen door tulips met het doel het aantalfietsparkeerplaatsen uit te breiden.

  2. Opvallender en gebruiksvriendelijker maken overdekte fietsenstalling Plantsoenstraat.

Ad. 1: N.a.v. van een pilot is aan de commissie SOB van 12 november 2015 voorgelegd. Naar aanleiding hiervan is besloten om niet verder te gaan met het vervangen van fietsnietjes door tulips op bestaande fietsparkeerlocaties. Verder is besloten om in nauw overleg met de ondernemers tot concrete voorstellen te komen van locaties in de binnenstad waar een aanzienlijke uitbreiding van het fietsparkeren gerealiseerd kan worden met fietsnietjes. Deze liggen nu voor.

Het college wil bovengenoemde maatregelen in lijn met de Parkeervisie uitvoeren, onder voorwaarde dat de commissie SOB hier positief tegenover staat. Aan de commissie SOB wordt dan ook verzocht haar mening kenbaar te maken ten aanzien van de maatregelen om 1) op 5 locaties in de binnenstad van Purmerend het fietsparkeren uit te breiden met fietsnietjes en 2) de overdekte fietsenstalling in de Plantsoenstraat aan te passen.

7 Adviseren: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Primulastraat 2016

Het terrein aan de Primulastraat, waar nu nog het leegstaande gebouw van de voormalige basisschool Het Plankier staat, is aangewezen als ontwikkelingslocatie. Er ligt een bouwplan voor twintig gelijkvloerse woningen. Aangezien het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan, 'De Gors e.o. 2010' is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, 'Primulastraat 2016'.

Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 - 3.32 Wet ruimtelijke ordening) zijn het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gezamenlijk in procedure gebracht. Hierop is één schriftelijke zienswijze ontvangen. De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan en de zienswijze hierbij te betrekken.

8 Adviseren: Bestemmingsplan Uitvaartcentrum Purmerweg 2016

In het kader van de transformatie van bedrijventerrein De Where naar woonbuurt Klein Where is een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van een uitvaartcentrum op een alternatieve locatie (aan de overzijde van de Purmerweg, direct ten noordoosten van de algemene begraafplaats).

Ingevolge artikel 3.1.1 Bro is het Hoogheemraadschap in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het bestemmingsplan. Het Hoogheemraadschap heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

Vanaf 1 april 2016 tot en met 12 mei 2016 is de gelegenheid geboden zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan. Dit heeft niet tot reacties geleid. Wel worden ambtshalve een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan voorgesteld.

De gemeenteraad kan nu besluiten of het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

9 Adviseren: Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 2016

Eerder bent u geïnformeerd over het feit dat de stukken t.b.v. de commissievergadering SOB voor dit bestemmingsplan later worden toegestuurd dan gebruikelijk (zie brief college).

De bestaande spitsbusbaan kan in één richting gebruikt worden, de nieuwe spitsbusbaan kan in twee richtingen worden gebruikt.
Om de nieuwe spitsbusbaan te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig in twee gemeenten. Het betreft voor het grondgebied van Purmerend ca. 150 m, voor de gemeente Waterland ca. 4 km. De procedures van beide bestemmingsplannen zijn op elkaar afgestemd.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 maart tot en met 5 mei 2016 ter inzage gelegen.
Er is een zienswijze ontvangen. ln bijgaande Nota van zienswijzen wordt deze zienswijze in concept door het college beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze, de resultaten van het flora en fauna onderzoek en ambtshalve worden de verbeelding, de toelichting en enkele bijlagen aangepast. De vraag is of de raad hiermee kan instemmen en of het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Download: 09a Voorblad Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 2016.pdf
Download: 09b Brief college opstarten Wro-procedure bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 2016.pdf
Download: 09c Raadsvoorstel Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 2016.pdf
Download: 09d Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016.pdf
Download: 09e Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlage bij regels.pdf
Download: 09f Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 01.pdf
Download: 09g Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 02.pdf
Download: 09h Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 03.pdf
Download: 09i Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 04 - deel 1.pdf
Download: 09j Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 04 - deel 2.pdf
Download: 09k Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 05.pdf
Download: 09l Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 06.pdf
Download: 09m Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 07.pdf
Download: 09n Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 08.pdf
Download: 09o Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 09.pdf
Download: 09p Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 10.pdf
Download: 09q Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 11.pdf
Download: 09r Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 12.pdf
Download: 09s Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 13.pdf
Download: 09t Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 14.pdf
Download: 09u Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 15.pdf
Download: 09v Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 16.pdf
Download: 09w Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 17.pdf
Download: 09x Bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 - 2016 - Bijlagen bij toelichting - bijlage 18.pdf
Download: 09y Nota van zienswijzen spitsbusbaan N235 en ambtshalve wijzigingen.pdf
Download: 09z Mail inspreker bij agendapunt 9 Vaststellen bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 2016.pdf
10 Adviseren: Warmteplan Kleine Where

Met het oog op de beleidsdoelstellingen uit het  Milieubeleidsprogramma 2012-2016 is de aanleg van stadsverwarming in Klein Where wenselijk. Daarbij dient door de gemeenteraad een Warmteplan vastgesteld te worden.

Het uitgangspunt is, dat gebouwen op het warmtenet worden aangesloten. Er is ruimte voor 'gelijkwaardige' oplossingen.

11 Adviseren: Zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst lJmond heeft een ontwerpbegroting voor 2017 opgesteld. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de omgevingsdienst verzoekt uw raad een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze moet uiterlijk 7 juli as. aan het DB kenbaar zijn gemaakt.

De financiële bijdrage die van Purmerend wordt gevraagd in de ontwerpbegroting voldoet aan de gemaakte afspraken. Wel zijn opmerkingen te maken in verband met de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemeningen die per 1 januari 2016 in werking is getreden en over de gevolgen van de (wettelijk vereiste) toetreding van gemeenten tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Het college heeft dit verwoord in de concept zienswijze.

12 Sluiting