Commissie Samenleving 4 april 2019

donderdag, 4 april, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Samenleving.

De vergadering vindt plaats in het stadhuis van Purmerend, aanvang 20.00 uur.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie Samenleving 7 maart 2019, inclusief lijst van toezeggingen
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Kadernota GGD Zaanstreek-Waterland 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft haar Kadernota 2020 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. In de Kadernota 2020 zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. Het voorstel is om in te stemmen met de Kadernota 2020 en besluiten conform de conceptzienswijzebrief.

7 Ter advisering: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016. Als gevolg van recente wijzingen dient de verordening te worden geactualiseerd. Het gaat om wijzigingen gerelateerd aan:
1. het minimumloon m.b.t. informele hulp via pgb;
2. de verwerking van persoonsgegevens;
3. de invoering van het Wmo-abonnementstarief.
Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd om de verordening beter aan te laten sluiten op de huidige praktijk en/of om de leesbaarheid van de verordening te verbeteren.
Het voorstel is om  in te stemmen met de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2016.

8 Ter advisering: Wijziging verordening jeugdhulp

Wijzigingen in de landelijke wet en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de Verordening jeugdhulp Purmerend 2018. Dit is aan de orde ten aanzien van het minimumloon bij informele hulp via Pgb. Daarnaast moet een artikel worden opgenomen om het rechtmatigheidstoezicht voor de jeugdhulp te formaliseren. Ook worden een aantal veelal redactionele aanpassingen voorgesteld om de leesbaarheid te bevorderen.
Het voorstel is om in te stemmen met de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Jeugdhulp Purmerend 2018.

9 Ter advisering:.Garantstelling Rugby Club Waterland (samen met SWS)

Tiijdens de raadsvergadering van 8 en 9 november 2017 heeft de raad een motie aangenomen over een garantie voor sportleningen. Op 10 januari 2018 is hierover een memo besproken in de commissie Samenleving waarin de kaders van gemeentegarantie zijn voorgesteld. Hierin is geadviseerd om aan te sluiten bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS): ' ... als SWS de borgstellingsaanvraag reëel vindt, dan stapt de gemeente ook in'. Op 29 januari 2019 ontving de gemeente de eerste borgstellingsaanvraag samen met SWS van Rugby Club Waterland. Volgens de eind 2018 vastgestelde Financiële Verordening 2018 beslist het college over garantstellingen, maar pas nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Rugby Club Waterland vraagt nu om een garantstelling van in totaal€ 200.000, voor de helft af te geven door SWS en de andere helft door de gemeente Purmerend. De raad wordt verzocht om geen wensen en bedenkingen  en om daarmee in te stemmen met het rapport van SWS en een garantstelling af te geven van € 100.000,- aan Rugby Club Waterland.

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

10 Sluiting