Commissie Samenleving 12 juni 2019

woensdag, 12 juni, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Samenleving.

De vergadering vindt plaats in het stadhuis van Purmerend, aanvang 20.00 uur.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
4 Termijnagenda commissie SL juni 2019, inclusief stand van zaken moties en wijzigingsvoorstellen.

Voor 12 juni stond gepland de evaluatie notitie gezondheidsbevordering, die op 12-6-2018 is vastgesteld en die 1x per jaar wordt geëvalueerd. De eerste evaluatie is toegezonden 20-11-2018, wat betekent dat de tweede evaluatie volgt uiterlijk december 2019.

5 Rondvraag
6 Ter advisering: jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD ZW

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft haar voorlopige Jaarrekening 2018 en concept Begroting 2020 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020.

7 Ter advisering: begrotingsbijstelling 2019 en begroting 2020 Werkom

In september 2017 hebben de gemeenteraden van Purmerend en Zaanstad aan het college toestemming gegeven tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Purmerend-Zaanstad (GR). De regeling is in werking getreden op 1 januari 2018 en het participatiebedrijf Werkom is per die datum van start gegaan.

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Zaanstad Purmerend worden de raden van de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de toegezonden gewijzigde begroting 2019, de primaire begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 te geven. De zienswijze ligt nu voor om te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

8 Ter advisering: SMI-regeling (kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie)

De raad wordt voorgesteld:
a. in te stemmen met de voorgestelde werkwijze die de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang in geval van sociaal medische indicatie, bepaalt;
b. in te stemmen met de Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Purmerend, waarin de werkwijze is geformaliseerd.

9 Ter advisering: Doorontwikkeling P3

Sinds juni 2017 is bekeken op welke manier de exploitatie van poppodium P3 kan worden verstrekt. Hieruit zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen:

  1. Interne organisatie
  2. Vastgoed-eigendomsoverdracht
  3. Definitieve uitwerkingen met aanpassingen van het pand o.a. om de muziekschool Waterland een volwaardige plek te geven, de zichtbaarheid en horeca te verbeteren en het achterstallige onderhoud weg te werken.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwikkelingen v.w.b. punt 1, waarover de raad ook tijdens een bijeenkomst op 12-2-2019 is geïnformeerd.

Verder wordt de raad voorgesteld:

  • In te stemmen met de eigendomsoverdracht van het pand van P3 aan de gemeente.
  • In te stemmen met de intentie om van het pand P3 een breed Muziekcentrum te maken, waar in ieder geval Poppodium P3 en Muziekschool Waterland onderdeel van uitmaken.
  • In te stemmen om de bestaande begroting als kaderstellend te beschouwen voor dit project, waarbij te behalen financiële voordelen mogen worden ingezet als dekking voor investeringen.
  • Het college opdracht te geven te komen tot een definitieve uitwerking van de benodigde aanpassingen aan het pand om Muziekschool Waterland een volwaardige plek te geven, de zichtbaarheid en horeca te verbeteren en het achterstallige onderhoud weg te werken.
10 Ter advisering: Programmarekening gemeente Purmerend 2018

De Auditcommissie beoordeelt de vorm (kwaliteit) en financiële inhoud van de programmarekening, de drie andere raadscommissies beoordelen de beleidsinhoud.
De auditcommissie heeft op 29 mei advies uitgebracht. Tezamen met de adviezen van de Auditcommissie (over de financiële inhoud) en raadscommissies (over de beleidsinhoud) en met de accountantsverklaring zal de programmarekening ter vaststelling op de agenda van de raadsvergadering van 26 juni 2019 komen.
In elke commissie worden de programma’s behandeld die behoren tot het taakveld van de commissie. Dat betekent dat in de commissie Samenleving alleen programma 2 (Samenleving) zal worden beoordeeld op de beleidsinhoud. De discussie in de commissie spitst zich toe op de beschreven ontwikkelingen gedurende het jaar en de realisatie van prestatie-indicatoren. Aandachtspunten: zijn vooraf gestelde doelen gehaald? Zo niet, wat zijn daarvan de oorzaken? Bent u tevreden met de gegeven uitleg?

11 Ter meningsvorming: Actualisatie Beleidsnota Dierenwelzijn

Het college wil in overleg met de raad komen tot een geactualiseerde Beleidsnota Dierenwelzijn. Om die reden wordt de bestaande nota De Beleidsnota Dierenwelzijn uit 2013 voorgelegd aan de commissie, met daarbij de stand van zaken van de bestaande actiepunten, met aanvullende onderwerpen en een aantal punten die desgewenst opgenomen kunnen worden in de vernieuwde versie.
De inbreng vanuit de commissie wordt door het college gebruikt om te komen tot een herziene Beleidsnota Dierenwelzijn die na de zomer wordt voorgelegd aan de commissie.
De commissie wordt verzocht om
a. aan te geven welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden,
b. welke onderwerpen worden gemist of wellicht overbodig worden gevonden en
c. welke onderdelen wel of geen prioriteit moeten krijgen.

12 Sluiting