Commissie Samenleving 18 april 2018

woensdag, 18 april, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
4 Termijnagenda commissie Samenleving april 2018, inclusief stand van zaken moties en wijzigingsvoorstellen
5 Rondvraag
6 Ter advisering en ter meningsvorming: gewijzigd armoedebeleid

Op 27-10-2016 heeft de raad het armoedebeleid in Purmerend vastgesteld. Een onderdeel daarvan is schuldhulpverlening. Ten tijde van de herijking van het armoedebeleid deed de Rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Purmerend. In het eindrapport wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Naar aanleiding van het rapport van de RKC en het besluit van de raad daarover, wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de aanvulling op het reeds vastgestelde Armoedebeleid, zodat alsnog wordt voldaan aan wat wettelijk wordt vereist.

Op 16-11-2017 heeft het college de raad desgevraagd een brief gestuurd over de voortgang/concretisering van het door de raad op 27-10-2017 vastgestelde nieuwe Armoedebeleid. In de brief is opgenomen wat het college ter uitvoering van het vastgestelde beleid gaat doen en wat de stand van zaken was.

In de commissie SL van 1-2-2018 is besloten om het raadsvoorstel en de brief integraal te bespreken. Door het college is daarbij toegezegd dat, mocht de bespreking in de commissie van de voortgang/concretisering van het armoedebeleid leiden tot een gewenste aanscherping/aanpassing van het bestaande beleid, het college zal komen met een voorstel voor aanpassing van het beleid.

7 Ter advisering: notitie gezondheidsbeleid

Op het gebied van gezondheid spelen verschillende problematieken in Purmerend. Er zijn signalen over overgewicht bij kinderen, jongvolwassenen en senioren, het (overmatig) gebruik van genotsmiddelen door jongeren, psychische problematiek en complexe ouderenproblematiek. Informatie uit onderzoeken van de GGD bevestigt grotendeels deze signalen. In de notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 zijn aandachtspunten opgenomen, waarmee de komende vier jaar aan de slag wordt gegaan en zijn concrete acties beschreven, waarmee betrokken partijen worden ondersteund bij de aanpak van de beschreven gezondheidsproblematiek.

De raad wordt voorgesteld de notitie gezondheidsbevordering 2018-2021 vast te stellen.

8 Ter advisering: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zaanstreek-Waterland

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft de 1e begrotingswijziging 2018 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze, voordat het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt.

De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze op deze 1e begrotingswijziging 2918 van de GGD vast te stellen.

9 Ter advisering: aanvullend krediet Wmo-hulpmiddelen

Naar aanleiding van de brief d.d. 24-10-2017 inzake “aanvullende gegevens krediet Wmo hulpmiddelencontract” is door de gemeenteraad gevraagd of het een mogelijkheid is om het budget voor de hulpmiddelen voortaan rechtstreeks in de exploitatie op te nemen. Deze stelselwijziging zou grote fluctuaties in de exploitatie en een administratieve last veroorzaken. Daarnaast zouden er twee verschillende stelsels naast elkaar bestaan en zal er € 1.900.000 extra ten laste van 2018 komen. Op basis van onderzoek is besloten de systematiek van het krediet in stand te houden.

Door de vergrijzing, de maatregelen met betrekking tot de extramuralisering, het verlagen van de eigen bijdrage en de “leeftijd” van de huidige in gebruik zijnde hulpmiddelen, moet het krediet aanzienlijk worden verhoogd naar structureel € 1.400.000. Het bestaande krediet voor 2018 is € 600.000 en vanaf 2019 is structureel € 500.000 beschikbaar.

Om die reden wordt voorgesteld het bestaande hulpmiddelenkrediet voor 2018 met € 800.000 te verhogen en het hulpmiddelenkrediet vanaf 2019 structureel met € 900.000 te verhogen. 

10 Sluiting