Commissie Samenleving 6 april 2017

donderdag, 6 april, 2017 - 20:00 tot 23:00

Vanwege de verbouwing van de raadzaal vindt de vergadering plaats in het Werkplein, Waterlandlaan 22-36 (naast de bibliotheek).

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Onderzoek naar consequenties aanstelling lokale zorgombudsman

Op 3-11-2016 (tijdens de begrotingsvergadering) heeft de raad een motie van de PvdA aangenomen, waarin het college van B&W is verzocht om te onderzoeken of het aanstellen van een 1e lijns Zorgombudsman kan bijdragen aan de kwaliteit van dienstverleningen de wijze waarop met klachten wordt omgegaan. Op basis van de huidige praktijk (waarbij klachten naar tevredenheid worden afgehandeld maar vindbaarheid op de website niet duidelijk is) is het advies om niet over te gaan met het aanstellen van een 1e lijns Zorgombudsman, maar wel de website zo aan te passen dat burgers sneller en eenvoudiger informatie kunnen vinden over het indienen van inhoudelijke klachten over de Wmo, Participatie en loket Jeugd.

7 Ter meningsvorming: Intentie tot oprichting participatiebedrijf BaanStede door de gemeenten Purmerend en Zaanstad

De gemeenten Purmerend en Zaanstad starten met de oprichting van een nieuwe uitvoeringsorganisatie, met als werktitel: het Participatiebedrijf. De raad heeft op 30 juni 2016 een principebesluit genomen voor deze keuze. De eerste stap voor de oprichting van het Participatiebedrijf is het besluit van het college om de intentie tot oprichting uit te spreken. Dit betekent de start van de voorbereiding tot oprichting. Rond de zomer zal het definitieve oprichtingsbesluit ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Omdat de intentie tot oprichting de eerste belangrijke stap in dit traject is, wordt het voorgenomen besluit ter meningsvorming aan de raad i.c. de commissie Samenleving voorgelegd. Het gaat hierbij om het geven van een zienswijze op zowel de intentie om het participatiebedrijf op te richten om de participatietaken uit voeren, als op de uitgangspunten die onderdeel gaan uitmaken van de regeling. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de brief van het college.

8 Ter advisering: opheffing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR BaanStede)

Op 1 februari 2017 is door de portefeuillehouders van 7 gemeenten een principeakkoord vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR BaanStede). Dat principeakkoord leidt tot beëindiging van de GR BaanStede per 1-1-2018. De gemeente Beemster heeft ervoor gekozen het principeakkoord niet te ondertekenen met name omdat zij eerst de financiële consequenties voor de gemeente in kaart wil brengen. De gemeente Beemster heeft al wel eerder uitgesproken de GR BaanStede op te willen heffen en zal het opheffingsbesluit ook voorleggen aan de raad. Voor de daadwerkelijke beëindiging dienen de betrokken raden een besluit te nemen. De raad wordt voorgesteld dit besluit te nemen.

9 Ter advisering: Programmabegroting 2017 en oprichting participatiebedrijf en opheffing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningenschap Zaanstreek-Waterland (GR Baanstede)

De oprichting van het nieuwe participatiebedrijf en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling BaanStede vindt in principe plaats per 1 januari 2018. In 2017 zullen echter al diverse kosten gemaakt moeten om dit te realiseren. Zowel geldt voor het oprichten van het Participatiebedrijf als in verband met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningenschap Zaanstreek-Waterland. Voor het dekken van deze kosten wordt voorgesteld een budget van € 1.069.000 (zijnde de bestaande reserve herstructurering WSW) toe te voegen aan het programma samenleving (programma 2) uit de begroting.

11 sluiting