Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 8 februari

donderdag, 8 februari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda februari 2018

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad markthal 2017’ ten behoeve van de bouw van een markthal met bovenliggende appartementen aan de Koemarkt, op het voormalig terrein van de NUKA-hal

Er is een verzoek gedaan door een ontwikkelaar om op het voormalig terrein van de NUKA-hal op de Koemarkt een markthal met bovenliggende appartementen te realiseren. Omdat deze ontwikkeling niet in het huidige bestemmingsplan past, stelt het college aan de raad voor om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.
Als de raad besluit het bestemmingsplan vast te stellen, kan het college vervolgens de omgevingsvergunning voor het project verlenen. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn gezamenlijk in procedure gebracht.

8 Ter advisering: Visie op mobiliteit Purmerend 2040

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerken van het programma Purmerend 2040. Dit heeft geresulteerd in de Startnotitie Ruimte voor Purmerend. In deze notitie wordt aan de hand van een drietal stappen (zogeheten verstedelijkingsagenda)aangegeven hoe de gemeente de woningbehoefte wil faciliteren. Een visie op verkeer was er nog niet, terwijl er vanwege de verstedelijking en de toenemende mobiliteit wel keuzes moeten worden gemaakt. En daarom is deze visie opgesteld. De Visie op mobiliteit geeft aan de hand van de verstedelijkingsagenda een brede visie op verkeer met de blik op de toekomst en legt tegelijkertijd concrete maatregelen voor om de mobiliteit en de kwaliteit van leven en de stad te bevorderen. Aan de raad wordt voorgesteld de Visie op mobiliteit Purmerend 2040 vast testellen en het college de opdracht te geven de hierin voorgestelde maatregelen, waaronder een meer autoluwe binnenstad, in gang te zetten.

9 Ter advisering: Initiatiefvoorstel D66: Operatie Steenbreek Purmerend

De landelijke stichting Operatie Steenbreek biedt gemeenten een activiteitenpakket aan waarmee zij in de eigen gemeente bewoners en ondernemers inspireert en enthousiasmeert om hun eigen tuin te vergroenen. Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de bewoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan de bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied. D66 stelt voor om deel te nemen aan de landelijk campagne Operatie Steenbreek.

10 Ter advisering: Plan van aanpak transformatie bedrijventerrein De Koog

De woningbouwopgave is maatschappelijk en ruimtelijk een grote opgave. De zoektocht naar geschikte locaties maakt deel uit van de agenda Purmerend 2040 en de daarbij behorende kansenkaart.
In dat kader heeft de gemeenteraad middels een motie gevraagd om een onderzoek naar (mogelijkheden van) transformatie van het bedrijventerrein De Koog. Het bureau lS Maatwerk, eerder betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het Wagenweggebied, is gevraagd dit plan van aanpak op te stellen en uit te werken. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en het college de opdracht te geven dit verder uit te werken.