Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 8 mei 2019

woensdag, 8 mei, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie 11 april 2019, inclusief lijst van toezeggingen
4 Termijnagenda april 2019

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).
Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.
Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd, blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg - Wherevogels

28 september 2017 heeft de raad ingestemd met een motie over de oversteekbaarheid van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Wherevogels. De motie stelt onder andere dat de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Purmerenderweg met de Westerweg en de Westerweg vanaf het kruispunt tot en met de entree van voetbalclub Wherevogels verbeterd moet worden. De voetbalvereniging Wherevogels wil graag een veilige verbinding tussen het overloopparkeerterrein (bij evenemententerrein langs de Purmerenderweg) en de voetbalvereniging.
Het college stelt voor in te stemmen met het uitwerken van een veilige route voor voetgangers tussen het evenemententerrein en de voetbalvereniging Wherevogels met de betrokken partijen tot een definitief ontwerp. Hier hoort een aanvullend krediet bij van € 84.000 en vanaf 2020 jaarlijks een budget van € 6.000.

8 Ter advisering: Krediet onderhoud sporthal De Koogmolen

In de zomer van 2019 vertrekken de huurders Regio College en PSG uit het schoolgebouw Spinnekop 2. In 2017 heeft het college besloten om dit gebouw te gaan verhuren aan Stichting H20, die tot doel heeft om een IT-campus te realiseren. Die beoogde IT-campus zal ruimte gaan bieden aan startende en gevestigde IT-bedrijven, IT-onderwijs en E-sports. Het doel is op deze manier onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven (in de IT-sector) beter met elkaar te verbinden. Stichting H20 heeft ook de wens om de aan het gebouw gekoppelde sporthal (De Koogmolen) te huren, omdat deze geschikt is om E-sports en vormen van digitaal ondersteund sporten (zoals met beeldschermen, licht en geluid en virtual reality) in onder te brengen. Tot voor kort was dit echter niet mogelijk, omdat de PSG de sporthal nog nodig heeft voor haar bewegingsonderwijs. Nu is echter afgesproken om dat bewegingsonderwijs in de nieuwe omgeving te gaan geven. De sporthal wordt door de PSG om niet aan de gemeente overgedragen en de gemeente kan deze verhuren aan Stichting H20. Om het gebouw in een goede staat van onderhoud te verhuren, vraagt het college een krediet van € 300.000,-.

9 Ter advisering: Realisatie huisvesting NME aan het Trimpad

In de programmabegroting van 2019 is er onder de noemer Dierenwelzijn en NME een investering van €130.000 opgenomen als voorgenomen investering met een afschrijftermijn van 30 jaar voor het investeren in een nieuw onderkomen voor Natuur en Milieu Educatie (hierna: NME) en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Waterland (hierna: IVN). In de programmabegroting is de toezegging gedaan om op later moment met een separaat voorstel te komen over deze investering.
Met dit separate voorstel informeert het college de gemeenteraad over de huidige stand van zaken en de beoogde resultaten van de investering. Tevens verzoekt het college de gemeenteraad om het eerder vastgestelde en gereserveerde bedrag van €130.000 vrij te geven, zodat de werkzaamheden van start kunnen gaan.

10 Ter advisering: Continuering starterslening en bijstorting fonds

De regeling voor een starterslening trekt vanaf januari dit jaar behoorlijk aan en raakt nu snel uitgeput. In dit voorstel wordt de regeling kort geëvalueerd en stelt het college voor deze te continueren en het budget aan te vullen, waardoor er ook in de komende periode (tot 1 april 2020) weer 40 aanvragen kunnen worden toegekend, net als in de voorgaande periode.

11 Ter meningsvorming: Conceptteksten nota grondbeleid

De wethouder vraagt de mening van de commissie SOB over de voorgenomen gewijzigde aanpak over het grondbeleid. Kern van de gewijzigde aanpak van het grondbeleid is dat het college initiatieven en plannen nadrukkelijker op een integrale wijze wil afwegen. En dat het college over die integrale afwegingen in een vroegtijdiger stadium met de raad van gedachten wil wisselen. In de memo zijn 4 vragen geformuleerd, waarop de wethouder een antwoord vraagt aan de commissie.

12 Sluiting
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.