Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 12 april 2018

donderdag, 12 april, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda april 2018

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
8 Ter advisering: Aanvullingsbesluit Wagenweggebied

Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad het Ambitiedocument Wagenweggebied vastgesteld. Met dit document heeft de raad de ambitie uitgesproken het huidige gemengde bedrijventerrein aan de Wagenweg en de Burgemeester D. Kooimanweg te transformeren van een gemengd bedrijventerrein naar een levendige, stadse wijk, waar wonen, werken en verblijven samengaan. De gemeente wenst hierin een faciliterende en regisserende rol te spelen.

Onderdeel van deze rol is het tijdig aangeven waar initiatiefnemers aan toe zijn qua kostenbijdragen van de gemeente voor het Wagenweggebied. Hier speelt het aanvullingsbesluit een belangrijk onderdeel in. In dit aanvullingsbesluit Wagenweggebied worden de kosten vastgesteld die verhaald moeten worden op initiatieven in het Wagenweggebied.

De raad wordt in dit kader gevraagd een krediet van 10,6 miljoen beschikbaar te stellen. Iets minder de helft daarvan zou moeten worden bijgedragen door de initiatiefnemers zelf.

9 Ter advisering: Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan "Waterlandlaan 2017" ten behoeve van het transformeren van een kantoorpand naar 31 appartementen op het perceel Waterlandlaan 42-46

De eigenaar van het perceel Waterlandlaan 42-46 heeft een verzoek gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan "De Gors e.o.2010'. Hij wil op deze locatie de bestaande kantoorpand transformeren tot 31 appartementen. De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan "De Gors e.o. 2010". Om het plan mogelijk te maken stelt het college voor een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. 

10 Besloten gedeelte van de vergadering: Geheim voorstel over verkoop grond

De stukken zijn in te zien op het vertrouwelijke gedeelte van de website, die alleen toegankelijk is met een inlogcode.