Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 11 april 2019

donderdag, 11 april, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie 14 maart 2019, inclusief lijst van toezeggingen
4 Termijnagenda april 2019

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).
Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda. De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.
Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd, blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Terugkoppeling uit MRA-platforms
7 Ter advisering: Resultaten inspraak concessie Zaanstreek-Waterland 2022

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. Eind 2018 is begonnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe, gezamenlijke concessie voor dit gebied die door de Vervoerregio wordt georganiseerd. De eerste stap is het opstellen van het Programma van Eisen.
Hierin worden eisen vastgelegd ten aanzien van onder meer de ontsluiting en dekking van het concessiegebied, het in te zetten materieel, sociale veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en reizigersinformatie. De gemeenteraad van Purmerend heeft haar college middels een motie verzocht, de inwoners de mogelijkheid te bieden hun wensen en ideeën kenbaar te maken ten aanzien van het busvervoer, zodat deze in de eerste voorbereidingen al kunnen worden meegenomen. Dit vormt het resultaat.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de in de bijlagen opgenomen rapportage “wensen openbaar busvervoer Purmerend en Beemster 2019” en het verslag “proces en uitkomsten inspraak bus concessie” als opbrengst van de uitgevoerde motie. En akkoord te gaan met de in bijlage 3 opgenomen brief aan de Vervoerregio, waarin de resultaten van de inspraak zijn samengebracht tot een lijst van aanbevelingen, die als advies worden meegegeven aan de Vervoerregio Amsterdam bij het opstellen van het Programma van Eisen voor de concessie Zaanstreek-Waterland 2022.

De heer Le Gras van de Vervoerregio is aanwezig voor het eventueel beantwoorden van vragen.

8 Ter advisering: Aanbevelingen rekenkamercommissie Purmerend en Beemster woonbeleid

Dit onderzoek richtte zich op het gemeentelijk woonbeleid in Purmerend en Beemster. Het recht op huisvesting is één van de grondrechten uit de universele verklaring van de rechten van de mens. Het hebben van geschikte huisvesting is helaas niet vanzelfsprekend in Nederland.
Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om vraag en aanbod op de woningmarkt als gemeente op de korte termijn te beïnvloeden. (Tijdelijke) woningbouw heeft een impact op de woonomgeving, waar veel partijen een mening over hebben. De impact op de natuur, parkeerplekken, mogelijke overlast en andere verwachte problemen maken deze trajecten complex en politiek gevoelig. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden qua locaties beperkt, waardoor een politiek dilemma ontstaat, een keuze waarbij alle alternatieven grote nadelen hebben. Deze dilemma’s spelen in de politieke besluitvorming in Purmerend en Beemster een grote rol. Dit thema is daarmee relevant en politiek actueel.
De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek een onafhankelijke analyse aanbieden aan de gemeenteraden van Purmerend en Beemster en hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de controlerende taak van beide raden op dit belangrijke thema. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen.

9 Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan 'Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019' ten behoeve van de bouw van een medisch centrum en 19 sociale huurappartementen op het perceel De Graeffweq 70

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019' vast te stellen. Dit plan is gericht op de bouw van een medisch centrum en 19 sociale huurappartementen op het perceel De Graeffweg 70. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen, gecoördineerd met het voornemen hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai vast te stellen. Hierop zijn geen schriftelijke zienswijzen ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan vast te stellen.

10 Ter advisering: Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken, inclusief nieuw hondenuitlaatveld ten behoeve van ontwikkellocatie Drontermeer

Het project Drontermeer behelst de realisatie van 30 sociale huurappartementen. Deze worden door Wooncompagnie ontwikkeld. De openbare inrichting wordt aangelegd door de gemeente. Het college vraagt de raad kredieten beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie Drontermeer en het aanleggen van een alternatief hondenuitlaatveld en de grondopbrengsten binnen dit project als dekking te laten gelden voor het gevraagde krediet.

Het vertrouwelijke stuk is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

11 Besloten gedeelte van de vergadering: Ter advisering: Voorgenomen besluit over vastgoed

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

12 Sluiting
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.