Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 11 januari 2018

donderdag, 11 januari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda januari 2018

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).
Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.
Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.
 

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering:"Voorstel van het college inzake raadsbesluit wensen en bedenkingen voorgenomen besluit tot aangaan samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling 'PostNL locatie' en 'Schapenmarkt'

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch haalbaar plan voor de (her)ontwikkeling van de locaties PostNL en Schapenmarkt zijn vastgelegd in het door het college vastgestelde Einddocument “PostNL locatie” d.d. 13-12-2017. Het college is hierbij voornemens om een (anterieure) exploitatieovereenkomst (AO) en overig benodigde (koop)overeenkomsten aan te gaan. Dit is een privaatrechtelijke rechtshandeling, waarvoor het college het bevoegde orgaan is.
Afgesproken is dat het college pas een definitief besluit neemt, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen hierover te geven aan het college (zie artikel 169 lid 4 Gemeentewet).

(geheime bijlagen bij dit raadsvoorstel treft u aan op het besloten deel van de website. U moet hiervoor zijn ingelogd).

8 Ter advisering: Visie op mobiliteit Purmerend 2040

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerken van het programma Purmerend 2040. Dit heeft geresulteerd in de Startnotitie Ruimte voor Purmerend. In deze notitie wordt aan de hand van een drietal stappen (zogeheten verstedelijkingsagenda) aangegeven hoe de gemeente de woningbehoefte wil faciliteren. Een visie op verkeer was er nog niet, terwijl er vanwege de verstedelijking en de toenemende mobiliteit wel keuzes moeten worden gemaakt. En daarom is deze visie opgesteld. De visie op mobiliteit geeft aan de hand van de verstedelijkingsagenda een brede visie op verkeer met de blik op de toekomst en legt tegelijkertijd concrete maatregelen voor om de mobiliteit en de kwaliteit van leven en de stad te bevorderen. Aan de raad wordt voorgesteld de Visie op mobiliteit Purmerend 2040 vast testellen en het college de opdracht te geven de hierin voorgestelde maatregelen, waaronder een meer autoluwe binnenstad, in gang te zetten.

9 Ter advisering: Grondprijzennota 2018

Het college stelt voor de nieuwe grondprijzen voor gesubsidieerde woningbouw, non-profit instellingen ( niet woningbouw) en de overige categorieën vast te leggen in de "Grondprijzennota 2018".