Commissie Samenleving 6 december 2017

woensdag, 6 december, 2017 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Krediet onderwijshuisvesting 2018

Door de schoolbesturen zijn voor het jaar 2018 aanvragen onderwijshuisvesting ingediend. De aanvragen zijn beoordeeld op basis van de verordening onderwijshuisvesting. Op grond van de verordening voorziening huisvesting onderwijs Purmerend 2015 (de verordening) stelt het college vervolgens het programma en het overzicht vast. In het programma worden de toe te wijzen voorzieningen met de toe te kennen bedragen vermeld. In het overzicht staan ook de af te wijzen aanvragen.

De huisvestingsaanvragen voor 2018 zijn opgenomen in het recent door de raad vastgestelde Integraal huisvestingsplan 2018-2021. Conform de wet is het college bevoegd het besluit te nemen over de aanvraag voorziening huisvesting en gaat de raad over het beschikbaar stellen van het krediet.  Om uitvoering te kunnen geven aan het programma 2018 wordt om die reden gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 3.375.691,95.

Voor de geheime bijlage wordt u verwezen naar het vertrouwelijke gedeelte van de website. U dient hiervoor ingelogd te zijn.

7 Ter advisering: Notitie gezondheidsbevordering Purmerend 2018-2021

Op het gebied van gezondheid speelt er in Purmerend een verschillende problematiek. Er zijn signalen over overgewicht bij kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, het (overmatig) gebruik van genotsmiddelen door jongeren, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek. Informatie uit onderzoeken van de GGD bevestigt grotendeels deze signalen. In deze notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 zijn aandachtspunten opgenomen waarmee we de komende vier jaar aan de slag gaan en worden concrete acties beschreven. De raad wordt voorgesteld de notitie gezondheidsbevordering Purmerend 2018-2021 vast te stellen.

8 Ter advisering: Vaststelling Verordening tot eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016

De aanleiding tot de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016 is drieledig en betreft:

1. een reële prijs voor een Wmo dienst;

2. de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en Pgb’s;

3. opschorting, wijziging of intrekking van een beschikking van een maatwerkvoorziening WmoDaarnaast is in de openbare raadsvergadering van 2 november 2017 besloten de maximale periodebijdrage voor alle groepen huishoudens op € 17,50 te stellen met uitzondering van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Voor dagbesteding geldt dat de eigen bijdrage op nul wordt gesteld.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2018 is als bijlage toegevoegd ter kennisname.

9 Ter advisering: Vaststelling verordening SW-raad Wet sociale Werkvoorziening Purmerend 2018 onder intrekking van de oude Wsw-verordeningen.

De gemeente Purmerend kent drie verordeningen die gaan over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit zijn de verordeningen Wachtlijstbeheer, Cliëntenparticipatie en Persoonsgebonden budget begeleid werken. Door wijziging van de Wsw als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet moeten de verordeningen Wachtlijstbeheer en Persoonsgebonden budget begeleid werken worden ingetrokken. De verordening Cliëntenparticipatie wordt ingetrokken omdat BaanStede wordt opgeheven en de SW-raad het bestuur van het participatiebedrijf gaat adviseren. Er wordt een nieuwe verordening SW-raad vastgesteld.

De raad wordt daarom voorgesteld over te gaan tot vaststelling van de Verordening SW-raad Wet sociale Werkvoorziening Purmerend 2018 onder intrekking van de oude Wsw-verordeningen

10 Ter advisering: Verordening jeugdhulp Purmerend 2018

De jeugdwet die per 1 januari 2015 in werking is getreden, verplicht de gemeenten om in een verordening regels vast te stellen over de individuele en overige voorzieningen voor jeugdhulp, de voorwaarden voor toekenning, wijze van beoordeling en afwegingsfactoren, de wijze waarop de toegang wordt afgestemd, de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget (hierna: pgb) wordt vastgesteld en over de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of pgb, alsmede misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Vanaf 2018 wordt de werkwijze in de specialistische jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland betekent dat elke gemeente voor 1 januari 2018 haar verordening (en andere regels) dient te hebben aangepast.

Met dit raadsvoorstel wordt aan deze verplichting voldaan.

11 Ter advisering: Tussenrapportage/begrotingsbijstelling 2017 2

De rapportage is het instrument waarmee het college van B&W aan de raad tussentijds verantwoording aflegt over de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting, en de inzet van middelen hiervoor.

De Auditcommissie adviseert de raad ( in haar vergadering van 20 november jl.) t.a.v. de financieel-technische aspecten en de leesbaarheid van de tweede tussenrapportage. De beleidsinhoudelijke aspecten van de periodieke tussenrapportages worden besproken in de vakcommissies voor wat betreft de programma's die bij de betreffende commissie horen. Voor de commissie SL is dat programma 2 (Samenleving). Discussie kan zich richten op de – onderbouwing van – afwijkingen in geleverde prestaties en de bijbehorende indicatoren en producten.

12 Sluiting