Commissie Samenleving 2 juni 2016

donderdag, 2 juni, 2016 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Concretisering Participatiebeleid en analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet

Met de vaststelling van het beleidsplan Participatie (nov 2014) heeft u via een amendement gevraagd om een geconcretiseerde aanvulling van het beleidsplan. Daarnaast heeft u verzocht om te komen met een visie op BaanStede in het licht van de Participatiewet. Deze beide zaken hebben we met elkaar in verband gebracht. Het resultaat is terug te vinden in de notitie. De analyse van BaanStede is als bijlage toegevoegd.

De conclusies richten zich op een te ontwikkelen Participatiebedrijf waarin de oud SW- ers een plek behouden en Participatiewetters met een afstand tot de arbeidsmarkt extra mogelijkheden krijgen. Het opzetten van een Participatiebedrijf is juist voor deze groep mensen de ontbrekende schakel in de uitvoering van het Participatiebeleid. Met de komst van een Participatiebedrijf verwachten we de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. De onderdelen uit het Participatiebedrijf:

  • Leerverkplekken
  • Diagnose en werkfit
  • Beschut werk
  • Werkgeversbenadering

Om te komen tot dit Participatiebedrijf wordt BaanStede omgevormd. Wat daar precies voor nodig is en welke juridische en financiële consequenties dat heeft wordt na vaststelling van de visie uitgewerkt.

U wordt voorgesteld om in te stemmen met:

  1. De concretisering van het Participatiebeleid;
  2. De ontwikkeling van een Participatiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  3. De toekomstvisie: BaanStede omvormen tot een Participatiebedrijf;
  4. Het Participatiebedrijf samen met gemeente Zaanstad vorm te geven.

 

7 Ter advisering: Zienswijze op de jaarstukken 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZW)

Het dagelijks bestuur van de GGD ZW heeft haar voorlopige jaarstukken 2015 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad.

Er is sprake van een positief resultaat van € 116.300 en daarbij wordt voorgesteld een bedrag van € 40.00 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van € 76.300 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling.

Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarstukken en dit te bevestigen in een zienswijzebrief.

8 Ter advisering: Zienswijze op de begroting 2017 van de GGD Zaanstreek-waterland (GGD ZW)

Het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD) heeft de conceptbegroting voor 2017  ingediend. Zij vraagt de gemeenteraad om een zienswijze.

De bijdrage van Purmerend in deze conceptbegroting 2017 van de GGD (€ 2.470.601) geeft een stijging aan ten bedrage van € 81.522 ten opzichte van de in 2016 door Purmerend op grond van de gewijzigde GGD-begroting 2016 te betalen bijdrage van € 2.389.079.

Ten opzichte van het in de meerjarenbegroting 2016 – 2019, jaarschijf 2017 van Purmerend opgenomen bedrag van € 2.410.122 is er een tekort van € 60.485.

Het college stelt de raad voor om het tekort van € 60.485 ter dekking  op te nemen in de begroting 2017 en volgende jaren.
Het college stelt voor om in te stemmen met de begroting 2017 en dit te bevestigen in een zienswijzebrief.

9 Ter meningsvorming: Tussentijdse evaluatie Hulp bij het Huishouden

Het college heeft per brief een tussentijdse evaluatie van Hulp bij het Huishouden (HbH) toegezonden aan de raad.

Het beleid HbH is sinds 1 januari 2015 van kracht geworden gelijktijdig met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In deze evaluatie heeft het college de effecten van het beleid onderzocht.

Gelet op de bevindingen, stelt het college voor op dit moment geen wijzigingen aan te brengen in het beleid.

Voorgesteld wordt n de tweede helft van 2017 een inhoudelijk beleidsvoorstel te doen waarbij in de behoefte aan een vangnetregeling wordt voorzien terwijl de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

10 Sluiting