Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 14 maart 2019

donderdag, 14 maart, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
 
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
4 Termijnagenda maart 2019

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).
Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.
Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd, blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Verkeersplan Purmerend 2040

Op 22 februari 2018 is de Visie op Mobiliteit Purmerend 2040 vastgesteld als reactie op de Purmerendse woningbouwbehoefte zoals omschreven in de Startnotitie Ruimte voor Purmerend (De ruimtelijke omgevingsagenda van Purmerend richting 2040). Bij de vaststelling van de Visie op Mobiliteit heeft de gemeenteraad het college opgedragen (amendement) een verkeersplan voor de binnenstad op te stellen. Het resultaat is het nu voorgestelde Verkeersplan Purmerend 2040. Dit plan gaat conform het amendement in op het effect van de woningbouw op het parkeeraanbod en de verkeersafwikkeling in de binnenstad. Verder worden tegen de achtergrond van een meer autoluwe binnenstad parkeermaatregelen voorgesteld en een maatregelenpakket verkeersafwikkeling verkend. Omdat de woningbouwopgave ook consequenties heeft voor de rest van de stad, wordt in de analyse ook nog ingegaan op de toekomstige knelpunten in de rest van de stad. De raad wordt o.a. voorgesteld het Verkeersplan Purmerend 2040 vast te stellen.

8 Ter advisering: Vaststelling Gemeentelijke Rioleringsplan Purmerend 2018-2023

Volgens de Wet Milieubeheer moet de gemeente Purmerend beschikken over een gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De gemeenteraad stelt dit plan vast. In het Gemeentelijke Rioleringsplan Purmerend 2018-2023 zijn de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater uitgewerkt.
Het GRP bevat  een evaluatie van de afgelopen planperiode, de strategie en het beleid voor de aankomende 5 jaar. In het plan komen aspecten als samenwerking, kostenbesparing, ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie) en een integrale aanpak aan bod. Op basis van het verwachte uitgavenpatroon voor de aankomende 60 jaar (gemiddelde gebruiksduur van een rioleringsbuis) is een kostendekkingsplan opgesteld. Vervolgens is de ontwikkeling van de rioolheffing bepaald. De raad wordt voorgesteld het GRP vast te stellen en een principebesluit te nemen voor een systeemwijziging en in 2023 over te gaan naar een gedeeltelijk spaarsysteem.

9 Ter meningsvorming: Nota omgevingskwaliteit 2018

De Nota omgevingskwaliteit 2018 is één van de instrumenten binnen het fysieke domein om Purmerend beter en mooier te maken. De nota geeft bij bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte aan, welke omgevingskwaliteit we in onze stad voorstaan. De nota sluit aan bij de ambitie(s) van de Omgevingswet en bevat in tegenstelling tot de Welstandsnota minder vastomlijnde eisen. Het college heeft er behoefte aan te vernemen, of het nu voorliggende concept inhoudelijk voldoet. Daarom ligt de concept ter meningsvorming voor aan de commissie SOB.

10 Ter meningsvorming: Nadere duiding onderzoek transformatie bedrijventerrein De Koog

Het college stuurt het onderzoeksrapport ‘Participatie proces strategie transformatie De Koog Gemeente Purmerend’, aan de raad.
Het genoemde rapport is het resultaat van de op 20 april 2017 aangenomen motie, waarin het college is verzocht te komen met een oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden voor een transformatie van bedrijventerrein De Koog richting een gemengd werkwoongebied.
Het college spreekt naar aanleiding van het rapport uit bereid te zijn op De Koog de woonfunctie toe te willen staan, o.a. mits de bedrijven op De Koog ongestoord hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten en de vastgoed-grondeigenaar zelf het initiatief neemt. Daarnaast heeft het college nog een aantal spelregels geformuleerd.
Het college vraagt de mening van de commissie SOB hierover.

11 Sluiting