Commissie Samenleving 10 januari 2018

woensdag, 10 januari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter meningsvorming: bespreeknotitie LVD over dak- en thuislozenbeleid

(De bespreeknotitie was gericht aan de commissie AZ maar de agendacommissie heeft i.v.m. het ontbreken van urgentie en de inhoud van de notitie besloten de bespreeknotitie te agenderen voor de commissie SL van januari 2018).

Naar aanleiding van gebeurtenissen rond de opvang van mede-inwoners met huisvestingsproblematiek wil de LVD het daklozen en opvangbeleid bij de gemeente ter discussie stellen. De LVD stelt aan de commissie voor om het college dan wel de verantwoordelijk wethouder nadere uitleg te vragen over het onderwerp aan de hand van een aantal in de bespreeknotitie opgenomen vragen. De vragen zijn deels gericht aan het college en deels aan de raad. De commissie wordt eveneens gevraagd een mening te geven over de aan de orde te stellen vragen (zoals opgenomen in de bespreeknotitie).

7 Ter advisering: Wijzigingen Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015 en Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Purmerend 2015

Binnen de Participatiewet zijn het afgelopen jaar enkele wettelijke wijzigingen doorgevoerd. Als gevolg daarvan moet een aantal artikelen binnen de re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015 worden gewijzigd. Enkele wijzigingen zijn vooral technisch van aard. Andere wijzigingen zijn opgenomen om meer mogelijkheden te bieden ten aanzien van werkgevers en mensen uit de Participatiewet. Deze zijn regionaal zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Naast de technische wijzingen hebben we te maken met een inhoudelijke wijziging; nieuw beschut werk. We zijn als gemeenten verplicht om mensen met een indicatie beschut werk een dienstbetrekking aan te bieden. Hoewel dit een lokale aangelegenheid betreft, willen de gemeenten in onze regio investeren in een gezamenlijke aanpak van nieuw beschut werk. Daarom worden de regels omtrent beschut werk zoveel mogelijk geharmoniseerd. De wijzigingen binnen de re-integratieverordening zijn hierop gebaseerd.

Daarnaast is het als gevolg van een wettelijke wijziging nodig om de verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 te wijzigen. Deze wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

U wordt voorgesteld de wijzigingen in de “Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015” en de “Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Purmerend 2015” vast te stellen. De door het college vastgestelde notitie beschut werk is ter kennisname bijgevoegd.