Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 16 mei 2018

woensdag, 16 mei, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
4 Termijnagenda mei 2018

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd, blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

 
5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan Brantjesstraat 2018

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Brantjesstraat 20l8' vast te stellen. Dit plan dient ter vervanging van het op 21 april 2016 vastgestelde, maar door een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde bestemmingsplan 'Brantjesstraat2016'. Het betreft een aanpassing, waarbij geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt ten opzichte van het eerder vastgestelde plan. Met het plan worden twee vrijstaande woningen planologisch mogelijk gemaakt op de voormalige schoolwerktuinen aan de Brantjesstraat, Purmer-Zuid.

 
 
8 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan Rivierenlaan 281-2018

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Rivierenlaan 281-2018’ vast te stellen. De locatie kent op dit moment een maatschappelijke functie in de vorm van een (voormalig) kerkgebouw. Op het betreffende perceel wenst initiatiefnemer een appartementengebouw te realiseren met 16 appartementen. Hiervoor dient de bestaande bebouwing gesloopt te worden en wordt een appartementencomplex teruggebouwd.

In de periode van 23 februari t/m 5 april 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Rivierenlaan 281-2018', tezamen met het ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarde Wet geluidhinder, ter inzage gelegen ten behoeve van de herontwikkeling van het perceel Rivierenlaan 281. Per brief d.d. 6 februari 2018 (nr. 1415711) heeft ons college u geïnformeerd over het opstarten van de planologische procedure hiervoor.

Binnen de periode van terinzagelegging zijn tegen beide ontwerpbesluiten geen zienswijzen ontvangen. Evenmin zijn er ambtshalve wijzigingen voorgesteld.

Ten behoeve van de ontwikkeling heeft het college inmiddels de hogere grenswaarde Wet geluidhinder vastgesteld. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

 
 
9 Ter advisering: Economische visie en agenda Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland is een deelregio binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).Amsterdam is hiervan een belangrijke economische motor. Zaanstreek-Waterland heeft echter een eigen economisch profiel en draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkelingen binnen de metropool. Om te onderzoeken of en hoe deze ontwikkelingen binnen Zaanstreek-Waterland kunnen worden versterkt en/of gestimuleerd, hebben de gemeenten in deze deelregio opdracht gegeven tot het opstellen van een Economische visie en agenda voor de periode 2018-2022.

De raad wordt gevraagd de Economische visie en agenda Zaanstreek-Waterland 2018-2022 vast te stellen en als kader te hanteren voor het economisch beleid van de deelregio in de periode 2018-2022. Voor de uitvoering van de visie wordt € 80.254,-- gevraagd. Dit wordt gedekt uit het gemeentelijk SRA-budget, dat in de algemene reserve is gestort.  

 
 
10 Ter advisering: Lichtmasten Flevostraat 251; ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Stichting Spurd heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 2 lichtmasten nabij het jeugdhockeyveld aan de Flevostraat 251. De omgevingsvergunning kan pas verleend worden nadat uw raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. De raad wordt verzocht om in te stemmen met een ontwerpverklaring en deze in procedure te brengen.

11 Ter advisering: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan “Grotenhuyshof 2017” ten behoeve van het realiseren van een appartementencomplex met 89 woningen

De eigenaar van het perceel Grotenhuyshof heeft een verzoek gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan “De Purmer 2016” om op het voormalig Bertronicsterrein (voormalig Grotenhuysweg 52) een appartementencomplex met 89 woningen realiseren.

Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 - 3.32 Wet ruimtelijke ordening) zijn het ontwerpbestemmingsplan, hogere grenswaarde Wet Geluidhinder en de ontwerpomgevingsvergunning alle drie gezamenlijk in procedure gebracht. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Er is geen aanleiding tot aanpassing van bestemmingsplan, hogere grenswaarde en/of omgevingsvergunning. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

12 Ter advisering: Vaststellingsovereenkomst Zuidewind in verband met beëindiging verkoop LPG aan de Wagenweg 7

Om woningbouw mogelijk te maken in het Wagenweggebied zal, gelet op het externe veiligheidsaspect, de verkoop van LPG aan de Wagenweg 7 moeten worden gestaakt en de LPG-installatie worden ontmanteld. Hiervoor zal een vaststellingsovereenkomst gesloten worden en de gemeente zal de exploitant moeten compenseren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst en de kosten te dekken uit het krediet voor de totale kosten van de openbare ruimte in het Wagenweggebied (zie raadsbesluit 26 april 2018).

De overige stukken zijn in te zien op het vertrouwelijke gedeelte van de website, die alleen toegankelijk is met een inlogcode.

13 Sluiting