Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 12 april 2017

woensdag, 12 april, 2017 - 20:00 tot 23:00

Vanwege de verbouwing van de raadzaal vindt de vergadering plaats in het Werkplein, Waterlandlaan 22-36 (naast de bibliotheek).

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda april 2017

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies). Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast. Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Ter advisering: Geactualiseerde Woonvisie 2017 (visiedeel)

Er is een geactualiseerde woonvisie nodig voor de langere termijn. De uitgangspunten die in 2012 zijn vastgelegd na een lange voorbereiding met de corporaties, huurdersorganisaties en marktpartijen blijven hetzelfde. Maar de buitenwereld verandert snel. Een scherpere woonvisie is nodig om, ook bij veranderende omstandigheden, op  te kunnen terugvallen.  De uitkomsten van de woondebatten zijn gebruikt voor het  actualiseren van de woonvisie. De opdracht die de gemeente zichzelf stelt met deze woonvisie is een passend antwoord te geven op de veranderingen in onze omgeving. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het ‘visiedeel’ van de geactualiseerde woonvisie.

7 Ter meningsvorming: Uitvoeringsdeel geactualiseerde woonvisie 2017

Er is een geactualiseerde woonvisie nodig voor de langere termijn. De uitgangspunten die in 2012 zijn vastgelegd na een lange voorbereiding met de corporaties, huurdersorganisaties en marktpartijen blijven hetzelfde. Maar de buitenwereld verandert snel. Een scherpere woonvisie is nodig om, ook bij veranderende omstandigheden, op  te kunnen terugvallen.  De uitkomsten van de woondebatten zijn gebruikt voor het  actualiseren van de woonvisie. De opdracht die de gemeente zichzelf stelt met deze woonvisie is een passend antwoord te geven op de veranderingen in onze omgeving.  De commissie wordt gevraagd om een mening te vormen over het uitvoeringsdeel van de geactualiseerde woonvisie.
 

8 Ter advisering: Start en voorbereidingskrediet agenda Purmerend 2040

De Agenda Purmerend 2040 is een dynamisch programma, bestaande uit een grote diversiteit aan projecten en maatregelen. De woningbouwopgave die hieraan ten grondslag ligt, is van een zodanige omvang dat deze niet op traditionele wijze binnen de grenzen van de eigen gemeente kan worden gerealiseerd en maakt het nodig om ook intensivering van de bestaande stad en samenwerking met provincie of omliggende gemeenten bespreekbaar te maken. Dit vraagt om een integrale begeleiding intern en intensieve communicatie met belanghebbenden extern. Het programma "Purmerend 2040" vormt als zodanig de 'paraplu' waaronder concrete (her)ontwikkelingen gericht een plaats zullen krijgen. Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 400.000 voor de begeleiding het programma Purmerend 2040. Het onderwerp is op 16 maart 2017 ook besproken in de commissie SOB. Het raadsvoorstel is naar aanleiding van die discussie aangepast.

9 Ter advisering: Vaststellen tarieventabel 2017/1 behorend bij de 'Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017'

De parkeerdruk in de Gors noord (omgeving Waterlandplein) is doordeweeks hoog. Om de parkeerdruk op korte termijn ietwat te verlichten is het voorstel om een aantal parkeerplaatsen aan de Waterlandlaan en de Slenkstraat, die relatief weinig gebruikt worden, uit het betaald parkeren regime te halen. Dit vereist een tweetal aanpassingen: De tarieventabel behorend bij de 'Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen', dit is een bevoegdheid van de raad.  Daarnaast dient het college het 'Uitvoeringsbesluit Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen' aan te passen.

10 Sluiting