Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 17 januari 2019

donderdag, 17 januari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

21 december 2018,

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
4 Termijnagenda januari 2019

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).
Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.
Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd, blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Duurzaamheidsagenda

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 bevat ambities van het college op het terrein van duurzaamheid, vertaald naar activiteiten in de periode in de periode 2019-2022. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de duurzaamheidsagenda 2019-2020 en voor de jaren 2020-2022 jaarlijks bij het vaststellen van de kadernota, resp. de begroting aan de hand van de beschikbare middelen te bezien of bijstelling van de duurzaamheidsagenda wenselijk is.
De raad wordt tevens gevraagd de bijdrage voor energiecoaches voor 2019 te dekken uit de reserve Woonvisie en een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van duurzaamheidsleningen.

 
8 Ter advisering: Vaststelling verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019

Op 21 februari 2012 is door de gemeenteraad de Woonvisie Samen Wonen Samen leven vastgesteld. Hierin was opgenomen, dat duurzaamheidsleningen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van koopwoningen. Voor de uitvoering van de leningen zijn beleidsregels vastgesteld die na 4 jaar eindigden. Op 13 december 2017 waren deze vier jaar om. Dit betekent dat deze beleidsregels inmiddels zijn verlopen. Over 2017 en 2018 zijn overigens geen nieuwe aanvragen voor Duurzaamheidsleningen ingediend. Met de vaststelling van de woonvisie van april 2017 is de visie ten opzichte van verduurzaming van woningen niet gewijzigd. Nu wordt voorgesteld de verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019 vast te stellen.

 
9 Ter advisering: Delegatie van bevoegdheden Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan het college

De bevoegdheden uit artikel 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen zijn niet aan het college gedelegeerd, terwijl het college de betreffende bevoegdheden wél uitoefent. Het college stelt daarom voor de bestaande praktijk te formaliseren.

 
10 Ter meningsvorming: Voorgenomen besluit inzet locatie Karekietpark voor tijdelijke woningen

Het college is voornemens de locatie Karekietpark in te zetten voor tijdelijke woningen. De agendacommissie heeft besloten dit onderwerp te agenderen.

11 Besloten gedeelte van de vergadering: Ter advisering: Beleidsvoorstel wonen

De stukken zijn in te zien op het vertrouwelijke gedeelte van de website, dat alleen toegankelijk is voor raads- en commissieleden.

 
12 Sluiting
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.