Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 13 juni 2019

donderdag, 13 juni, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
 
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad het Verkeersplan Purmerend 2040 vastgesteld. In dit plan wordt voor parkeren geconcludeerd dat Purmerend in de toekomst een parkeertekort krijgt als er geen aanpassingen in het parkeerbeleid worden gedaan. Vooruitlopend hierop heeft de raad op 29 november 2018 al ingestemd met een voorstel voor aanpassingen in het parkeerbeleid en een onderzoek naar een nieuwe parkeervoorziening. Een aantal in dat voorstel genoemde aanpassingen vergde nader onderzoek en uitwerking. Dit nader onderzoek is nu gedaan, waardoor concreet invulling kan worden gegeven aan de oplossingsrichtingen, zoals in november 2018 en maart 2019 genoemd in het verkeersplan en de parkeermaatregelen bij het verkeersplan.
In dit raadsvoorstel worden de verschillende maatregelen nader toegelicht en wordt per onderdeel een concreet voorstel gedaan. In dit raadsvoorstel wordt ook de beantwoording van de motie van 22 februari 2018 meegenomen. Het college stelt de raad nu voor om de Parkeerverordening Purmerend 2019 vast te stellen, de  Tarieventabel behorend bij de Verordening Parkeerbelastingen vast te stellen, een krediet beschikbaar te stellen van € 1.250.600 voor effectuering van de parkeermaatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten te dekken uit de opbrengsten (conform tabel 3 in raadsvoorstel A, financiële consequenties), en een bestemmingsreserve parkeren in te stellen en de jaarlijkse positieve resultaten van de parkeermaatregelen toe te voegen aan deze reserve.

8 Ter advisering: Locatiekeuze parkeervoorziening

Naar aanleiding van de conclusies uit het parkeerdrukonderzoek en de wens tot compenserende maatregelen heeft de raad op 29 november 2018 het college verzocht de haalbaarheid van de realisatie van een parkeergarage te onderzoeken op twee locaties: Schapenmarkt en omgeving stadhuis.
Op basis van dit locatie- en haalbaarheidsonderzoek, adviseert het college de raad de ontwikkeling van een halfverdiepte parkeergarage voor te bereiden en te kiezen voor de locatie aan de voorkant van het stadhuis (scenario 3). Het  college stelt dat deze locatie met name een goede oplossing voor langparkeerders is. Door de langparkeerders naar deze nieuwe garage te trekken ontstaat in de andere garages en op de plaatsen in de binnenstad meer ruimte voor kortparkeerders. Daardoor wordt met de realisatie zowel meer ruimte voor langparkeerders als voor kortparkeerders gecreëerd.

Het geheime stuk is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

9 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan Brantjesoever 2019 ten behoeve van het realiseren van 116 woningen tegenover het stadhuis, aan de Purmersteenweg

Het bestemmingsplan 'Brantjesoever 2019' is gericht op het realiseren van 116 woningen. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen, gecoördineerd met een ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van de woningen en het voornemen om een hogere waarde geluidhinder wegens weg- en railverkeerslawaai vast te stellen. Hierop is één schriftelijke zienswijze ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan naar aanleiding hiervan niet aan te passen.
Wel zal aan de omgevingsvergunning één extra voorwaarde worden verbonden in verband met een optimale bescherming van de bomen langs de Purmersteenweg. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

10 Ter advisering: Programmarekening gemeente Purmerend 2018

De Auditcommissie beoordeelt de vorm (kwaliteit) en financiële inhoud van de programmarekening, de drie andere raadscommissies beoordelen de beleidsinhoud.
De auditcommissie brengt op 29 mei advies uit. Tezamen met de adviezen van de Auditcommissie (over de financiële inhoud) en raadscommissies (over de beleidsinhoud) en met de accountantsverklaring zal de programmarekening ter vaststelling op de agenda van de raadsvergadering van 26 juni 2019 komen.
In elke commissie worden de programma’s behandeld die behoren tot het taakveld van de commissie. Dat betekent dat in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer alleen de programma’s 3 (Wonen), 4 (Milieu), 5 Bereikbaarheid, 6 (Beheer openbare ruimte), 7 (Ruimtelijke ordening) en 9 (Economie) zullen worden beoordeeld op de beleidsinhoud. De discussie in de commissie spitst zich toe op de beschreven ontwikkelingen gedurende het jaar en de realisatie van prestatie-indicatoren. Aandachtspunten: zijn vooraf gestelde doelen gehaald? Zo niet, wat zijn daarvan de oorzaken? Bent u tevreden met de gegeven uitleg?

11 Ter advisering: Meerjaren Programma Grondexploitaties 2019

Jaarlijks wordt het Meerjarenprogramma Grondexploitaties opgesteld. In navolging van de ingezette lijn in 2018 is ook dit MPG breder getrokken dan enkel de financiële verantwoording. Naast de gemeentelijke grondexploitaties wordt ook ingegaan op de projecten binnen het faciliterend grondbeleid. Door in het MPG zowel de projecten waar de gemeente een actieve rol in heeft, als de faciliterende projecten te belichten geeft het MPG 2019 een overzicht over de totale ruimtelijke ontwikkelingen en -opgave van de gemeente. In dit MPG zijn ook de vraag- en aanbodanalyses voor zowel de  woningbouwprogrammering als de bedrijventerreinprogrammering opgenomen. De raad wordt voorgesteld het MPG 2019 vast te stellen.
De geheime stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

12 Ter advisering: Aanschaf toegangssysteem milieustraat

In de vastgestelde Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Purmerend is één van de opgenomen maatregelen het inzetten van een toegangssysteem op de milieustraat. Dit is nodig om te kunnen controleren dat alleen inwoners van de aangesloten gemeenten toegang hebben tot de milieustraat.
De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster en Neck en vanaf augustus 2019 voor huishoudens van Waterland voor een periode van 5 jaar. Bedrijven mogen geen gebruik maken van de milieustraat. Zij moeten zelf voor de afvoer van hun afval zorgen.
Het college vraagt de raad om € 140.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een toegangssysteem schaffen, zodat oneigenlijk gebruik van de milieustraat voorkomen wordt en agressie door bezoekers die worden weggestuurd kan worden voorkomen.

13 Ter advisering: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Brantjesstraat 2018', ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Raad van State

In de raadsvergadering van 31 mei 2018 heeft de raad het bestemmingsplan 'Brantjesstraat 2018' vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van twee woningen op het terrein van voormalige schoolwerktuinen aan de Brantjesstraat, Purmer-Zuid, mogelijk. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 24 april jl. een  tussenuitspraak gedaan. M.b.t. twee aspecten wordt de raad in de gelegenheid gesteld om het vaststellingsbesluit te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. Dit heeft geresulteerd in een aangepast ecologisch rapport en een aanpassing in de regels, dat per bouwvlak maximaal 1 woning is toegestaan. Het college stelt voor het bestemmingsplan Brantjesstraat 2018 met inachtneming van die wijzigingen vast te stellen.

14 Ter advisering: Zienswijze Ontwerpbegroting 2020 van Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond heeft een ontwerpbegroting voor 2020 opgesteld. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Omgevingsdienst IJmond verzoekt de raad uiterlijk 9 juli as. een zienswijze hierover kenbaar te maken. De financiële bijdrage die van Purmerend wordt gevraagd in de ontwerpbegroting voldoet aan de gemaakte afspraken. Het college stelt voor om middels een zienswijze aan het DB van Omgevingsdienst IJmond aan te geven dat ingestemd kan worden met de ontwerpbegroting van 2020.

15 Sluiting