Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 7 februari 2019

donderdag, 7 februari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
 
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie 17 januari 2019, openbaar en besloten, inclusief lijst van toezeggingen

De commissie SOB heeft op 7 februari 2019 besloten om de geheimhouding op de heffen van hetgeen besproken is tijdens de besloten commissievergadering op 17 januari 2019.

4 Termijnagenda februari 2019

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).
Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.
Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd, blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH)

Het college verzoekt de raad om variant A van de Variantenstudie A7 als voorkeursvariant te benoemen met het pakket van maatregelen om de infrastructuur beter te benutten (pakket 1 en 2) en om de portefeuillehouder deze voorkeur te laten delen in het Bestuurlijk Overleg van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH) in maart 2019.
De Variantenstudie A7 is onderdeel van de CAH en beschrijft een nadere analyse van de oplossingsrichtingen voor de doorstroming op de A7 alsmede op het onderliggend wegennet op het grondgebied van de gemeenten Purmerend, Beemster en Wormerland. De samenwerkende overheden in het CAH concluderen dat variant A het meeste oplossend vermogen biedt van alle varianten.

8 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan "Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018"

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Parapluplan Parkeernormen Purmerend 2018" vast te stellen. Dit plan is gericht op een juridische waarborging van de verwijzing naar de parkeernormen uit de Nota parkeernormen Purmerend 2016 in bestemmingsplannen, waarin dit nog niet is geregeld. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.

9 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan 'Purmerweg 19-21 2018' ten behoeve van de bouw van twee appartementencomplexen op de percelen Purmerweg 19 en 21

Er is een bouwplan voor twee appartementencomplexen ontwikkeld voor de percelen Purmerweg 19 en 21. Aangezien het bouwplan niet past in het ter plaatse geldende bestemmingsplan en het college medewerking wil verlenen aan het plan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, 'Purmerweg 19-21 2018'. Het ontwerp van dit plan heeft van 8 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

10 Ter advisering: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2019’ ten behoeve van de bouw van 3 woon- en behandelgebouwen t.b.v. de cliënten van de Prinsenstichting in het Kwadijkerpark in Overwhere-Noord.

De eigenaar en gebruiker van het Kwadijkerpark in Overwhere-Noord is van plan een drietal gebouwen voor wonen met daarin tevens dagbestedings- en behandelruimten te realiseren voor haar cliënten. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Overwhere-Noord 2012’. In dat kader is het bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2019’ opgesteld.
Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 - 3.32 Wet ruimtelijke ordening) zijn de ontwerpbesluiten gezamenlijk in procedure gebracht. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel wordt een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

Download: a Voorblad Bestemmingsplan Kwadijkerpark 2019.pdf
Download: b Raadsvoorstel en -besluit Bestemmingsplan Kwadijkerpark 2019.pdf
Download: c Bijlage 1a. Onderzoek externe veiligheid.pdf
Download: d Bijlage 1b. Beperkte verantwoording groepsrisico.pdf
Download: e Bijlage 1c. Advisering Veiligheidregio Zaanstreek-Waterland.pdf
Download: f Bijlage 2. Ambtshalve wijzigingen.pdf
Download: g Bijlage 3a1. Bestemmingsplan. Toelichting en regels.pdf
Download: h Bijlage 3a2. Bestemmingsplan. Bijlagen bij de regels.pdf
Download: i Bijlage 3b1. Bijlage 1 bij de toelichting. Archeologisch onderzoek.pdf
Download: j Bijlage 3b2. Bijlage 2 bij de toelichting. Bodem en asbestonderzoek. pdf.pdf
Download: k Bijlage 3b3. Bijlage 3 bij de toelichting. Rapport externe veiligheid.pdf
Download: l Bijlage 3b4. Bijlage 4 bij de toelichting. Akoestisch onderzoek.pdf
Download: m Bijlage 3b5. Bijlage 5 bij de toelichting. Rapport bedrijven en milieuzonering.pdf
Download: n Bijlage 3b6. Bijlage 6 bij de toelichting. Natuurtoets jan. 2017.pdf
Download: o Bijlage 3b7. Bijlage 7 bij de toelichting. Natuurtoets juni 2017.PDF
Download: p Bijlage 3b8. Bijlage 8 bij de toelichting. Natuurtoets nov. 2017.pdf
Download: q Bijlage 3b9. Bijlage 9. bij de toelichting. Berekeningsrapport Geotechniek deel 1.pdf
Download: r Bijlage 3b9. Bijlage 9. bij de toelichting. Berekeningsrapport Geotechniek deel 2.pdf
Download: s Bijlage 3b9. Bijlage 9. bij de toelichting. Berekeningsrapport Geotechniek deel 3.pdf
Download: t Bijlage 3b10. Bijlage 10 bij de toelichting. Watertoetsbrief.pdf
Download: u Bijlage 3b11. Bijlage 11 bij de toelichting. Aanpassingen watersysteem.pdf
Download: v Bijlage 3b11. Bijlage 11 bij de toelichting. Waterbalans 2018.pdf
Download: w Bijlage 3b13. Bijlage 13 bij de toelichting. Briefrapport geur.pdf
Download: x Bijlage 3b14. Bijlage 14 bij de toelichting. Onderzoek luchtkwaliteit.pdf
Download: y Bijlage 3b15. Bijlage 15 bij de toelichting. Aanmeldingsnotitie M.e.r.pdf
Download: z Bijlage 3b16. Bijlage 16. Toelichting Staat van Horeca-activiteiten.pdf
Download: za Bijlage 3c. Bestemmingsplan. Verbeelding - overzichtskaart.pdf
Download: zb Bijlage 3d. Bestemmingsplan. Verbeelding - locatie A.pdf
Download: zc Bijlage 3e. Bestemmingsplan. Verbeelding - locatie B1-B2.pdf
Download: zd Bijlage 4. Ontwerp omgevingsvergunning.pdf
11 Ter advisering: Grondprijzennota 2019

Het college stelt voor om de grondprijzennota te actualiseren. Daarnaast is een extra bijlage toegevoegd om de grondprijzen van de gemeente Purmerend te kunnen vergelijken met prijzen in de regio. De raad wordt gevraagd de grondprijzennota 2019 vast te stellen.

12 Sluiting
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.