Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 7 december 2017

donderdag, 7 december, 2017 - 19:00 tot 23:00

De commissievergadering begint dit keer om 19.00 uur, in plaats van 20.00 uur.

 

 

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda december 2017

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Voorstel van het college inzake raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan Anterieure Overeenkomst “Project Van der Valk Hotel Purmerend, Kom A7-Noord”

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een hotel in de Kom A7 zijn vastgelegd in het door het college vastgestelde Einddocument “Van der Valk Hotel Purmerend” d.d. 09-11-2017. Het college is voornemens om een koop-/(anterieure) exploitatieovereenkomst (AO) aan te gaan. Dit is een privaatrechtelijke rechtshandeling, waarvoor het college het bevoegde orgaan is.
Afgesproken is dat het college pas een definitief besluit neemt, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen hierover te geven aan het college (zie artikel 169 lid 4 Gemeentewet).

8 Ter advisering: Aankoop Kerkstraat 18

Theater de Purmaryn maakt al jaren gebruik van een gehuurde ruimte in het pand aan Kerkstraat 18. Het gebruik van de ruimte in de Kerkstraat 18 is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van De Purmaryn, aangezien zonder deze ruimte een tekort aan onder meer kleedkamers, een artiestenfoyer en opslagruimte ontstaat. Een eventueel ontstaand ruimtetekort kan nergens anders in de Purmaryn worden opgelost en zou ertoe kunnen leiden dat de helft van de voorstellingen niet meer gefaciliteerd kunnen worden.
De aankoop van de Kerkstraat 18 kan op dit moment gezien worden als een strategische aankoop. Er is nog geen duidelijk beeld hoe de Kerkstraat 18 in de toekomst ingevuld zal worden, maar het pand is nú op de markt. Een besluit om niet aan te kopen kan leiden tot een onzekere toekomst voor De Purmaryn.
De eigenaar van Kerkstraat 18 heeft de gemeente het pand als geheel te huur of te koop aangeboden. Er is tussen de gemeente en de verkoopster van de Kerkstraat 18 overeenstemming bereikt over de koop van het gehele pand. De koopsom komt uit op €550.000,- k.k.

9 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan 'Westerstraat 2 - 2017'

In de periode van 14 april t/m 26 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Westerstraat 2 - 2017' gecoördineerd met de ontwerpbesluiten voor hogere waarden Wet geluidhinder en de omgevingsvergunning ter inzage gelegen ten behoeve van de herontwikkeling van het perceel Westerstraat 2-4. Per brief d.d. 11 april 2017 (nr.1364715) heeft het college u hierover geïnformeerd.
Het voorstel betreft niet langer een gecoördineerde procedure, wel vraagt het college de raad om het bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een appartementencomplex mogelijk door een hogere bouwhoogte toe te staan.