Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 14 november 2013

donderdag, 14 november, 2013 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda SOB 14-11-2013
Download: CASA-#1106427-v1-Agenda_SOB_14-11-2013.PDF
5 Rondvraag
6 Parkeerverordening Purmerend 2014

Gemeenten met parkeerregimes en hiervoor geldende parkeervergunningen dienen dit vast te leggen in een parkeerverordening. De huidige parkeerverordening Purmerend 2009 moet vereenvoudigd en geactualiseerd worden. Het doel van de 'Parkeerverordening Purmerend 2014' is eenduidige en geactualiseerde regelgeving inzake het parkeervergunningenbeleid van de gemeente Purmerend. Voorgesteld wordt te komen tot een eenduidig en geactualiseerd beleid dat verankerd wordt in de parkeerverordening (bevoegdheid raad) en een bijbehorend uitwerkingsbesluit (bevoegdheid college). In het raadsvoorstel wordt het voorgestelde beleid nader toegelicht.
Op grond van de conceptverordening worden er vier vergunningen verleend, te weten:
1. Bewonersvergunning.
2. Bedrijfsvergunning.
3. Bezoekersvergunning.
4. Autodeelvergunning.

De belangrijkste wijzigingen in de conceptparkeerverordening ten opzichte van de vigerende verordening betreffen het verdwijnen van de belanghebbendenvergunning type BEW2 (een tweede bewonersvergunning voor een beperkt parkeergebied, met overgangsregeling voor bestaande situaties) en de parkeervergunning type W (werknemersvergunning) en aanpassing van de bestaande bedrijfsvergunning.
Verder:
Met de verruiming van de winkeltijdenverordening mogen winkels in Purmerend vanaf 1 juli 2013 op alle zon- en feestdagen open zijn. Momenteel geldt betaald parkeren alleen op de 'aangewezen' koopzondagen. Vraag is of ook op de overige zondagen een betaald parkeren regime moet worden ingevoerd of juist niet. Op korte termijn ontvangt u van het college een voorstel hierover.

7 Realisatie gronddepot baanstee noord

In het bestemmingsplan Baanstee Noord is rekening gehouden met het oprichten van een gemeentelijk gronddepot, gekoppeld aan het (door het hoogheemraadschap HHNK te exploiteren) baggerdepot.
Het oorspronkelijk idee om op deze locatie ook een stenensorteer- en recyclelocatie (SSRL) in te richten is daarbij losgelaten omdat dit strijdig bleek met het bestemmingsplan. Met de inrichting is een bedrag gemoeid van € 1.208.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten, alsmede de beheerkosten kunnen volledig worden gedekt door de tarifering van de in- en uitgaande grondstromen.

De commissie wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel voor het inrichten van een permanent gemeentelijk gronddepot in de Baanstee Noord en hiertoe een krediet ter beschikking te stellen van € 1.208.000.

8 Ontwikkeling kom A7

Het college heeft onlangs met een aantal automobielbedrijven overeenstemming bereikt over een ontwikkelingsintentie voor de kom A7 (zuid) en namens het college is daartoe een intentieovereenkomst ondertekend.
Het doel van de overeenkomst is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bij de gemeente ingediend initiatief van een aantal premiumautobedrijven om mee te werken aan de vestiging van een "Automotive"-formule met daarbij behorende voorzieningen en activiteiten, zoals een wasstraat. Daarmee wordt de ambitie uitgesproken de locatie op korte termijn te (laten) bebouwen.

De raad heeft zich voor deze locatie nog niet uitgesproken, dat de onderzoekskosten en de ambtelijke inzet (plankosten) geactiveerd mogen worden en om de grond als Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) aan te wijzen.

Om verder uitvoering te kunnen geven aan de ambitie tot bebouwing van de gronden, stelt het college voor om ermee in te stemmen, dat de betreffende gronden worden aangewezen als NIEGG en er tevens in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

Het college stelt verder voor om via het meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG), als toelichting op de jaarrekening, over dit project te rapporteren.

10 Sluiting