Commissie Samenleving 17 mei 2018

donderdag, 17 mei, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
4 Termijnagenda commissie Samenleving mei 2018

De overige stukken zijn in te zien op het vertrouwelijke gedeelte van de website, die alleen toegankelijk is met een inlogcode.

5 Rondvraag
6 Ter advisering: Wensen en bedenkingen oprichting BV Werkom Diensten BV

Het bestuur van Werkom richt een B.V. op en stelt, conform artikel 31a van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, de gemeenteraad in de gelegenheid wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Het college stelt de raad voor om geen wensen en bedenkingen te hebben.

7 Ter advisering: Jaarrekening Baanstede

Het werkvoorzieningenschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) heeft het ontwerp van de jaarstukken over het jaar 2017 gestuurd. Gevraagd wordt om een zienswijze van de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om met de jaarstukken in te stemmen en een positieve zienswijze af te geven via een zienswijzebrief.

8 Ter advisering: Jaarrekening 2017 GGD Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft de voorlopige jaarstukken 2017 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de jaarstukken en de resultaatbestemming en een positieve zienswijze af te geven via een zienswijzebrief.

9 Ter advisering: Begroting 2019 GGD Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft de begroting 2019 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. In de begroting zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid, conform de voorgaande kadernota. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2019 en een positieve zienswijze af te geven via een zienswijzebrief.

10 Ter advisering: Beleidsnotitie jeugd 2018-2020

Vanaf 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgegaan van het Rijk naar de gemeente. De in maart 2014 door de raad vastgestelde beleidsnota “De jeugd heeft het nu” beschreef voornamelijk de inrichting en de organisatie (transitie) van de jeugdhulp in de gemeente. De beleidsnotitie jeugd 2018-2020 “Van transitie naar transformatie, gaat over de daadwerkelijke vernieuwing van de jeugdhulp (transformatie).

De raad wordt voorgesteld de beleidsnotitie vast te stellen.

11 Sluiting